Produktywność strukturalna

Z Encyklopedia Zarządzania
Produktywność strukturalna
Polecane artykuły


Produktywność strukturalna jest relacją rozdzielonego efektu końcowego (przypadającego na daną działalność) do kosztów i-ego typu działalności. Trzeba tutaj wziąć pod uwagę obecność kluczy rozliczeniowych. Służą one do rozdziału efektu końcowego na poszczególne typy działalności. Sposób ten uwzględnia zasadę adekwatności kosztów i-tej działalności i jej udziału w wypracowanym przez przedsiębiorstwo efekcie końcowym. Dlatego też zaleca się aby podstawowym kluczem rozliczeniowym był wskaźnik kosztów produktywnych, ponieważ wskazuje na ekonomiczne zużycie zasobów.

Formuła obliczeniowa

\(P = { S_n \over {\sum KM_i} } \)

\(P_i = { S_{n_i} \over KM_i } \)

Gdzie:

  • P - produktywność strukturalna generalna,
  • Pi - produktywność strukturalna cząstkowa dla i-tego typu działalności,
  • KMi - koszty i-tego typu działalności określone w rachunku menedżerskim,
  • Sni - przychody ze sprzedaży rozliczone na i-ty typ działalności.

Wskaźnik ten może być interpretowany jako miernik zdolności do wytwarzania efektów, gdyż pojedynczy czynnik może tworzyć złożony efekt wytwórczy.

Celem rachunku produktywności jest ocena zagospodarowania czynników wytwórczych ujednoliconych w określonego rodzaju działalności. Produktywność może spełniać funkcję diagnostyczną jak również informować czy w przedsiębiorstwie występuje efekt synergiczny czy też nie.

Bibliografia

Autor: Agnieszka Bobak