Optymalizacja struktury asortymentowej produkcji

Z Encyklopedia Zarządzania
Optymalizacja struktury asortymentowej produkcji
Polecane artykuły


Optymalizacja struktury asortymentowej produkcji - podejmowanie decyzji produkcyjnych w oparciu o opracowane programy działalności.. Każda decyzja dotycząca struktury asortymentowej i wielkości produkcji znajduje odzwierciedlenie w ponoszonych kosztach i osiąganych przychodach, a w konsekwencji i w zrealizowanych zyskach.

Zastosowania

Przedsiębiorstwa produkcyjne dążą do wytwarzania takiego asortymentu wyrobów, aby zysk osiągnięty z ich sprzedaży był maksymalny.

Przedsiębiorstwa produkcyjne określając strukturę asortymentową i wielkość produkcji muszą uwzględniać uwarunkowania prowadzonej działalności:

  • wewnętrzne (zależne od przedsiębiorstwa)- zasoby środków produkcji, np. maszyny i urządzenia produkcyjne, surowce, siła robocza,
  • zewnętrzne (niezależne) - głównie popyt na produkowane wyroby.

Metody

W zakresie optymalizacji struktury asortymentowej, najczęściej wykorzystywane są metody:

Bibliografia

  • Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003, s. 113-116,
  • Rachunkowość Zarządcza, pod. red. G.K. Świderskiej, POLTEXT, Warszawa 1997, s. 94-121,
  • Zarządcze aspekty rachunkowości, pod. red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa 2003, cz.III, rozdz.15.2.

Autor: Iwona Korcyl