Rozszerzone przedsiębiorstwo

Z Encyklopedia Zarządzania
Rozszerzone przedsiębiorstwo
Polecane artykuły


Koncepcja rozszerzonego przedsiębiorstwa (z ang. extended enterprise), jako najbardziej zaawansowanej formy łańcucha dostaw powstała w latach 90-tych. Założenia tej koncepcji można zaprezentować w oparciu o pracę pod red. K. Rutkowskiego [1999], czy także na podstawie pracy J. Sheridana [1999]. Potraktowanie łańcucha dostaw jako "rozszerzonego przedsiębiorstwa" związane jest ze specyficznym podejściem do współpracy przedsiębiorstw, polegającym na wyeliminowaniu wielu istniejących dotychczas pomiędzy tymi jednostkami barier. Do podstawowych celów należą umożliwienie zarządzania i koordynacja przepływów produktów, począwszy od surowców, a skończywszy na wyrobach gotowych nabywanych przez konsumentów i innych użytkowników. Zgodnie z tym podejściem przepływy są projektowane, realizowane i koordynowane pomiędzy wszystkimi ogniwami (przedsiębiorstwami). Odpowiednie zadania i koszty z nimi związane mogą być przemieszczane pomiędzy ogniwami i przydzielane tym jednostkom, które są najbardziej predystynowane do realizacji takich zadań. Celem jest uzyskanie możliwie najwyższej efektywności działania całego "rozszerzonego przedsiębiorstwa" przy równoczesnej optymalizacji wartości dodawanej przez poszczególne ogniwa do produktu oczekiwanego przez nabywcę.

RozszerzprzedsiebTM.jpg

Rys. 1. Schemat współpracy w ramach "rozszerzonego przedsiębiorstwa"

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Zintegrowany łańcuch dostaw..., 1999, s. 27]

Wdrożenie zaprezentowanej koncepcji związane jest ze zmianą w podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem. Funkcjonowanie na rynku nie może być postrzegane jako samotna walka z konkurentami i dążenie do wygrywania korzyści z dostawcami lub odbiorcami. Konieczne jest zrozumienie, że wszyscy uczestniczący w wytwarzaniu i dystrybucji produktu powinni ściśle współpracować w dostarczaniu możliwie najwyższych korzyści ostatecznym nabywcom.

Uproszczony schemat współpracy w "rozszerzonym przedsiębiorstwie" przedstawiony został na rysunku. Wyróżnione przedsięwzięcia wymagające integracji wysiłków wszystkich partnerów (rozwój produktu, planowanie popytu i realizacja zamówień) nie wyczerpują zakresu wspólnych przedsięwzięć, ale są najistotniejszymi z punktu widzenia przetrwania i rozwoju rynkowego partnerów.

Warto zwrócić uwagę na eksponowane zwłaszcza przez J. Sheridana [1999] zasadnicze różnice dotyczące zarządzania działalnością jednostek pomiędzy "rozszerzonym przedsiębiorstwem", a tradycyjnym ujęciem łańcucha dostaw. Autor podkreślił, że w zarządzaniu łańcuchem dostaw szczególny nacisk położony jest na redukcję kosztów działalności poszczególnych jednostek, a także na zwiększanie ich wydajności. J. Sheridan zwrócił uwagę na dostępność towarów jako jeden według podstawowych czynników wpływający na postrzeganie wartości oferty przez nabywcę. Wskazał także na możliwość wystąpienia braku dostępności niektórych pozycji towarowych w następstwie ukierunkowania na redukcję kosztów oraz zwiększanie wydajności, co może utrudnić lub wręcz uniemożliwić szybką realizację zamówień nabywców. Według autora, wśród podstawowych założeń zarządzania "rozszerzonym przedsiębiorstwem", działającym w oparciu o założenia łańcucha wartości należy natomiast zaakcentować zasadniczy nacisk na zapewnienie możliwie najwyższej wartości oferty dla nabywcy, co zazwyczaj wiąże się z koniecznością poniesienia wyższych kosztów [J. Sheridan, 1999, s. 52].

Bibliografia

  • Sheridan J. H., Managing the Value Chain for Growth, Industry Week, vol. 248, is. 16, September 1999
  • Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia światowe i polskie, pod red. K. Rutkowskiego, SGH, Warszawa 1999

Autor: Tomasz Małkus