Filozofia zarządzania

Z Encyklopedia Zarządzania

Filozofia zarządzania - Termin "filozofia" można zdefiniować jako zbiór powiązanej ze sobą wiedzy, która dostarcza logiki dla skutecznego myślenia w poszukiwaniu rozwiązań określonych rodzajów problemów. Filozofia zarządzania stanowi podstawę do rozwiązywania problemów biznesowych. Dotyczy ona wartości, przekonań i norm etycznych, które są uważane za niezbędne do skutecznego zarządzania. Muszą one być ujęte w formalne i nieformalne wypowiedzi filozoficzne, które następnie są przekazywane społeczności danej organizacji (T. Oleksyn, 2013).

Bez filozofii zarządzania kierownik może mieć jedynie ograniczoną zdolność do twórczego myślenia, niezależnie od jego podstawowej inteligencji. Opracowanie solidnej filozofii zarządzania jest prawdopodobnie najbardziej praktycznym projektem samorozwojowym, jaki może podjąć członek kadry kierowniczej (T. Oleksyn, 2013).

Współczesny menedżer jest odpowiedzialny za dynamiczne przywództwo w organizacji biznesowej, którą kieruje. Dotyczy to zarówno dużych, jak i małych organizacji, niezależnie od tego, czy stoi na czele całej organizacji, czy tylko jej części składowej. W każdym przypadku dyrektor staje przed problemem sprawowania takiego przywództwa w świecie, w którym warunki ekonomiczne, społeczne i polityczne ulegają szybkim zmianom (F. Vitolla i inni, 2017).

Decyzje kierownictwa, podejmowane w ramach planowania, organizowania i kontrolowania działań organizacji, muszą opierać się na pewnych ponadczasowych prawdach. Są to prawdy dotyczące podstawowych celów ekonomicznych, zdrowych zasad i polityki biznesowej oraz fundamentalnych podejść do rozwiązywania problemów biznesowych, stanowiąc fundament filozofii zarządzania. Patrząc z szerszej perspektywy, lider musi mieć wizję co do kierunku, w jakim chce poprowadzić swoją firmę w ciągu najbliższych lat (F. Vitolla i inni, 2017).

TL;DR

Filozofia zarządzania to zbiór wartości, przekonań i norm etycznych, które są niezbędne do skutecznego zarządzania. Jest to podstawowa podstawa do rozwiązywania problemów biznesowych. Filozofia zarządzania obejmuje holistyczną wizję przyszłości organizacji, ustalanie zasad, politykę i programy rozwoju kadry kierowniczej. Kluczowe elementy filozofii zarządzania to satysfakcja klienta, zyski, własność prywatna i odpowiedzialność społeczna. Istnieją różne rodzaje filozofii zarządzania, takie jak praca na rzecz maksymalnej wydajności, motywowanie pracowników, zarządzanie kryzysem i zrozumienie relacji z klientami.

Zakres filozofii zarządzania

Filozofia zarządzania obejmuje (J. F. Jacko, 2013):

 • holistyczną wizję przyszłości przedsiębiorstwa/organizacji
 • zestaw zasad (wartości, przekonań) postępowania i działania w przedsiębiorstwie/organizacji
 • określenie polityki przedsiębiorstwa/organizacji
 • programy rozwoju kadry kierowniczej
 • zasady dotyczące autonomii pracowników
 • zasady dotyczące równouprawnienia na stanowiskach kierowniczych
 • zasady dotyczące przywództwa
 • zasady dotyczące odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa/ organizacji

Kluczowe elementy filozofii zarządzania

Za fundamentalne uważa się następujące elementy (J. F. Jacko, 2013):

 • Przekonanie, że wartości stanowiące satysfakcję klienta są podstawowymi celami zarządzania
 • Przekonanie, że zyski są celami koniecznymi, ale pobocznymi
 • Wiara we własność prywatną, wolną konkurencję i sprzeciw wobec sił osłabiających system wolnorynkowy
 • wiara w to, że osobiste interesy właścicieli, kierownictwa i pracowników muszą być podporządkowane

podstawowej służbie organizacji

Rodzaje filozofii zarządzania

Filozofie zarządzania organizują firmę wokół określonych celów i kierują wszystkimi obszarami działalności firmy. Różne filozofie kierują każdym aspektem działalności firmy, w tym ogólną organizacją firmy, metodami motywowania pracowników, sposobem przygotowywania się i rozwiązywania problemów oraz filozofią relacji z klientami (J. Apanowicz, 2000).

Praca na rzecz maksymalnej wydajności

To podejście koncentruje się na sposobie organizacji przedsiębiorstwa, strukturze władzy między kierownictwem a pracownikami oraz podziale pracy w firmie. Filozofie organizacyjne zadają pytanie: Jak należy podzielić pracę w firmie, aby uzyskać maksymalną wydajność?. Filozofie organizacyjne określają również jasny łańcuch odpowiedzialności. Na przykład biurokratyczny styl zarządzania to wielopoziomowy system zarządzania, który organizuje firmę według określonych zakresów odpowiedzialności. Dzieli on obowiązki między menedżerów, z których każdy ma swój własny dział pracowników, którzy pracują jako podwładni podwładnych swojego menedżera. Przywództwo biurokratyczne jest jedną z najstarszych form przywództwa, historycznie stosowaną w rządach i organizacjach hierarchicznych, gdzie liderzy i kierownictwo najwyższego szczebla ustalają zasady i przepisy, których przestrzegają podwładni (T. Gospodarek, 2012).

Motywowanie pracowników

Filozofie motywacji koncentrują się na metodach inspirowania pracowników do poprawy wyników, przyjmowania osobistej odpowiedzialności za swoją pracę i pracy na rzecz ogólnego sukcesu firmy. Filozofie motywacyjne dążą do stworzenia środowiska pracy, które promuje ideały oparte na silnym zaangażowaniu pracowników. Na przykład filozofia pracy z celami zakłada, że jeśli pracownikom wyznaczy się wysokie cele i przekaże wiedzę o tym, jak je osiągnąć, będą oni w stanie poprawić swoje wyniki i pracować tak, aby osiągnąć te wysokie cele (T. Gospodarek, 2012).

Zarządzanie kryzysem

Firmy stosują techniki zarządzania kryzysowego, gdy w ich działalności dzieje się coś złego. Filozofie te koncentrują się na identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń, planowaniu ich i reagowaniu na nie z jasno określonym celem po wystąpieniu problemu. Zaczynają się one od starannej oceny potencjalnych zagrożeń poprzez ich oszacowanie i zaproponowanie metod zmniejszenia wpływu przyszłych zagrożeń. Następnie opracowują strategie reagowania na sytuacje kryzysowe, które są odpowiedzią na bezpośrednie zagrożenia po ich wystąpieniu. Takie proaktywne podejście do zarządzania kryzysowego zapewnia istnienie planu awaryjnego i umożliwia szybką, skuteczną reakcję na poważne problemy (Ł. Sułkowski, 2011).

Zrozumienie relacji z klientami

Filozofie konsumenckie koncentrują się na sposobie, w jaki klient odnosi się do firmy. Filozofie te obejmują marketing transakcyjny, marketing relacji oraz filozofie marketingu mieszanego. Marketing transakcyjny dotyczy dużych przedmiotów, czyli drogich zakupów, których klienci dokonują rzadko. Marketing relacji koncentruje się na mniej kosztownych, ale regularnie kupowanych produktach, takich jak artykuły spożywcze, ubrania czy artykuły gospodarstwa domowego. Na przykład model firmy oparty na relacjach wymaga filozofii, która uwzględnia koszty towarów, prezentację pracowników i historię kontaktów klientów ze sklepem (Ł. Sułkowski, 2011).


Filozofia zarządzaniaartykuły polecane
Zarządzanie personelemKierownikCele i kluczowe rezultatyZarządzanie ludźmi w zespole projektowymMetody integracji pracownikówZarządzanie przez celeZarządzanie przez wartościTeoria zarządzaniaKoncepcje zarządzania

Bibliografia

 • Apanowicz J. (2000), Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia
 • Bharat T. (2019), Paradigm Shift in Management Philosophy: Future Challenges in Global Organizations,
 • Gospodarek T. (2012), Aspekty złożoności i filozofii nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych
 • Grisen P. (2013), An Introduction to the Philosophy of Management, SAGE, Wielka Brytania
 • Jacko J. (2013), Filozofia zarządzania jako nauka i praktyka. Podejście semiotyczne, Przedsiębiorczość i Zarządzanie t. 14, z. 13, cz. 1
 • Oleksyn T. (2013), Filozofia a zarządzanie, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa
 • Rendtorff J. (2019), Philosophy of Management and Sustainability: Rethinking Business Ethics and Social Responsibility in Sustainable Development, Emerald Group Publishing, Wielka Brytania
 • Sułkowski Ł. (2011), O potrzebie rozwoju epistemologii zarządzania, Warszawa
 • Teczke J. (1996), Metody i techniki zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
 • Vitolla F., Rubino M., Garzoni A. (2017), The integration of CSR into strategic management: a dynamic approach based on social management philosophy, Corporate Governance, Vol. 17 No. 1


Autor: Agnieszka_Krztoń