System społeczny

Z Encyklopedia Zarządzania
System społeczny
Polecane artykuły


System społeczny to wzajemnie ze sobą powiązane elementy rzeczywistości społecznej. Piotr Sztompka definiuje system społeczny jako: złożoną całość, składająca się z wielu elementów połączonych wzajemnymi relacjami oddzielonych od środowiska zewnętrznego wyraźną granicą.

System społeczny, jest to pojęcie socjologiczne. Jest to zbiór różnych elementów społecznych, które oddziałują na siebie. Co najważniejsze system społeczny składa się z ludzi. Głównym i niezbędnym elementem, aby zaistniał i funkcjonował są ludzie.

Istotnym problemem funkcjonowania systemu społecznego jest bunt jednostek przeciwko regułom funkcjonującym w danych systemie społecznym.

Talcott Parsons jako twórca teorii systemu społecznego

Talcott Parsons był to amerykański socjolog, uważany za jednego z najwybitniejszych socjologów, zajmujących się teoriami socjologicznymi. Jest twórcą funkcjonalno-strukturalistycznej teorii systemów społecznych.

Swoje teorie na temat nauk społecznych i systemu społecznego, wyraził w następujący sposób: "Świadome i systematyczne traktowanie społeczeństwa jako "systemu społecznego" (...) zmusza nas do uznania luk w naszej wiedzy, umiejscawiania nierozwiązanych problemów i podejmowania prób właściwego określania, na czym te problemy polegają oraz co musimy wiedzieć, aby je rozwiązać. Tak więc, choć nie mamy pełnej teorii procesów zmiany w systemach społecznych, to posiadamy kanon pozwalający nam obchodzić się z problemami konstruowania takiej teorii. Gdy teoria taka będzie dostępna, będzie to oznaczać, że doszliśmy do świetlanych czasów nauk społecznych." [1]

Części systemu społecznego

W skład systemu społecznego wchodzi zarówno społeczeństwo jako całość, jak i wyodrębnione z niego części, czyli np. aparaty państwowe, organizacje społeczne i polityczne.

Istotną i integralną częścią systemu społecznego jest system polityczny.

Każdy system społeczny (spełniający warunek, że tworzą go ludzie) składa się z następujących elementów:

  1. ludzi (cechujący się różnymi zachowaniami),
  2. mechanizmy (czyli wszystko co się dzieje, bazuje na pewnych zasadach),
  3. utrwaloną wiedzę (wszelkie formy zapisanych informacji).[2]

System polityczny jako część systemu społecznego

System polityczny jest jedną z podstawowych kategorii politologicznych oznaczającą zasadniczą strukturę, w ramach której toczy się życie polityczne. Istnieje wiele definicji pojęcia systemu politycznego.

Jedną z klasycznych definicji przedstawił Jerzy Kowalski, którego zdaniem system polityczny to aparat państwowy, partie polityczne oraz organizacje i grupy społeczne formalne i nieformalne, uczestniczące w działaniach politycznych w obrębie danego państwa oraz ogół zasad i norm prawnych regulujących ich wzajemne stosunki. [3]

Jest to więc ta część systemu społecznego, która tyczy się całego życia politycznego w danych społeczeństwie.

Przypisy

  1. T. Parsons 2009, System społeczny s. 394
  2. J. Żeliński 2016, System społeczny – metody analizy i modelowania
  3. M. Podolak M. Żmigrodzki 2018 System polityczny i jego klasyfikacje


Bibliografia

Autor: Teresa Witek