Parametry jakości

Z Encyklopedia Zarządzania
Parametry jakości
Polecane artykuły


Parametr jakości - wielkość charakteryzująca poziom jakości określonych dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych oraz procesów prowadzących do wytworzenia danego dobra [I. Duda 1994, s. 117].

Jakość opisywana jest przez osiem wymiarów charakteryzujących pod różnymi względami dane dobra i determinującymi ich istotę i przeznaczenie tj.:

 • cechy funkcjonalne wyrobu, użyteczność zgodną z charakterystyką istoty przedmiotu,
 • cechy uzupełniające podstawowe cechy funkcjonalne wyrobu,
 • niezawodność, zdolność do bezawaryjnej pracy,
 • praktyczność, zdolność adaptacji produktu, łatwość w obsłudze i konserwacji,
 • zgodność z wymaganiami normowymi,
 • trwałość, możliwość wykorzystania produktu przez określony czas,
 • estetykę, odbiór produktu,
 • postrzeganą jakość, związaną ściśle z marką produktu i reputacją dostawcy [E. Skrzypek 2000, s. 16].

Kryteria te mają charakter dynamiczny i są uzależnione od następujących elementów:

 • przemysłu,
 • pracy,
 • użytkowników,
 • społeczeństwa,
 • natury.


Parametry jakości są uwarunkowane faktycznym stanem przedsiębiorstwa i jego otoczenia [K. Lisiecka 2002, s. 39], a także właściwościami surowców oraz zastosowanym w trakcie produkcji procesem technologicznym. Niewłaściwie użyte technologie, nieodpowiednie środowisko procesów produkcyjnych, zły sposób magazynowania oraz transport mogą negatywnie wpływać na jakość produktu. Parametry te można podzielić też ze względu na grupy cech, zawierających w sobie określoną liczbę i rodzaj szczegółowych wyróżników jakościowych w zależności od zapotrzebowań, które ma być zaspokojone. Są to:

 1. Cechy przyrodniczo - techniczne, wszystkie cechy produktów nadane im przez naturę lub uzyskane w wyniku procesów technologicznych, według norm zawierających podstawowe parametry struktury i funkcji tych wyrobów. Na grupę tą składają się wyróżniki fizyczne, chemiczne, biologiczne). Mają one obiektywny charakter, gdyż mogą być porównane z istniejącymi wzorcami.
 2. Cechy ekonomiczne, to elementy struktury jakości dóbr, które dają użytkownikom mierzalną sumę korzyści. Wyrażane za pomocą wskaźników ekonomicznych np. amortyzacja.
 3. Cechy użytkowe, sprawiają, że produkty są w stanie zaspokoić materialne (techniczne) jak i niematerialne (wizerunkowe, czyli np. wyrób markowy) potrzeby konsumentów. Są to np. trwałość, łatwość obsługi i konserwacji, komfort w użytkowaniu.
 4. Właściwości ergonomiczne, dostosowanie wyrobów do cech anatomicznych, fizjologicznych i psychicznych człowieka.
 5. Cechy estetyczne, charakteryzujące wygląd zewnętrzny. Są to kształt, kolorystyka, zewnętrzne rozwiązania konstrukcyjne.
 6. Cechy ekologiczne, określane przez właściwości dóbr, czyniące je przyjaznymi dla środowiska [M. Urbaniak 2004, s. 15 - 19].

Wszystkie te cechy są od siebie zależne i wzajemnie dopełniające. Ich odpowiednie dobrana kompozycja, odpowiednie zaprojektowanie, wyprodukowanie i konserwacja jest w stanie zagwarantować wysoką jakość wyrobu i zaspokoić ciągle rosnące wymogi odbiorców [R. Kraszewski 2005, s. 30].

Bibliografia

 • Słownik pojęć towaroznawczych, pod red. Dudy I., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004
 • Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2000
 • Lisiecka K., Kreowanie jakości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002
 • Urbaniak M., Zarządzanie jakością: teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004
 • Karaszewski R., Zarządzanie jakością: koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2005

Autor: Kaleta Mirosław