Produktywność standardowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Produktywność standardowa (obrotowość) to stosunek całkowitych przychodów ze sprzedaży i kosztu (wartości) wykorzystywanego czynnika wytwórczego (zasobu). Pozwala ona porównać wskaźnik wartości sprzedaży w czasie, czyli chodzi o wartość sprzedaży jaka przypada na jednostkę pieniężną zaangażowaną w środkach przedsiębiorstwa.

Formuła obliczeniowa

Produktywność ta wyróżnia się aktywnością czynników wytwórczych, gdyż wykorzystujemy ją w procesach gospodarczych. Wskaźniki określające produktywność standardową informują jaka wielkość sprzedaży przypada na dany czynnik wytwórczy nie podając informacji o udziale danej działalności w tworzeniu efektu końcowego. Są to:

Gdzie:

  • Pl - produktywność standardowa generalna,
  • Pli - produktywność standardowa cząstkowa dla i-tego czynnika wytwórczego,
  • Sn- przychody ze sprzedaży,
  • Li- koszt(wartość) wykorzystanego i-tego czynnika wytwórczego (zasobu).

Trzeba wziąć pod uwagę, iż produktywność standardowa obciążona jest błędem nieadekwatności, gdyż tylko jeden czynnik tworzy efekt końcowy. Ze wzoru wynika, iż całkowite przychody ze sprzedaży przypadają na jeden tylko czynnik wytwórczy co jest błędnym rozumowaniem. Problem ten ma za zadanie eliminować produktywność strukturalna, która wytwarza efekty poprzez szczególne typy działalności przedsiębiorstwa. Jednakże warunkiem niezbędnym do jej obliczenia jest znalezienie udziału rodzajów działalności w wartości sprzedaży firmy, czyli efekcie końcowym.

Celem rachunku produktywności jest ocena zagospodarowania czynników wytwórczych ujednoliconych w określonego rodzaju działalności. Produktywność może spełniać funkcję diagnostyczną jak również informować czy w przedsiębiorstwie występuje efekt synergiczny czy też nie.

Metody pomiaru produktywności standardowej

Metoda nakładu pracy

Metoda nakładu pracy jest jedną z powszechnie stosowanych metod pomiaru produktywności standardowej. Polega ona na uwzględnieniu ilości pracy, jaką pracownicy muszą włożyć w wykonanie określonego zadania. Metoda ta bierze pod uwagę czas, jaki pracownik potrzebuje na wykonanie danej pracy oraz ilość zasobów, które muszą zostać wykorzystane, takie jak materiały czy maszyny.

Zaletą metody nakładu pracy jest jej prostota i intuicyjność. Jest łatwa do zrozumienia i można ją stosować w różnych branżach. Ponadto, umożliwia ona porównywanie efektywności pracy między różnymi pracownikami i zespołami.

Ograniczeniem tej metody jest jednak fakt, że nie uwzględnia ona jakości pracy. Koncentruje się jedynie na ilości włożonej pracy, nie biorąc pod uwagę efektywności czy innowacyjności. Ponadto, metoda ta może być trudna do zastosowania w przypadku, gdy praca jest trudna do zmierzenia w sposób bezpośredni, na przykład w przypadku prac intelektualnych.

Metoda wartości dodanej

Metoda wartości dodanej jest inną popularną metodą pomiaru produktywności standardowej. Koncentruje się ona na wartości, jaką dany proces dodaje do produktu lub usługi. Metoda ta analizuje, ile wartości zostało dodane do produktu w porównaniu do nakładów i kosztów poniesionych przy jego produkcji.

Kluczowym aspektem metody wartości dodanej jest identyfikacja czynników, które są kluczowe dla klienta i wnosiły wartość dodaną do produktu. Poprzez analizę tych czynników, można ocenić, które procesy są najbardziej efektywne i które mogą zostać udoskonalone w celu zwiększenia produktywności.

Metoda wartości dodanej ma wiele zalet. Umożliwia ona skoncentrowanie się na wartości, którą dostarcza się klientom, co może prowadzić do lepszej satysfakcji klienta i większej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ponadto, metoda ta uwzględnia zarówno czas, jak i jakość, co daje bardziej kompleksowy obraz produktywności.

Ograniczeniem metody wartości dodanej jest fakt, że może być ona trudna do zastosowania w przypadku, gdy wartość dodana jest trudna do zmierzenia lub zdefiniowania. Ponadto, metoda ta może być bardziej skomplikowana i wymagać większej ilości danych i analiz.

Metoda wskaźnikowa

Metoda wskaźnikowa jest kolejną metodą wykorzystywaną do pomiaru produktywności standardowej. Polega ona na określeniu konkretnych wskaźników, które odzwierciedlają produktywność przedsiębiorstwa. Wskaźniki te mogą obejmować takie elementy jak produkcja na jednego pracownika, stopa odrzutów czy wykorzystanie zasobów.

Metoda wskaźnikowa umożliwia monitorowanie wydajności pracy na podstawie konkretnych wskaźników, co ułatwia zarządzanie i podejmowanie decyzji. Dodatkowo, wskaźniki te mogą być porównywane z innymi przedsiębiorstwami w branży, co pozwala na ocenę konkurencyjności.

Ograniczeniem metody wskaźnikowej jest fakt, że wskaźniki mogą być trudne do zdefiniowania i pomiaru. Ponadto, niektóre wskaźniki mogą nie odzwierciedlać pełnego obrazu produktywności i mogą być podatne na manipulację.

Czynniki wpływające na produktywność standardową

Technologia i automatyka

Nowoczesna technologia i automatyzacja mają istotny wpływ na produktywność standardową. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii i automatyzacji, przedsiębiorstwa mogą zwiększyć wydajność i efektywność swoich procesów.

Przykłady zastosowania technologii i automatyzacji w celu zwiększenia produktywności są liczne. Na przykład, w produkcji można zastosować roboty przemysłowe, które wykonują monotonne i powtarzalne czynności szybciej i dokładniej niż człowiek. W magazynach można wykorzystać systemy automatycznego składowania i transportu, które przyspieszają procesy logistyczne. W biurach można zastosować oprogramowanie do automatyzacji procesów administracyjnych, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby.

Dzięki technologii i automatyzacji można również zwiększyć precyzję i jakość pracy. Na przykład, zastosowanie zaawansowanych maszyn i narzędzi umożliwia dokładniejsze i bardziej efektywne wykonanie zadań. Automatyzacja może również pomóc w eliminacji błędów ludzkich i zwiększeniu bezpieczeństwa pracy.

Wprowadzenie nowoczesnej technologii i automatyzacji może jednak wiązać się z pewnymi wyzwaniami. Przedsiębiorstwa muszą być przygotowane na inwestycje finansowe i zmiany organizacyjne, które mogą wynikać z wdrożenia nowych technologii. Ponadto, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego szkolenia pracowników, aby mogli efektywnie korzystać z nowych narzędzi i technologii.

Organizacja pracy i zarządzanie procesami

Organizacja pracy i zarządzanie procesami mają duże znaczenie dla produktywności standardowej. Efektywne planowanie, organizowanie i kontrolowanie procesów pracy może przyczynić się do zwiększenia wydajności i efektywności.

Jednym z kluczowych aspektów organizacji pracy jest odpowiednie rozplanowanie zadań i zasobów. Przykładowo, można zastosować metody jak Lean Manufacturing czy Six Sigma, które umożliwiają eliminację marnotrawstwa, optymalizację procesów i redukcję kosztów. Warto również zapewnić pracownikom odpowiednie narzędzia, szkolenia i wsparcie, aby mogli wykonywać swoje zadania w sposób efektywny.

Zarządzanie procesami ma na celu zapewnienie, że wszystkie etapy procesu są przeprowadzane w optymalny sposób. Przykładowo, można zastosować zarządzanie projektami, które pozwala na skoordynowanie działań i monitorowanie postępów w realizacji celów. Ważne jest również, aby regularnie analizować i oceniać procesy, aby identyfikować obszary do poprawy i wprowadzać odpowiednie zmiany.

Organizacja pracy i zarządzanie procesami mogą mieć również wpływ na motywację pracowników. Pracownicy, którzy mają jasne cele i role, oraz są dobrze zarządzani, są bardziej skłonni do wykonywania swoich zadań w sposób efektywny i produktywny.

Kwalifikacje pracowników

Kwalifikacje pracowników mają istotny wpływ na produktywność standardową. Pracownicy posiadający odpowiednie umiejętności i wiedzę są w stanie bardziej efektywnie wykonywać swoje zadania i przyczyniać się do wzrostu produktywności.

W zależności od branży i rodzaju pracy, różne umiejętności i kwalifikacje mogą być wymagane. Na przykład, w sektorze technicznym ważne jest posiadanie odpowiednich umiejętności technicznych i znajomość nowoczesnych technologii. W sektorze usługowym ważne są umiejętności komunikacyjne i obsługi klienta.

Aby zwiększyć produktywność, przedsiębiorstwa mogą inwestować w szkolenia i rozwój pracowników. Na przykład, można organizować kursy i szkolenia, które pozwolą pracownikom zdobyć nowe umiejętności lub doskonalić istniejące. Ważne jest również tworzenie odpowiedniego środowiska pracy, w którym pracownicy mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i kwalifikacji.

Efektywność zarządzania

Efektywność zarządzania ma bezpośredni wpływ na produktywność standardową. Skuteczni menedżerowie są w stanie skoordynować pracę zespołu, motywować pracowników oraz podejmować efektywne decyzje, co przekłada się na wzrost wydajności.

Efektywne zarządzanie obejmuje wiele aspektów, takich jak planowanie, organizowanie, kontrolowanie i motywowanie. Menedżerowie powinni mieć jasno określone cele i strategie, a także umiejętność efektywnego zarządzania zasobami i czasem.

Ważnym aspektem efektywnego zarządzania jest również komunikacja. Menedżerowie powinni umieć jasno komunikować cele i oczekiwania, a także słuchać pracowników i reagować na ich potrzeby. Komunikacja efektywna sprzyja lepszemu zrozumieniu celów organizacji i motywuje pracowników do osiągania lepszych wyników.

Dobry menedżer powinien również umieć rozpoznawać i rozwijać talenty pracowników. Identyfikacja mocnych stron i przypisanie odpowiednich zadań może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania i produktywności pracowników.

Optymalizacja czynników wytwórczych

Optymalizacja czynników wytwórczych ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia produktywności standardowej. Czynniki wytwórcze, takie jak surowce, maszyny czy energia, mogą mieć duży wpływ na efektywność i wydajność pracy.

Przykładowo, optymalizacja wykorzystania surowców może przyczynić się do zmniejszenia kosztów i ograniczenia marnotrawstwa. Można zastosować metody jak Lean Manufacturing czy Six Sigma, które pozwalają na identyfikację i eliminację marnotrawstwa w procesach produkcyjnych.

Optymalizacja wykorzystania maszyn i urządzeń może przyczynić się do zwiększenia wydajności pracy. Ważne jest, aby maszyny były odpowiednio utrzymane i serwisowane, aby działały w optymalnych warunkach. Dodatkowo, można zastosować technologie monitorowania i analizy, które umożliwią identyfikację i eliminację problemów.

Optymalizacja wykorzystania energii może przyczynić się zarówno do oszczędności finansowych, jak i ochrony środowiska. Przykładowo, można zastosować technologie efektywnego wykorzystania energii, które pozwalają na zmniejszenie zużycia energii przy zachowaniu wysokiej wydajności.


Produktywność standardowaartykuły polecane
MiernikProduktywność strukturalnaWskaźnik rentownościMarża bruttoAnaliza kosztów parku maszynowegoRachunekEfektywnośćSystem wczesnego ostrzegania stosowany przez Banque de FranceKoncepcje controllingu

Bibliografia

  • Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków


Autor: Agnieszka Bobak