Zorientowanie na wyniki

Z Encyklopedia Zarządzania
Zorientowanie na wyniki
Polecane artykuły


Zorientowanie na wyniki dotyczy skupienia uwagi wykonawców projektu na wszystkich celach, aby zaspokoić oczekiwania, które stawiają główni interesariusze. Ważne zatem jest szczegółowe zdefiniowanie oczekiwań względem realizowanego projektu, wyznaczony cel i jego priorytety oraz sposób ich komunikowania, aby ostateczne rezultaty pokrywały się z wcześniej postawionymi. Realizując projekt już na wstępie pojawia się pojęcie wyników, czyli tego co dzięki konkretnemu projektowi osiągniemy.

Dzięki zorientowaniu na wyniki, w przyszłości będzie można świadomie dokonać oceny projektu i sprawdzić jakie rezultaty się ukazały. W zorientowaniu na wyniki w projektach bardzo ważny jest dobór odpowiednich wskaźników umożliwiających precyzyjną ocenę stopnia realizacji założonych celów. Warto też dodać, że na każdy projekt składa się zakres, budżet, czas i jakość jego realizacji. Przyszły przebieg realizacji projektu, będzie rzutował na jego finalne wyniki. (W.Walczak (2009), s. 52).

Duże znaczenie w obecnym czasie ma zasada Pareto, nazywana inaczej regułą 80/20. Oznacza ona, że niewielka ilość zdarzeń, jest odpowiedzialna za większość zjawisk. Reguła ta ma wszechstronne zastosowanie, w szczególności w zarządzaniu, również w zorientowaniu na wyniki i ich osiągnięcie. Określa ona kierunki działań zmierzające do poprawy poziomu jakości procesów, produktów, czy usług.(A.Mazur, H.Gołaś (2010), s. 93).

Ustalenie celów ma jeden z największych wpływów na projekt, a przede wszystkim na jego końcowe rezultaty. Dlatego przy ich wyznaczaniu ważna jest zasada SMART (z ang. Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound), która dotyczy zarządzania celami. Wytyczone cele rozumiane są poprzez powyższy akronim, jako:

 • S - specific – specyficzne,
 • M - measurable- mierzalne,
 • A - achievable – ambitne i akceptowalne,
 • R – realistic – realistyczne,
 • T – time-bound – terminowe. (Piwoni-Krzeszowska E.i inni 2014, s. 220-221).

Oprócz ustalenia celów ważne jest również wyznaczenie priorytetów. Można tu wspomnieć o macierzy Eisenhowera, która opiera się na zarządzaniu czasem w projekcie i dotyczy podejmowanych działań pogrupowanych na dwa wymiary: ważności, czyli na ile dane zadanie przybliża nas do osiągnięcia sukcesu, oraz wymiar pilności, czyli ile czasu poświęcimy na reakcje z naszej strony.(I. Łapuńka, I.Pisz, (2014), s. 3926-3927).

Zorientowanie na wyniki jest częścią zarządzania efektywnością (z jęz. ang. performance management), czyli jednego z narzędzi wytyczenia, monitorowania oraz oceny realizacji celów. Rezultaty w performance management definiuje się następująco:

 • nakłady (input) dotyczą posiadanych zasobów (rzeczowych, finansowych, ludzkich),
 • procesy, dotyczą wydajnego wykorzystywania zasobów,
 • produkty (output) skupiają się na zapewnieniu odpowiedniej ilości dóbr i usług, za które dany podmiot jest odpowiedzialny,
 • wyniki (outcome), określają to co udało się osiągnąć, informują co wyniknęło z danej zmiany. (D. Szcześciło (2014), str. 170-192).

Bibliografia

 • Borys T., Rogala P. (red.) (2012), Orientacja na wyniki – modele, metody i dobre praktyki,"Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 264, str. 375,
 • Łapuńka I., Pisz I. (2014), Efektywne zarządzanie czasem w projektach logistycznych, "Logistyka", nr 3, s. 3926-3927.
 • Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T.(red.) (2014), Współczesne problemy zarządzania organizacjami, mfiles.pl, Kraków, s. 221-222,
 • Szczeciło D. (red.) (2014), Zarządzanie przez rezultaty. Administracja zorientowana na wyniki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 170-192.
 • Walczak W. (2009), Orientacja na cele w zarządzaniu projektami, "MBA", nr 4, s. 52,

Autor: Marzena Wnękowicz