Surowce wtórne

Z Encyklopedia Zarządzania

Surowce wtórne - nazywane także odpadami i surowcami powtórnego zagospodarowania, powstają jako efekt uboczny procesów produkcji i dystrybucji (w tym przemieszczania i składowania). Zwroty mogą natomiast wynikać przede wszystkim z wad produktów, nadwyżek (określanych także mianem towarów wolno rotujących), dostarczenia niewłaściwych towarów odbiorcy. Należy w tym obszarze wyróżnić także przepływy produktów zużytych, które mogą stać się surowcem wtórnym lub także podlegać likwidacji, podobnie jak odpady.

Ze względu na charakterystykę przekazywanych obiektów działalność w zakresie zagospodarowania odpadów i surowców wtórnych w przedsiębiorstwie powinna być przede wszystkim traktowana jako element zorganizowanego w skali gospodarki całego kraju systemu powtórnego zagospodarowania oraz utylizacji odpadów. Odbiorcami mogą być w tym przypadku dostawcy produktów, jednak przede wszystkim są to określone jednostki wyspecjalizowane w utylizacji lub przetwarzaniu. Pomiędzy odbiorcami a dostawcami mogą również funkcjonować przedsiębiorstwa pośredniczące uprawnione do gromadzenia i przekazywania określonych rodzajów pozostałości.

TL;DR

Surowce wtórne to odpady i surowce powtórnego zagospodarowania, które powstają w procesach produkcji i dystrybucji. Logistyka surowców wtórnych polega na organizacji przepływu tych produktów w odwrotnym kierunku. Celem systemu logistyki surowców wtórnych jest obniżenie kosztów i poprawa obsługi logistycznej, a także ochrona zasobów naturalnych i redukcja zanieczyszczeń. Wykorzystanie surowców wtórnych przynosi korzyści ekonomiczne, takie jak zwiększenie bazy surowcowej gospodarki, zmniejszenie kosztów pozyskania surowców i produkcji oraz zmniejszenie zużycia materiałów. Ponowne wykorzystanie odpadów eliminuje koszty składowania i utrzymania składowisk.

Logistyka surowców wtórnych

Z punktu widzenia przepływów realizowanych w tym podsystemie cechę wyróżniającą stanowi odwrotny kierunek przekazywania wymienionych produktów, czasem także odpadów i surowców wtórnych (z ang: reverse logistics). Jak podkreślają F. Beier oraz K. Rutkowski (2004, s. 26) zasadnicza trudność realizacji zadań w tym zakresie związana jest z występującym w wielu przypadkach brakiem przygotowania systemów logistycznych do obsługi przepływów towarowych w odwrotnym kierunku, co skutkuje wysokimi kosztami tych działań. Dotyczy to jednak przede wszystkim wykorzystywania kanałów redystrybucji pokrywających się z kanałami dystrybucji produktów. Przepływ zwracanych towarów rozpoczyna się w tym przypadku w miejscu zakończenia przepływu produktów do nabywców, a odbiorcą jest producent. Utrudnienia takie w mniejszym stopniu dotyczą natomiast przepływów pozostałości do jednostek specjalizujących się w powtórnym zagospodarowaniu odpadów. Surowce wtórne mogą bowiem po przetworzeniu powrócić do producenta, ale ich przepływ od miejsc powstania do miejsca powtórnego zastosowania w niewielkim stopniu dotyczy kanałów dystrybucji produktów do nabywców. Również odpady przeznaczone do usunięcia przekazywane są zazwyczaj do jednostek wyspecjalizowanych w składowaniu lub utylizacji takich pozostałości.

Cele systemu logistyki surowców wtórnych

Zasadnicze cele działalności logistycznej w tym podsystemie przedstawić można w oparciu o podejście zaprezentowane przez H. Pfohla. Autor wyróżnił w tym przypadku cel ekonomiczny, polegający na obniżeniu kosztów logistycznych i poprawie poziomu obsługi logistycznej (zgodnie z wymaganiami odbioru pozostałości w miejscach ich powstawania oraz dokładne pod względem rodzaju, ilości, przestrzeni i czasu dostarczenia surowców wtórnych do źródeł ponownego wykorzystania) oraz cel ekologiczny, dotyczący ochrony zasobów naturalnych i zredukowania zanieczyszczeń pochodzących z logistycznych procesów utylizacji (H. Pfohl, 2001, s. 226). Realizacja wyróżnionych celów w większym stopniu dotyczy zagospodarowania odpadów oraz surowców wtórnych niż w przypadku zwrotów towarów do producenta.

Ekonomiczne skutki wykorzystania surowców wtórnych

Ponowne wykorzystanie surowców wtórnych eliminuje problem nadmiernego gromadzenia odpadów oraz zanieczyszczenia środowiska. Zapewnia również inne efekty gospodarcze (C. Rosik-Dulewska, 2015, s. 46-49):

  • zwiększenie bazy surowcowej gospodarki narodowej - rozmieszczenie surowców na świecie nie jest równomierne, dlatego niektóre kraje odczuwają ich niedobór. Potrzeby przemysłu rosną wraz z postępem naukowym i wzrostem ilości ludności na świecie. Zastosowanie technik przetwórstwa surowców wtórnych jest znaczenie tańsze niż wydobycie surowców z trudno dostępnych złóż lub ich zakup. Warunkiem wzrostu gospodarczego jest zmniejszenie wykorzystania surowców przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji.
  • zmniejszenie kapitałochłonności oraz energochłonności pozyskania i przetwórstwa surowców - koszty służące wydobyciu surowców pierwotnych są znacznie wyższe niż te, przeznaczona na wykorzystanie surowców wtórnych z odpadów poprodukcyjnych. Szybkie wyczerpywanie się łatwo dostępnych zasobów sprawia, że podnoszą się koszty zmiany lokalizacji kopalni, zdejmowania nakładu czy uzbrojenia terenu. Z przeprowadzonych badań wynika, że im więcej zużywa się surowców wtórnych, tym mniejsze jest zużycie wody, energii oraz surowców pierwotnych. Co najważniejsze, zmniejsza się także zanieczyszczenie środowiska.
  • zmniejszenie zużycia materiałów oraz kosztów produkcji - zmiana orientacji produkcyjnej z koncentracji na surowcach pierwotnych na koncentrację na surowcach wtórnych obniża kapitałochłonność, ogranicza ładunki przewozowe, skraca proces produkcji i zmniejsza nakład pracy. Wszystkie te zmiany wpływają na sumaryczne zmniejszenie kosztów produkcji. Aby połączyć interesy przedsiębiorstwa oraz ogólnokrajowej gospodarki, państwo nakłada limity odzysku oraz opłaty i kary za składowanie odpadów. Ponowne wykorzystanie odpadów eliminuje koszty ich wywozu na składowiska, oraz koszty utrzymania tych składowisk.


Surowce wtórneartykuły polecane
Logistyka produkcjiLogistyka zaopatrzeniaEfekt skaliTransportPrzemysłMinimalizacja ilości odpadówOptymalna wielkość zamówieniaControlling produkcjiPodatność logistyczna

Bibliografia

  • Borowski G. (2009), Produkty odpadowe jako surowce wtórne, Inżynieria ekologiczna, 85-95
  • Galos K. (2009), Nowa polityka surowcowa Unii Europejskiej, Górnictwo i Geoinżynieria, Nr 33
  • Mesjasz-Lech A. (2011), Makroekonomiczne aspekty logistyki zwrotnej, Logistyka, nr 2
  • Pfohl H. (2001), Systemy Logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
  • Rosik-Dulewska C. (2018), Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Rutkowski K., Beier F. (2004), Logistyka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza, Warszawa


Autor: Justyna Filip, Tomasz Małkus