Segregacja odpadów

Z Encyklopedia Zarządzania

Segregacja odpadów - jest uznawana za proces logistyczny, którego początek stanowi odnowienie wartości odpadów w obiegu gospodarczym lub zostaje podjęta decyzja, w której stwierdza się, iż odpady nie nadają się do ponownego użytkowania. Segregacja odpadów polega na wyróżnieniu odpadów zbliżonych do siebie bądź jednakowych pod względem właściwości chemicznych czy też fizycznych (J. Strzałko, T. Mossor-Pietraszewska, s. 775-779)

TL;DR

Artykuł omawia znaczenie segregacji odpadów w gospodarce odpadami miejskimi. Wskazuje na różne metody składowania i magazynowania odpadów oraz metody wybiórczego zbierania odpadów. Opisuje również koncepcję zharmonizowanej gospodarki odpadami oraz środki mające na celu powstrzymywanie tworzenia się odpadów.

Metody składowania stałych odpadów miejskich przez ich producentów

Do odpadów miejskich możemy zaliczyć odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych; odpady, które są pozbawione odpadów zagrażających, wyprodukowane przez pozostałych producentów odpadów, które są zbliżone chociażby składem do odpadów z gospodarstw domowych. Miejscem powstawania odpadów komunalnych (miejskich) są gospodarstwa domowe, oraz obiekty infrastruktury, np. szkolnictwo czy usługi. (Cz. Rosik-Dulewska) Proces segregacji może przebiegać w zakresie zróżnicowanych podmiotów - uczestników recyklingu, ale także można go podzielić w czasie. Ponadto został scharakteryzowany, jako wieloetapowy. Biorąc pod uwagę wymienione kryteria możemy wyodrębnić kilka metod składowania stałych odpadów miejskich przez ich producentów:

 1. magazynowanie stałych odpadów miejskich wymieszanych
 2. wyróżnienie pewnej kategorii odpadów za wyjątkiem odpadów zmieszanych (szkło)
 3. wyróżnienie dwóch rodzajów odpadów np. domownicy dostają worki w dwóch różnych kolorach, z czego jeden jest przeznaczony dla odpadów mokrych tzw. odpady organiczne, natomiast drugi wyznaczony jest na odpady suche np. szkło czy papier. Podział ten jest przydatny w sortowni, gdyż umożliwia on sortowanie odpadów na linii sortowniczej.
 4. wyróżnienie szeregu rodzajów odpadów np. papieru, metali, szkła (J. Strzałko, T. Mossor-Pietraszewska, s. 775-779)

Metody wybiórczego magazynowania odpadów

Segregacja odpadów pełni kluczową rolę w odpowiednio stworzonym systemie gospodarki odpadami miejskimi. Można ją wykonywać poprzez system wybiórczego zbierania u źródła albo poprzez wtórną selekcję w specjalistycznych zakładach unieszkodliwiania. Początkiem systemu gospodarki odpadami jest wybiórcze pozyskiwanie odpadów u źródła. Do selektywnego magazynowania odpadów zaliczamy:

 1. główne punkty wybiórczego magazynowania odpadów
 2. kontenery zlokalizowane w sąsiedztwie (B. Bień, J.D. Bień, s. 173-183)

Zharmonizowana gospodarka odpadami miejskimi

Zamysłem zharmonizowanej gospodarki odpadami są takie działania, gdzie zastosowane technologie unieszkodliwiania są dla siebie dopełnieniem. Przez określenie zharmonizowana (zintegrowana) gospodarka odpadami należy rozumieć efektywne zarządzanie przyrodą, przy równoczesnym respektowaniu środowiska i zasobów naturalnych. Zharmonizowana gospodarka odpadami została przedstawiona, jako pewien cykl, w którym stopniowo wdraża się zarówno metody technologiczne jak i strategiczne, których celem jest dbanie o środowisko naturalne i jego ochrona, opierając się na regułach zrównoważonego rozwoju. Zintegrowany system zarządzania zasobami powinien bazować na kluczowych zasadach:

 1. powstrzymywać produkowanie odpadów
 2. umożliwić powtórne zagospodarowanie odpadów
 3. odpady, których nie da się poddać recyklingowi, należy bezpiecznie wyeliminować (J. Biegańska, J.Ciuła, s. 51-60)

Środki mające na celu powstrzymywanie tworzenia się odpadów

Do środków, których celem jest zwalczanie tworzenia się odpadów zaliczyć można, takie środki, które mogą oddziaływać na:

 1. uwarunkowania ramowe powiązane z tworzeniem się odpadów m.in. upowszechnianie rozwoju i badań dotyczących osiągania czystszych i wydajnych wyrobów oraz technologii, reklamowanie ekoprojektowania, stosowne środki przeznaczone na projektowanie bądź rozmaite instrumenty ekonomiczne wspomagające wydajne zużywanie zasobów,
 2. fazę użytkowania i konsumpcji, której można wyróżnić: promowanie powtórnego skorzystania czy też naprawy zużytych produktów albo ich elementów, głównie poprzez posługiwanie się środkami logistycznymi czy edukacyjnymi; namawianie do przemyślanych zakupów (instrumenty ekonomiczne). (Cz. Rosik-Dulewska)


Segregacja odpadówartykuły polecane
Logistyka miejskaPrzedsiębiorstwo produkcyjneUnifikacjaBadania i rozwójMinimalizacja ilości odpadówProces gospodarczyWzornictwo przemysłoweEkobilansSystem produkcyjny

Bibliografia


Autor: Anna Zaczkiewicz