Minimalizacja ilości odpadów

Z Encyklopedia Zarządzania
Minimalizacja ilości odpadów
Polecane artykuły


Odpadami w przedsiębiorstwie mogę być pozostałości procesów:

 • produkcyjnych - odpady poprodukcyjne, ścieki,
 • dystrybucyjnych - opakowania, towary zniszczone podczas transportu,
 • konsumpcji - zwroty, opakowania zwrotne.

W zależności od możliwości ponownego wykorzystania pozostałości można podzielić na:

 • surowce wtórne nadające się do powtórnego wykorzystania lub przetworzenia np.: puszki aluminiowe, odpady z aluminium, stłuczka szklana itd.. Stanowią one przedmiot recyklingu, dzięki któremu przedsiębiorstwo nie musi ponosić dodatkowych kosztów związanych z utylizacją,
 • odpady - nie nadające się do ponownego przetwórstwa, ulegające procesom likwidacyjnym.

Działania profilaktyczne w ramach racjonalizacji gospodarki pozostałościami

Dążenie do minimalizacji pozostałości:

 • unikanie i/lub zmniejszenie ilości pozostałości,
 • podwyższanie jakości materiałowej tworzonych odpadów i redukcja ich szkodliwości
 • stymulowanie ponownego stosowania pozostałości oraz recyklingu,
 • postępowanie z materiałami resztkowymi uwzględniające podejmowanie kroków mających na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju przyszłym pokoleniom,

Unikanie odpadów - zapobieganie powstawaniu odpadów, w tym:

 • unikanie ilościowe - unikanie zbędnego wkładu materiałowego i energetycznego z obszarami transportu i konsumpcji włącznie,
 • unikanie jakościowe - brak w odpadach substancji niebezpiecznych.

Ograniczanie ilości odpadów: stosowanie zasady oszczędzania:

 • uzyskiwanie tej samej ilości produktów lub ich funkcji przy minimalnym wkładzie zasobów,
 • oszczędzanie materiałów opakowaniowych przez zmniejszenie grubości ścianek czy wielokrotne ich używanie,
 • dobór właściwych zasad konstrukcji i materiałów, by ułatwić naprawy i recykling materiałowy,
 • ułatwienia w przedłużaniu trwałości i żywotności produktów.

Wielokrotne używanie produktów i opakowań:

 • stosowanie odświeżenia, renowacji i drobnych przeróbek produktów,
 • dokonywanie w stosunku do opakowań czynności przygotowawczych (np. mycie butelek) czy rekonstrukcji (np. dokładne usunięcie pozostałości z beczek i odnowienie uszczelnień).

==Zakres działalności wpływającej na przeciwdziałanie powstawaniu odpadów na przykładzie opakowań==: Producenci materiałów opakowaniowych i opakowań:

 • rozwijanie i stosowanie materiałooszczędnych technologii produkcji opakowań,
 • rozwijanie technologii produkcji opakowań zwrotnych,
 • stosowanie materiałów przydatnych do ponownego przetwórstwa lub innych form utylizacji,
 • oznakowanie opakowań symbolem oznaczającym rodzaj materiału oraz symbolem przydatności do różnych metod utylizacji.

Producenci wyrobów stosujących opakowania:

 • wybór materiałów, opakowań i systemów pakowania,
 • wprowadzenie dobiegu opakowań zwrotnych i organizowanie systemu odbioru tych opakowań,
 • udział (również finansowy) w organizowaniu systemu selektywnej zbiórki opakowań poużytkowych,
 • stosowanie elementów dodatkowych do opakowań (zamknięcia, naklejki itd.) referowanych ze względu na ponowne przetwórstwo.

Handel:

 • udział w organizowaniu systemu zwrotu opakowań wielokrotnego użycia i systemu selektywnej zbiórki odpadów poużytkowych.

Konsumenci:

 • wstępna segregacja opakowań poużytkowych i ich gromadzenie w specjalnych pojemnikach lub dostarczenie do punktów zbiórki.

Firmy odbierające odpady poużytkowe:

 • zbiórka odpadów poużytkowych od użytkowników,
 • przygotowanie odpadów do transportu i dalszego przetwórstwa, w tym segregacja oraz oczyszczenie.

Zakłady przetwórcze:

 • przetwarzanie odpadów na wartościowy surowiec wtórny lub wykorzystanie ich jako surowca,
 • produkcja wyrobów z tworzywa wtórnego.

Władze lokalne:

 • organizowanie odbioru odpadów opakowaniowych na terenie gminy.

Bibliografia

Autor: Magdalena Chałka