Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych
Polecane artykuły


Rachunek kosztów zmiennych, nazywany również częściowym rachunkiem kosztów jest systemem, który bazuje na podziale kosztów na koszty stałe i koszty zmienne. Przyjmuje się, że koszty zmienne wytworzenia są proporcjonalne do wielkości produkcji. Z kolei koszty stałe mają charakter bezwzględnie stały w danym okresie. Częściowy rachunek kosztów jest często stosowany, ponieważ dostarcza przydatne informacje w zarządzaniu krótkookresowym.

Budowa rachunku zysków i strat przy wykorzystaniu systemu rachunku kosztów zmiennych

Zasady wyceny zapasów oraz ustalania wyniku na sprzedaży przedstawia poniższy schemat:

 1. Przychody ze sprzedaży
 2. - Zmienne koszty wytworzenia produktów (3+4)
 3. - Koszty bezpośrednie
 4. - Koszty pośrednie zmienne
 5. Zapas początkowy
 6. Zapas końcowy
 7. Zmienne koszty wytworzenia sprzedanych produktów (2+5-6)
 8. Koszty okresu (9+10+11)
 9. -Stałe koszty pośrednie wytworzenia
 10. -Koszty sprzedaży
 11. -Koszty zarządu
 12. Wynik ze sprzedaży (1-7-8)

(M.Trentowska 2015, s. 184)

Koszty w modelu rachunku kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych bazuje na podziale kosztów na koszty produkcyjne i koszty nieprodukcyjne. Koszty produkcyjne dzielą się na koszty bezpośrednie oraz pośrednie. Do kosztów bezpośrednich zaliczamy m.in.: materiały i płace. Z kolei pośrednimi kosztami produkcyjnymi są koszty wydziałowe, zarówno stałe, jak i zmienne. Koszty nieprodukcyjne, czyli takie które nie są bezpośrednio związane z produkcją to koszty zarządu i sprzedaży.

Koszty w rachunku kosztów zmiennych przedstawiono na rysunku nr 1.

Rys. 1 Koszty w modelu rachunku kosztów zmiennych

Cechy rachunku kosztów zmiennych

 • nie jest zgodny z wymogami ustawy o rachunkowości
 • podstawową kategorią kosztów są koszty stałe i koszty zmienne
 • zapas produktów wyceniany jest w zmiennym koszcie wytworzenia
 • odzwierciedla krótkookresowy wynik finansowy
 • przydatny przy podejmowaniu decyzji krótkookresowych (P.Szczypa, 2014)
 • koszty reagują na wahania wielkości produkcji
 • prowadzony jest na wewnętrzne potrzeby przedsiębiorstwa.

Bibliografia

 • Czubakowska K., Gabrusiewicz W., Nowak E. (2014). Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa
 • Dobija D., Kucharczyk M. (2014). Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Oficyna, Warszawa
 • Kowalczyk M. 2013. Budżet zadaniowy - zasady kalkulacji kosztów wykonywanych zadań, vol.1, no.4, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Nowak E. (2015). Rachunek kosztów a zarządzanie kosztami. Rozważania o relacjach , Studia Ekonomiczne tom 245, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Nowak E. (2011). Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu.pl, Warszawa
 • Sojak S. (2015). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Tom I, wyd. Dom Organizatora, Toruń
 • Sojak S. (2015). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Tom III, wyd. Dom Organizatora, Toruń
 • Szczypa P. (2014). Rachunkowość zarządcza- klucz do sukcesu, CeDeWu.pl, Warszawa


Autor: Małgorzata Szczerba