Rachunek porównawczy rentowności

Z Encyklopedia Zarządzania
Rachunek porównawczy rentowności
Polecane artykuły


Rentowność inwestycji stanowi relacje otrzymanego z niej zysku do zaangażowanego kapitału. W praktyce stosuje się rożne konstrukcje rentowności inwestycji. Jest to związane z rożnym zakresem czasowym, rożnym sposobem pomiaru zysku i zaangażowania kapitału.

Stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych jest to relacja dochodów (liczonych w skali roku) do całkowitych nakładów inwestycyjnych (skumulowanych od momentu rozpoczęcia przedsięwzięcia inwestycyjnego do okresu, dla którego wyznaczana jest ta relacja).

Stopa ta informuje, jaka cześć nakładu stanowi roczny dochód. Można za pomocą tej metody ocenić możliwości finansowe przedsiębiorstwa do podołania wybranej inwestycji. Stopę zwrotu wykorzystuje się przede wszystkim we wstępnej ocenie konkurencyjnych projektów lub w sytuacji braku dokładnych danych charakteryzujących dane przedsięwzięcie.

stopa zwrotu = dochód roczny / całkowity nakład inwestycyjny

Dochód może być traktowany w różnoraki sposób, np. jako: zysk brutto, zysk netto, zysk netto plus odsetki od kredytu, zysk netto plus amortyzacja lub zysk netto plus amortyzacja plus odsetki od kredytu.

Stopę zwrotu, dla której dochód określany jest jako zysk netto plus amortyzacja nazywamy prostą stopą zwrotu.

stopa zwrotu = (dochód roczny + amortyzacja)/ całkowity nakład inwestycyjny

Przy ocenie projektów stosuje się również stopę zwrotu kapitału własnego. Wyraża ona stosunek zysku netto do kapitału własnego.

stopa zwrotu kapitału własnego = zysk netto / kapitał własny

Przy ocenie konkretnego obiektu inwestycyjnego stosuje się ogólne kryterium:

stopa zwrotu >= minimalna stopa zwrotu

Autor: Milena Pasternak