Instrukcja BHP

Instrukcja BHP
Polecane artykuły


Instrukcja BHP to opis zasad bezpiecznej obsługi urządzeń i maszyn wykorzystywanych przez pracownika na stanowisku pracy. Jest to dokument, który powinien znać każdy pracownik obsługujący dane urządzenie.

Pracodawca ma obowiązek przygotować i umieścić w widocznym miejscu instrukcję BHP, dotyczącą wykonywanych prac, które mogą być zagrożone wypadkami, obsługą urządzeń i maszyn a także udzielania pierwszej pomocy. Aby stanowisko mogło być wyposażone w elektryczne urządzenia biurowe, konieczne jest przygotowanie i udostępnienie instrukcji BHP dotyczącej pracy przy tym urządzeniu. Instrukcja ta uściśla czynności, które powinno się wykonać przed przystąpieniem do obsługi danego urządzenia (Jóźwiak J. 2010, s. 35)

W ogólnej instrukcji BHP powinny się znaleźć informacje odnośnie:

 • Postępowania w razie wystąpienia wypadku
 • Odzieży i obuwia roboczego, a także środki ochrony indywidualnej
 • Ochrony słuchu
 • Ochrony głowy
 • Ochrony słuchu
 • Ochrony drug oddechowych
 • Ochrony twarzy i wzroku
 • Pracy na wysokościach
 • Kontroli zagrożeń chemicznych
 • Odcinania i kontrolowania źródła energii
 • Pracy szczególnie niebezpiecznych w przestrzeniach zamkniętych

A także informacje dodatkowe:

 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
 • Wymogi dotyczące bezpieczeństwa w transporcie
 • Procedury stanu energii zerowej
 • Załączniki (Doliwa M. 2016, s. 2)

W instrukcji bhp laboratoriów możemy znaleźć informacje takie jak:

 1. W laboratorium może pracować osoba, która odbyła szkolenie bhp, szkolenie wstępne i stanowiskowe bhp oraz szkolenie ppoż. a także posiada aktualne orzeczenie od lekarza medycyny pracy o możliwości wykonywania określonej pracy.
 2. Pracownik musi znać ocenę ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.
 3. Każdą osobę, która pracuje w laboratorium obowiązuje znajomość: obsługa środków ochrony przeciwpożarowej (koc gaśniczy, gaśnice, włącznik instalacji alarmowej), gdzie umiejscowiony jest wyłącznik prądu i apteczka oraz znajomość dróg ewakuacyjnych itd.. (Lipkowski P. 2014, s. 1)

Kontrola przepisów BHP

Nadzór, czy też kontrolę nad przestrzeganiem zasad BHP mają:

W sytuacji stwierdzenia niestosowania przepisów bhp Państwowa Inspekcja Pracy może:

 • zatrzymać wykonywania pracy w przedsiębiorstwie;
 • podjąć decyzję nakazującą wyeliminowanie uchybień,
 • ukarać mandatem

Państwowa Inspekcja Sanitarna zajmuje się nadzorem nad jakością i warunkami higieny w przedsiębiorstwach i tak jak Państwowa Inspekcja Pracy może nakazać usunięcie uchybień, ukarać mandatem i wstrzymać wykonywanie pracy. (Jóźwiak J. 2010, s. 35)

Zadania służby BHP

 • Kontrol warunków pracy i przestrzegania przepisów, z zwróceniem szczególnej uwagi na stanowiska gdzie zatrudnione są: kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, niepełnosprawni, młodociani, osoby pracujące zmianowo.
 • Informowanie na bieżąco pracodawcy o wykrytych zagrożeniach zawodowych. Najbardziej popularnym i jednocześnie skutecznym sposobem wykrywania zagrożeń zawodowych są: analiza roczna stanu bhp w zakładzie, wykonywanie kontroli warunków pracy, ankiety dla pracowników, wywiady czy ocena zagrożeń.
 • Sporządzanie i pokazywanie pracodawcy minimum raz w roku analiz stanu bhp, które zawierają pomysły przedsięwzięć technicznych, które zapobiegały by zagrożeniom zdrowia i życia pracowników.
 • Obecność w przekazaniu nowo wybudowanych obiektów budowlanych do użytkowania albo ich części, gdzie planowane są pomieszczenia pracy, maszyny produkcyjne czy inne urządzenia, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i warunki pracy. (Jon J. 2007, s. 11-12)

Wzór przykładowej instrukcji BHP

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP

Bibliografia

Autor: Kinga Weiss

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.