Karta urlopowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Karta urlopowa
Polecane artykuły

Karta urlopowa – jest to nieobowiązkowy dokument, który może prowadzić pracodawca. Dokument ten ma na celu prowadzenie ewidencji urlopów. Obecnie pracodawca ma obowiązek prowadzić jedynie kartę ewidencji czasu pracy, w której są uwzględnione godziny pracy, godziny nadliczbowe, zwolnienia od pracy oraz urlopy.

Co zawiera karta urlopowa?

Kodeks Pracy nie określił wymaganych informacji, które powinny być zawarte w karcie urlopowej. Stosowaną praktyką w firmach jest stworzony na potrzeby działu HR szablon karty urlopowej oraz wniosku urlopowego.

Karta urlopowa zazwyczaj zawiera następujące informacje:

W przypadku urlopu okolicznościowego karta urlopowa powinna zawierać odpowiednie dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z urlopu okolicznościowego. Przykładowe załączniki wymagane do urlopu okolicznościowego to odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu lub skrócony odpis aktu urodzenia.

Wymiar urlopu wypoczynkowego według Kodeksu Pracy

Pracownikowi, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, przysługuje co roku nieprzerwany płatny urlop wypoczynkowy. Nie można się zrzec prawa do urlopu wypoczynkowego określonego w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (1974, Art. 152.). Według Kodeksu Pracy wymiary urlopu są następujące (1974, Art. 154.):

„1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat”.

Do powyższych lat zatrudnienia wliczają się lata z tytułu ukończenia (1974, Art. 155.):

„1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,

4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,

5) szkoły policealnej – 6 lat,

6) szkoły wyższej – 8 lat”.

Ustawa określa również, że powyższe okresy nauki nie sumują się.

Wymiar urlopu okolicznościowego

Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy „Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący (1996, §15):

1) 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

2) 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.”

Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Katarzyna Motowidło