Bilans społeczny organizacji

Z Encyklopedia Zarządzania

To pojęcie zostało omówione w dwu odrębnych artykułach:

  • Analiza potencjału kadrowego organizacji - Potencjał pracownika (ang. employee's potential) jest łącznym działaniem zarówno cech jak i kompetencji konkretnego zatrudnionego. Wszystkie te czynniki decydują i będą w przyszłości istotnie decydowały o aktualnej i przyszłej adaptacji pracownika w turbulentnym otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym organizacji a także o jego konkurencyjności (pozycji) na rynku pracy. Suma potencjałów wszystkich pracowników stanowi potencjał pracy firmy, zatem w jej interesie leży: pozyskiwanie pracowników o możliwie wysokich walorach (potencjale) oraz skonstruowanie systemu inwestowania w pracowników (inaczej posiadaną siłę roboczą) mającego na celu nieustanne podwyższanie kwalifikacji oraz potencjału pracowników firmy, będącego w obecnych czasach strategicznym zasobem organizacji. Jak bowiem wykazały badania empiryczne w ostatnich latach, inwestycje w kapitał ludzki mają porównywalne znaczenie dla przedsiębiorstwa, jak inwestycje w infrastrukturę techniczną.
  • Analiza zasobów kadrowych organizacji - Analiza zasobów kadrowych w organizacji jest procesem polegającym na grupowaniu personelu w różne grupy pod względem wcześniej wyznaczonych, z reguły współzależnych, kryteriów. Analiza ta ma na celu ustalenie podstawowych cech charakteryzujących personel danej organizacji, które mogą mieć wpływ na jej efektywność, która to zależy nie tylko od stanu liczebnego personelu, ale także od stanu jakościowego. Określenie głównych cech charakteryzujących personel danej organizacji pozwala dokładniej poznać potrzeby pracowników, ich styl życia, czynniki, które maja znaczny wpływ na ich wkład w organizację, a także wiele innych istotnych informacji użytecznych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.


Bilans społeczny organizacjiartykuły polecane
Filozofia zarządzaniaNagroda im. Malcolma Baldridge'aZarządzanie zasobami ludzkimiZdolność organizacji do rozwojuInformatyczne narzędzia zarządzania wiedząWartościowanie kapitału intelektualnegoMapa drogowaStrategia Luk Wiedzy

Bibliografia

  • Dobrzyński M. (1988), Od kapitału ludzkiego do bilansu społecznego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, 22