Podatność logistyczna

Z Encyklopedia Zarządzania

Podatność logistyczna jest to wrażliwość i odporność systemów logistycznych na zmiany makroekonomiczne oraz rozwiązania strategiczne i operacyjne przedsiębiorstw związane z ich procesami planowania, realizowania, a także konstruowania efektywnego przepływu surowców. Czynniki podatności logistycznej zależne są od badanych podsystemów logistycznych. Te systemy są bardzo złożone, a ich różnice wynikają z funkcjonalnego kryterium podziału wyodrębniającego osobno: zaopatrzenie, produkcję oraz dystrybucję towarów. Odpowiednie zarządzanie procesami logistycznymi wiąże się z lokalizacją klienta i dostawcy, kosztami transportu, wielkością zamówienia, dostępnością firm przewozowych, bądź możliwościami przewozowymi przedsiębiorstwa, a także poziomami zapasów i możliwościami produkcyjnymi (F. J. Beier 2004, s. 17,19-20)

TL;DR

Podatność logistyczna dotyczy wrażliwości i odporności systemów logistycznych na zmiany makroekonomiczne i strategie przedsiębiorstw. Ryzyko logistyczne wynika z nieodpowiednich decyzji związanych z logistyką. Warto zidentyfikować czynniki ryzyka, takie jak kontakty z dostawcami, transport, magazynowanie i koszty. Infrastruktura logistyczna obejmuje magazyny, transport, telekomunikację. Polska rozwija się w obszarze logistyki dzięki zmianom politycznym i procesom rynkowym.

Ryzyko logistyczne

Ryzyko logistyczne wiąże się z możliwością podjęcia nieodpowiednich decyzji związanych z rozwiązaniami logistycznymi przedsiębiorstw. Aby tego uniknąć ważna jest identyfikacja czynników mogących negatywnie wpływać na ocenę oraz zarządzanie ryzykiem (E. Kuklińska 2007, s.19)

  • Aspekt strategiczny-ryzyko logistyczne w aspekcie strategicznym wynika z uchybień w analizie oraz badaniach, na których przedsiębiorstwo opiera swoje strategie działania, takie jak wybór miejsca działalności, czy miejsce przeniesienia działów produkcji lub ich likwidacji.
  • Aspekt operacyjny-ryzyko jest wynikiem uchybień, które wynikają z bieżących procesów zarządczych oraz ich orientacji na różne ogniwa łańcucha logistycznego, którego typowym przykładem jest łańcuch składający się z odpowiednio gospodarowania materiałami, produkcją, a następnie dystrybucją towarów.

Po odpowiednim mapowaniu procesów logistycznych oraz wskazaniu grup ryzyka, można zidentyfikować ich charakter oraz stworzyć listę czynników szczególnie wymagających uwagi.

  1. Ryzyko występujące w kontaktach z dostawcami: należy zwrócić uwagę na różnorodność dostawców, oferowany przez nich asortyment a także know-how. Pozytywnymi warunkami przemawiającymi za konkretnym dostawcą są między innymi możliwości just in time delivery, a także zasad cost engineering.
  2. Ryzyko transportu powinno uwzględniać możliwość jego opóźnień, jak również narażenie na losowe czynniki mogące skutkować zniszczeniem transportu.
  3. Ryzyko magazynowania. Przedsiębiorstwo powinno ustalić odpowiednie wielkości zapasów, które są potrzebne, aby nie generować niepotrzebnych kosztów. Zwiększa się ono wraz z wydłużeniem czasu magazynowania materiałów.
  4. Ryzyko kosztów wiąże się z działaniami pozwalającymi utrzymać koszty na możliwie najniższym poziomie dzięki pracy działu controllingu oraz łączeniu potrzeb poszczególnych sektorów działalności. Należy do tego ustalić optymalne wielkości produkcji, zapasów, czasów transportu, a także ich połączenia z siecią sprzedaży (T. Kaczmarek 2008, s. 259-261)

Infrastruktura logistyczna

Infrastruktura logistyczna obejmuje infrastrukturę:

Szczególnie kapitałochłonną oraz czasochłonną jest infrastruktura transportowa, która wymaga dużych nakładów ze strony państwa, a proces jej planowania jest bardzo skomplikowany oraz wymaga uwzględnienia dalszej rozbudowy oraz wzrastających potrzeb komunikacyjnych. Rozwiązaniem wzrastających potrzeb związanych z siecią transportową w Polsce wydaje się być stworzenie odpowiednich lokalizacji centrów logistycznych w Polsce, czego przykładem jest koncepcja stworzenia Wrocławskiego Centrum Logistycznego Będzie ono mogło oferować usługi o zasięgu międzynarodowym z uwzględnieniem infrastruktury obszarowej, magazynowej oraz telekomunikacyjnej (Z. Kordel, Łacny J. 2017, s. 1-2, 5)

Makroekonomiczne uwarunkowania procesów logistycznych przedsiębiorstw

Rozwój mechanizmów rynkowych państw znacząco zwiększają doskonalenie procesów logistycznych. Polska jest przykładem państwa, w którym po transformacji ustrojowej zmiany polityczne miały też swój wyraz w zmianach procesów logistycznych przedsiębiorstw. Zmniejszyły się wpływy sektora publicznego oraz powiązania administracyjne na rzecz zrównoważenia rynku surowców i materiałów. W państwach bardziej rozwiniętych, gdzie rynek jest w pełni dojrzały można zaobserwować mniejszą ilość nieprzewidzianych z punktu widzenia logistyki zdarzeń, a także bardziej zaawansowane infrastruktury logistyczne. Procesy rynkowe dążą w tych państwach do regulacji jedynie przez system rynkowy. Państwo jedynie tworzy odpowiednie warunki do rozwoju i wpływa na te procesy tylko w przypadku konieczności zainterweniowania (Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski 1999, s. 45-47)


Podatność logistycznaartykuły polecane
Zapas bezpieczeństwaSystem APSLogistyka międzynarodowaOptymalizacja powiązań transportowychZarządzanie logistyczneLogistyka zaopatrzeniaKryteria wyboru dostawcówStrategia zakupówZarządzanie sieciami dostaw

Bibliografia

Autor: Krzysztof Skraba