Zalety pracy zespołowej

Z Encyklopedia Zarządzania
Zalety pracy zespołowej
Polecane artykuły


Praca zespołowa

Praca zespołowa jest to podstawowa forma organizacji pracy, którą rozumiemy jako określony stopień organizacyjnego zespolenia członków zespołów w procesie pracy, potrzebnych do wykonania określonych zadań i celów.

Praca zespołowa jest to rodzaj działań zbiorowych, w których wykonanie określonych, uporządkowanych zbiorów czynności i operacji powierza się określonej grupie osób. Są to również działania, które wykonują zespołowo, a zostały one zlecone indywidualnie dla każdego z nich. (M. Trocki,2014, s. 83)

Zespół

Zespół jest to grupa osób, która ma wspólny cel do osiągnięcia, uzupełniająca się wiedzą i umiejętnościami, gdzie członkowie są wspólnie odpowiedzialni za wykonanie zadania. (M. Trocki,2014, s. 83)

Budowanie zespołu

Efektywne zespoły nie są stworzone przez przypadek. Zespół zarówno jak i organizację zorientowaną na określony cel, powinno się właściwie rozwinąć i zbudować. Służą do tego różne procedury, poczynając od budowania zespołu - jest to metoda poszukiwania jak najlepszego sposobu działania zespołu, pod kątem ulepszenia jego funkcjonowania lub zdobycia lepszych wyników. (J. M. Nicholas, H. Steyn,2012, s. 774)

W skład budowania zespołu wchodzą(J. M. Nicholas, H. Steyn, 2012, s. 775):

Burza mózgów (Sławomir Wawak)

Możemy je zdefiniować jako procesy i sposoby, dzięki którym zespół osiąga swoje cele. Przeważnie odpowiadają za nie liderzy zespołu. Procedura budowania zespołu pomaga grupie w sprawdzeniu, które z problemów są ważniejsze oraz w jaki sposób należy je rozwiązać.

Rodzaje zespołów

Biorąc pod uwagę czas trwania zespołu, dzieli się je na następujące kategorie (A. Stabryła, s. 224):

 • Zespoły doraźne - powoływane na potrzeby realizacji nieprzewidzianych zadań,
 • Zespoły stałe - są trwałe i na stałe umiejscowione w organizacji,
 • Zespoły okresowe - powoływane są do realizacji przewidywalnych i powtarzalnych zadań,
 • Zespoły uśpione - są połączeniem zespołów okresowych i doraźnych.

Wyróżniamy pięć etapów cyklu życia zespołu:(W. Dąbrowski,2014, s. 56)

 • formowanie
 • okres burzy i naporu
 • normowanie
 • działanie
 • pożegnanie

Cechy pracy zespołowej

Do cech określających pracę zespołową możemy zaliczyć:(P. Lencioni,2016, s. 76)

 • współdziałanie, wspólne dążenie do realizacji określonego celu,
 • współpraca, wzajemne pomaganie sobie,
 • współpartnerstwo,
 • możliwość łączenia ze sobą specjalności,
 • zbiorowa odpowiedzialność za wykonanie zadania.

Zarządzanie ludźmi w zespole

Są to procesy, które zapewniają możliwe jak najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzi, którzy są zaangażowani w projekt. Dotyczy to interesariuszy projektu m.in.: klientów, sponsorów i partnerów.

Zalety pracy zespołowej

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze zalety pracy zespołowej (J. Kisielniecki,2011, s. 226):

 • członkowie zespołu są zmotywowani do działania, praca zespołowa pozwala uzyskać lepsze wyniki, niż praca indywidualna. Zachodzi tutaj efekt synergicznego działania zespołowego, który polega na łączeniu kooperacji i synchronizacji,
 • podnosi się wydajność pracy, ze względu na to, że pracownicy są z różnych działów i wzajemnie mogą się uzupełniać,
 • wzrasta zadowolenie z pracy, ponieważ członkowie zespołu mogą wykonywać zadania, które są dla nich odpowiednie,
 • jest niższe poczucie zależności od przełożonego,
 • wzrasta integracja zespołu, grupa staje się całością i wspólnie dba o interes całości,
 • osłabia się fluktuacja, dzięki czemu obniżone zostają koszty z nią związane,
 • następuje szybszy przepływ informacji,
 • umożliwia dokonanie korzystnego podziału pracy,
 • nadaje wspólne tempo pracy,
 • pomaga w pokonywaniu barier związanych z indywidualną postawą,
 • uaktywnia proces samokontroli,
 • wzrasta komunikacja, dzięki szybszemu przepływowi informacji,
 • zostaje zaspokojona potrzeba przynależności do grupy,
 • jest mniej bolesne odczuwanie porażki, ponieważ niepowodzenie rozłożone jest na cały zespół,
 • istnieje możliwość dzielenia się pomysłami i wybieranie tych najlepszych,
 • wyższa jakość pracy,
 • członkowie zespołu wzajemnie motywują się do działania,
 • rzadziej zdarzają się przypadkowe błędy.

Metody i techniki pracy zespołowej

Technika wywodząca się z psychologii społecznej, mająca na celu udoskonalenie decyzji grupowych. Zwana jest także twórczą dyskusją. Stanowi nietypowy sposób zespołowego poszukiwania nowych pomysłów dotyczących metod rozwiązywania problemów. (A. Stabryła,2015, s. 86)

Jest jedną z technik należących do burzy mózgów, jest to tak zwany model brainwritingu. Zasada tej metody jest ukryta pod cyframi: numer 6 odpowiada liczbie członków zespołu, numer 3 liczbie pomysłów jakie należy wymyślić, numer 5 to czas jaki jest dostępny do wykonania zadania. (H. Bieniok, 2014, s. 108)

Sposób ten ma na celu graficznie wspierać proces decyzyjny. Metoda ta sprawdza się w momencie podejmowania decyzji w warunkach ryzyka.(D. Wróblewski, 2015, s. 69)

W metodzie tej biorą udział eksperci gdzie wyrażają swoją opinię. Mają za zadanie odpowiadać na pytania, które zostały zawarte w kwestionariuszu. (H. Bieniok, 2014, s. 108)

Debata konferencyjna

Celem debaty konferencyjnej jest podzielenie problematyki ogólnej na szczegółową, następnie są one opracowywane przez zespoły. (D. Wróblewski, 2015, s. 71)

Analizowanie ról zespołowych]] pomaga dostarczyć informację na temat funkcjonowaniu osób w zespole, jak również całego zespołu. Analiza ta jest wykorzystywana do budowania zespołu, wprowadzania do zespołu nowej osoby, zwiększenia efektywności pracy zespołowej. (R.Z. Enciso, 2012, s. 26)

Teamware jest metodą wspierania wiedzy w organizacji. Polega na wspomaganiu pracy zespołu, a także komunikacji. Pomaga rozwiązać bardzo złożone projekty w bardziej efektywny sposób, w krótszym czasie. (B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, 2002, s. 78)

Jest to nowoczesna metoda oceniania indywidualnego pracownika lub zespołu. Informacje zbierane są na podstawie respondentów, którzy z nimi pracują. Oceniani pracownicy dostają informację zwrotną na temat przebiegu swojej pracy.(J. Kisielnicki, 2011, s. 105)

Bibliografia

Autor: Joanna Deńca