Techniki oceny eksperckiej

Z Encyklopedia Zarządzania

Techniki oceny eksperckiej - pozwalają na stosunkowo szybką ocenę czasu i kosztu realizacji zadań. Powodzenie projektu wraz z oceną ekspercką łączy się z [1]:

 • dokładnym zdefiniowaniem celów projektu oraz celną argumentacją
 • odpowiednio zdefiniowanymi wskaźnikami wynikowymi projektu oraz realnością realizacji
 • prawidłowo sformułowaną i jednoznacznie założoną strategią
 • wsparciem projektu
 • osiągalnością środków finansowych i innych zasobów koniecznych do wykonania projektu
 • jawną w organizacji kulturą dobrej jakości
 • poprawnie zdefiniowaną strukturą organizacyjną projektodawcy
 • fachowością techniczną właściciela oraz podmiotów zaangażowanym w realizacje projektu
 • uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników biorących udział w projekcie
 • odpowiednim porozumieniem się personelu

Według A. Bera oraz B. Walczak prawidłowo przeprowadzona ocena projektu powinna przyjmować pięć kryteriów [2]:

 1. skuteczności (effectiveness) - nawiązanie osiągniętych wyników do założonych celów
 2. efektywności (efficiency) - zestawienie oddanych zasobów z osiągnięciami na poziomie produktów, skuteczności, lub oddziaływania projektu
 3. użyteczności (utility) - porównanie potrzeb grup finalnych z uzyskanymi rezultatami
 4. trafności (relevanse) - nawiązanie jedności celów projektu do potrzeb docelowych grup
 5. trwałości (sustainability) - zdefiniowanie szans na ciągłość efektów projektu po sfinalizowaniu jego finansowania.

TL;DR

Artykuł omawia techniki oceny eksperckiej projektów, które pozwalają na szybką ocenę czasu i kosztu realizacji zadań. Podkreśla znaczenie dokładnego zdefiniowania celów projektu, wskaźników wynikowych, strategii oraz wsparcia projektu. Przedstawia pięć kryteriów oceny projektu: skuteczność, efektywność, użyteczność, trafność i trwałość. Opisuje cztery rodzaje innowacji w projekcie: produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne. Artykuł również przedstawia założenia oceny eksperckiej projektów, takie jak realność finansowa projektu, zgodność wydatków z celami projektu, wykonalność projektu pod względem kadrowym, technicznym i organizacyjnym oraz ocena wpływu wskaźników rezultatu na wskaźniki docelowe.

Rodzaje innowacji w projekcie

Innowacje w przedsiębiorstwach mogą dotyczyć produktów, rynków, efektywności oraz jakości.Pod pojęciem innowacyjność rozumiemy ulokowanie nowego lub ulepszającego rozwiązania w przedsiębiorstwie. Ideą innowacji jest wprowadzenie nowości do praktyki. Określa się cztery cztery rodzaje innowacji, które dotyczą dużego zakresu zmian w działalności przedsiębiorstw [3]

 1. innowacje produktowe (product innovation) - to dodanie wyrobu lub usługi, które są nowe lub wystarczająco ulepszone w obszarze swoich cech lub zastosowań. Uwzględnia się ulepszenia specyfikacji technicznej, towarów i materiałów, oprogramowania.
 2. innowacje procesowe (process innovation) - innowacja w zakresie procesu, wprowadzenie nowej bądź udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Zalicza się tu zmiany w obrębie technologii, oprogramowania a także urządzeń.
 3. innowacje marketingowe (marketing innovation) - wprowadzenie nowocześniejszej metody marketingowej, która wprowadza znaczące zmiany w projekcie lub dystrybucji, opakowaniu bądź strategii cenowej.
 4. innowacje organizacyjne (organisational innovation) - wprowadzenie nowej techniki organizacyjnej dotyczącej zasad działania, organizacji miejsca pracy.

Założenia oceny eksperckiej projektów

Ważnymi elementami oceny eksperckiej w celu określenia realności i poziomu ryzyka są [4]:

 • Realności finansowej projektu - osoba oceniająca projekt bierze pod uwagę czy dany projekt objawia opłacalność ekonomiczną, analizie poddaje się wykonalność finansową oraz wskażnik NPV, IRR (wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji). Ważnymi elementami oceny ekspertów są wiarygodność finansowa adresata oraz realność utrzymania płynności finansowej zaróno podczas jak i po wykonaniu planowanej inwestycji.
 • Wydatki kwalifikowane oraz ocena ich korelacji z celami projektu - gama wydatków kwalifikowanych jest zdefiniowana w ramach konkursu. Istotnym jest aby wydatki odpowiadały zaplanowanym zadaniom a także aby były powiązane i w prawidłowy sposób oddziaływały z celem projektu i wskazanymi wskaźnikami rezultatu. Wielkość wydatków jest sprawdzana pod względem jakościowym i ilościowym. Sprawdzeniu podlega równie z spójność zaplanowanych wydatków z programem projektu.
 • Wykonalność projektu pod względem kadrowym, technicznym i organizacyjnym - zadaniem eksperta jest skrupulatna analiza dokumentacji projektu w celu określenia potencjału gwarantującego wydajność wykonania projektu. Pozwala to zdefiniować realność procesu.
 • Wskaźniki rezultatu projektu oraz ich wpływu na wskaźniki docelowe - w tym etapie określane są wskaźniki rezultatu oraz spójność ich z zadaniami projektu i ocenionymi wydatkami. Do oceny oddaje się realność rynkową a także weryfikuje się czy są realne do wykonania przy dysponowanym potencjalne rzeczowym, finansowym a także kadrowym.
 • Nowe pod względem technologicznym produkty (usług) — cechy technologiczne nowych usług bądź produktów znacznie się różnią od poprzednio wytwarzanych. Takie innowacje wiążą się zazwyczaj z całkiem nowymi technologiami. Opierają się na scaleniu istniejących technologii w nowym zastosowaniu. Obowiązkiem eksperta jest ocena, czy zdefiniowane w projekcie produkty są nowe w porównaniu do dotychczasowych oraz czy powstały w wyniku realizacji projektu.


Techniki oceny eksperckiejartykuły polecane
Six sigmaModelowanie rozwoju produkcjiAnaliza kosztów jakościPlanowanie sprzedażyEfektywność w kryteriach Polskiej Nagrody JakościTypy projektów i ich rodzajowy podziałProces biznesowyPlanowanie produkcjiProces gospodarczy

Przypisy

 1. A. Bera oraz B. Walczak (2013), s. 8
 2. A. Bera oraz B. Walczak (2013), s. 10
 3. O. Manual (2005) s. 62
 4. A. Bera oraz B. Walczak (2013), s. 13-14

Bibliografia

 • Bera A., Walczak B. (2013), Rola i zakres oceny eksperckiej w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, Zarządzanie i finanse, nr 2
 • LeRoy W. (2000), Project management terms: a working glossary, ESI International, Arlington
 • Lock D. (2009), Podstawy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Manual O. (2005), Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation, OECD, Eurostat
 • Skalik J. (red.) (2009), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław


Autor: Wioletta Maciaszek