Zarządzanie łańcuchem dostaw - zasady

Z Encyklopedia Zarządzania

Do określenia zasad zarządzania łańcuchem dostaw można wykorzystać jako inspirację podejście prezentowane przez organizację APICS (skrót od pierwotnej nazwy: American Production and Inventory Control Society, obecnie organizację tą określa się jako The Educational Society for Resorce Management) zajmującą się rozwijaniem wiedzy i doradztwem w zakresie zarządzania zasobami. Na tej podstawie można wyróżnić:

  • szybkość działania - dotyczącą zadań realizowanych od otrzymania zamówienia do uzyskania środków finansowych za towary dostarczone klientom, co związane jest przede wszystkim z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury,
  • harmonizowanie działania kolejnych ogniw w łańcuchu - związane ze zróżnicowaniem czasu potrzebnego do wykonania zadań przez poszczególne jednostki w łańcuchu, co umożliwi redukcję poziomu zapasów i tym samym zmniejszenie poziomu kosztów,
  • zapewnienie przepływów informacji pomiędzy współpracującymi jednostkami w odpowiedniej formie, miejscu i czasie - dotyczące zwłaszcza zapotrzebowania na produkty gotowe zgłaszanego przez klientów, zapewnienia odpowiedniego poziomu zapasów surowców, materiałów, czy półproduktów w poszczególnych jednostkach, określenia wymaganego okresu realizacji zamówienia, zapewnienia przepływów środków pieniężnych potrzebnych do zabezpieczenia zapasów w poszczególnych jednostkach,
  • poznanie i zrozumienie oczekiwanych wyników współpracy - związane przede wszystkim z uzgodnieniami partnerów dotyczącymi przewidywanych wyników w skali całego łańcucha oraz zastosowania odpowiednich wskaźników osiągnięć,
  • tworzenie wartości dla interesariuszy - związane z koniecznością rozpoznania i uwzględnienia oczekiwań wszystkich interesariuszy w działalności łańcucha dostaw.

Uzupełniając przedstawione zestawienie należy zwrócić uwagę, że użyte w oryginale określenia, które stanowią podstawę do sformułowania wymienionych zasad to: Velocity (szybkość), Variability (zróżnicowanie), Vocalize (wyartykułować), Visualize (wyobrażać sobie), Value (wartość). Wymienione zagadnienia mają charakter ogólny, umożliwiając tym samym ich uniwersalne stosowanie w działalności każdego łańcucha dostaw.

Wykorzystując podejście W. T. Walkera [2005] można pogrupować przedstawione zasady zgodnie z zakresami ich głównego zastosowania. Szybkość działania całego łańcucha dostaw oraz ograniczenie różnic czasów realizacji zadań przez poszczególne ogniwa są bowiem szczególnie istotne z punktu widzenia projektowania łańcucha dostaw, a do podstawowych celów należą zapewnienie konkurencyjnej infrastruktury oraz organizacja logistyki umożliwiająca realizację przepływów dóbr, informacji i środków pieniężnych nawet w skali całego świata. Zapewnienie przepływu informacji w odpowiedniej formie, miejscu i czasie oraz znajomość założeń dotyczących wyników współpracy wpływają przede wszystkim na działalność poszczególnych ogniw w łańcuchu a realizacja tych zasad powinna ułatwić dostosowanie podaży do popytu, a także pomiar osiągnięć w skali całego łańcucha. Tworzenie wartości dla interesariuszy wynika natomiast z założenia, że taka forma współpracy przedsiębiorstw ma umożliwić interesariuszom osiągnięcie wyższych korzyści niż w warunkach odrębnego potraktowania każdego z nich.

Wśród wyróżnionych efektów, które mogą zostać osiągnięte dzięki współpracy w łańcuchu dostaw nie została jednak wymieniona inna istotna cecha, akcentowana min. w pracy M. Christophera [2000], a którą jest niezawodność w dostarczaniu dóbr ostatecznym nabywcom. Autor zwrócił jednak uwagę na zasadnicze warunki, które powinny zostać spełnione, aby zapewnić wspomnianą niezawodność dostaw. Do takich warunków wg M. Christophera należą przede wszystkim koncentrowanie uwagi na przebiegu, usprawnianiu, a w skrajnych przypadkach także na reengineeringu procesów wpływających na wyniki działania całego łańcucha oraz zapewnienie przepływów informacji umożliwiających monitorowanie przebiegu tych procesów przez każdego uczestnika w łańcuchu. Zapewnienie wymiany informacji pomiędzy wszystkimi współpracującymi jednostkami stanowi także jeden z podstawowych warunków integrowania działań w łańcuchu dostaw.

TL;DR

Artykuł omawia zasady zarządzania łańcuchem dostaw. Wyróżniono pięć zasad: szybkość działania, harmonizowanie działania kolejnych ogniw, zapewnienie przepływów informacji, poznanie i zrozumienie oczekiwanych wyników, tworzenie wartości dla interesariuszy. Autor zwraca uwagę na potrzebę niezawodności w dostarczaniu dóbr i konieczność koncentracji na usprawnianiu procesów i wymianie informacji.


Zarządzanie łańcuchem dostaw - zasadyartykuły polecane
Łańcuch dostawRozszerzone przedsiębiorstwoOutsourcing transformacyjnyZarządzanie sieciami dostawKoło strategiiLogistyka produkcjiSystem APSFunkcja integracyjna logistykiOutsourcing strategiczny

Bibliografia

  • Walker W. (2005), Supply Chain Architecture: A Blueprint fir Networking the Flow of Material, Information and Cash, CRC Press LLC, Boca Raton


Autor: Tomasz Małkus