Karta pracy

Z Encyklopedia Zarządzania
Karta pracy
Polecane artykuły


Karta pracy zwana też kartą ewidencji czasu pracy to dokument umożliwiający poprawnie naliczyć wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Obowiązek prowadzenia karty ewidencji czasu pracy

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy w celu ustalenia prawidłowego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pracowniczych.Pracownik ma wgląd w swoją kartę pracy, jeśli zażąda tego od pracodawcy. Wgląd w kartę pracy może mieć także Państwowa Inspekcja Pracy. W przypadku pracowników pracujących w porze nocnej lub zadaniowym systemie pracy albo pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe pracodawca nie ewidencjonuje godzin pracy.[1], musi jednak ujmować w ewidencji nieobecności, urlopy oraz dni świadczenia pracy. Nie prowadzenie karty ewidencji czasu pracy pracownika w rozumieniu Kodeksu Pracy jest naruszeniem praw pracownika. [2] Pracodawca ma obowiązek prowadzić karty również dla pracowników młodocianych. Taka karta zawiera te same elementy, co karta pełnoletniego pracownika a także czas pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, jeśli ich wykonywanie jest dozwolone, by odbyli oni przygotowanie zawodowe.[3] Przyjmuje się, że ewidencja powinna być przechowywana przez trzy lata. Zgodnie z kodeksem pracy roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się po upływie trzech lat. [4]

Rozkład pracy

Rozkład pracy pracodawca może sporządzić w formie elektronicznej lub pisemnej na okres co najmniej jednego miesiąca. Minimum tydzień przed rozpoczęciem pracy pracodawca powinien przekazać pracownikowi rozkład pracy. Pracodawca nie musi tego robić, jeśli w ustawie definiowany jest rozkład pracy danego pracownika lub gdy ustali czas pracy w porozumieniu z pracownikiem i to pracownik ustala czas pracy. [5] Jeśli pracodawca nie posiada regulaminu pracy, ma obowiązek ustalić systemy i rozkłady czasu pracy w układzie zbiorowym lub obwieszczeniu.[6]

Zakres karty ewidencji czasu pracy

Karta obejmuje następujące elementy:

 • imię, nazwisko osoby, zajmowane przez nią stanowisko oraz godziny pracy
 • numer ewidencji pracownika
 • praca w dniach roboczych
 • dyżury
 • urlopy (zarówno płatne jak bezpłatne, macierzyński, rodzicielski itd.)
 • zwolnienia od pracy i inne usprawiedliwione nieobecności
 • nieobecności nieusprawiedliwione
 • wnioski o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych

[7]

Czas pracy

Zgodnie z artykułem 128 Kodeksu Pracy Czas pracy to czas, w którym pracownik przebywa w miejscu pracy i jest do dyspozycji pracodawcy. Czas pracy nie może być dłuższy niż osiem godzin na dobę i czterdzieści godzin pracy w pięciotygodniowym tygodniu pracy. Aby obliczyć wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, należy: 1. Pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni w okresie rozliczeniowym 2. Dodać do powyższej sumy iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, od poniedziałku do piątku. Jeśli w okresie rozliczeniowym wypada święto, obniża ono wymiar pracy o 8 godzin (wyjątek – kiedy święto przypada w niedzielę).[8] Pracownikowi przysługuje 15 minut przerwy po przepracowaniu co najmniej 6 godzin. Czas ten wlicza się do czasu pracy [9]

Konsekwencje złego prowadzenia karty

Za brak prowadzenia karty ewidencji czasu pracy grozi kara grzywny w wysokości tysiąca do trzydziestu tysięcy złotych [10] Fałszowanie ewidencji czasu pracy jest przestępstwem. Jeśli osoba odpowiedzialna za wystawienie karty pracy poświadczy w niej nieprawdę, a w świetle prawa ma to znaczenie, podlega karze ograniczenia wolności na okres od 3 do 5 lat lub grzywnie. Za poświadczenie nieprawdy dla korzyści osobistej lub majątkowej grozi jej od 6 do 8 miesięcy ograniczenia wolności[11]

Bibliografia

Przypisy

 1. Kodeks pracy, art. 149, 1,2,[1]
 2. Kodeks pracy, art. 281, punkt 6,[2]
 3. Kodeks pracy, art. 193,[3]
 4. Kodeks pracy, art. 291 &1, [4]
 5. Kodeks pracy, art. 129, punkt 3,4, [5]
 6. Kodeks pracy, art. 150,[6]
 7. Rozporządzenie, art. 8,[7]
 8. Kodeks pracy, art. 129, punkt 1, 2, [8]
 9. Kodeks pracy, art. 134,[9]
 10. Kodeks pracy, art. 281, [10]
 11. Kodeks karny, art. 271, 1,2,3,[11]

Autor: Magdalena Madoń

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.