Produktywność standardowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Produktywność standardowa
Polecane artykuły


Produktywność standardowa (obrotowość) to stosunek całkowitych przychodów ze sprzedaży i kosztu (wartości) wykorzystywanego czynnika wytwórczego (zasobu). Pozwala ona porównać wskaźnik wartości sprzedaży w czasie, czyli chodzi o wartość sprzedaży jaka przypada na jednostkę pieniężną zaangażowaną w środkach przedsiębiorstwa.

Formuła obliczeniowa

Produktywność ta wyróżnia się aktywnością czynników wytwórczych, gdyż wykorzystujemy ją w procesach gospodarczych. Wskaźniki określające produktywność standardową informują jaka wielkość sprzedaży przypada na dany czynnik wytwórczy nie podając informacji o udziale danej działalności w tworzeniu efektu końcowego. Są to\[P_l = { S_m \over {\sum l_i} } \]

\(P_{l_i} = { S_m \over l_i } \)

Gdzie:

  • Pl - produktywność standardowa generalna,
  • Pli- produktywność standardowa cząstkowa dla i-tego czynnika wytwórczego,
  • Sn- przychody ze sprzedaży,
  • Li- koszt(wartość) wykorzystanego i-tego czynnika wytwórczego (zasobu).

Trzeba wziąć pod uwagę, iż produktywność standardowa obciążona jest błędem nieadekwatności, gdyż tylko jeden czynnik tworzy efekt końcowy. Ze wzoru wynika, iż całkowite przychody ze sprzedaży przypadają na jeden tylko czynnik wytwórczy co jest błędnym rozumowaniem. Problem ten ma za zadanie eliminować produktywność strukturalna, która wytwarza efekty poprzez szczególne typy działalności przedsiębiorstwa. Jednakże warunkiem niezbędnym do jej obliczenia jest znalezienie udziału rodzajów działalności w wartości sprzedaży firmy, czyli efekcie końcowym.

Celem rachunku produktywności jest ocena zagospodarowania czynników wytwórczych ujednoliconych w określonego rodzaju działalności. Produktywność może spełniać funkcję diagnostyczną jak również informować czy w przedsiębiorstwie występuje efekt synergiczny czy też nie.

Bibliografia

  • A.Stabryła, Zarzadzanie strategiczne

Autor: Agnieszka Bobak