Karta pracy

Z Encyklopedia Zarządzania

Karta pracy zwana też kartą ewidencji czasu pracy to dokument umożliwiający poprawnie naliczyć wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Obowiązek prowadzenia karty ewidencji czasu pracy

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy w celu ustalenia prawidłowego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pracowniczych.Pracownik ma wgląd w swoją kartę pracy, jeśli zażąda tego od pracodawcy. Wgląd w kartę pracy może mieć także Państwowa Inspekcja Pracy. W przypadku pracowników pracujących w porze nocnej lub zadaniowym systemie pracy albo pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe pracodawca nie ewidencjonuje godzin pracy[1], musi jednak ujmować w ewidencji nieobecności, urlopy oraz dni świadczenia pracy. Nie prowadzenie karty ewidencji czasu pracy pracownika w rozumieniu Kodeksu Pracy jest naruszeniem praw pracownika[2] Pracodawca ma obowiązek prowadzić karty również dla pracowników młodocianych. Taka karta zawiera te same elementy, co karta pełnoletniego pracownika a także czas pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, jeśli ich wykonywanie jest dozwolone, by odbyli oni przygotowanie zawodowe[3] Przyjmuje się, że ewidencja powinna być przechowywana przez trzy lata. Zgodnie z kodeksem pracy roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się po upływie trzech lat[4]

Rozkład pracy

Rozkład pracy pracodawca może sporządzić w formie elektronicznej lub pisemnej na okres co najmniej jednego miesiąca. Minimum tydzień przed rozpoczęciem pracy pracodawca powinien przekazać pracownikowi rozkład pracy. Pracodawca nie musi tego robić, jeśli w ustawie definiowany jest rozkład pracy danego pracownika lub gdy ustali czas pracy w porozumieniu z pracownikiem i to pracownik ustala czas pracy[5] Jeśli pracodawca nie posiada regulaminu pracy, ma obowiązek ustalić systemy i rozkłady czasu pracy w układzie zbiorowym lub obwieszczeniu[6]

Zakres karty ewidencji czasu pracy

Karta obejmuje następujące elementy:

 • imię, nazwisko osoby, zajmowane przez nią stanowisko oraz godziny pracy
 • numer ewidencji pracownika
 • praca w dniach roboczych
 • dyżury
 • urlopy (zarówno płatne jak bezpłatne, macierzyński, rodzicielski itd.)
 • zwolnienia od pracy i inne usprawiedliwione nieobecności
 • nieobecności nieusprawiedliwione
 • wnioski o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych

[7]

W karcie pracy powinny być zawarte obowiązkowe informacje, które umożliwiają kontrolę obecności oraz prawidłowe naliczanie wynagrodzenia. Należą do nich:

 • Data rozpoczęcia i zakończenia okresu rozliczeniowego
 • Dzień, data oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • Rodzaj pracy (np. etat, umowa zlecenie)
 • Rodzaj nieobecności (np. urlop, zwolnienie lekarskie)
 • Liczba przepracowanych godzin oraz dni świadczenia pracy
 • Podpis pracownika potwierdzający prawidłowość wpisów

Czas pracy

Zgodnie z artykułem 128 Kodeksu Pracy Czas pracy to czas, w którym pracownik przebywa w miejscu pracy i jest do dyspozycji pracodawcy. Czas pracy nie może być dłuższy niż osiem godzin na dobę i czterdzieści godzin pracy w pięciotygodniowym tygodniu pracy. Aby obliczyć wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, należy: 1. Pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni w okresie rozliczeniowym 2. Dodać do powyższej sumy iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, od poniedziałku do piątku. Jeśli w okresie rozliczeniowym wypada święto, obniża ono wymiar pracy o 8 godzin (wyjątek - kiedy święto przypada w niedzielę).[8] Pracownikowi przysługuje 15 minut przerwy po przepracowaniu co najmniej 6 godzin. Czas ten wlicza się do czasu pracy [9]

Konsekwencje złego prowadzenia karty

Za brak prowadzenia karty ewidencji czasu pracy grozi kara grzywny w wysokości tysiąca do trzydziestu tysięcy złotych [10] Fałszowanie ewidencji czasu pracy jest przestępstwem. Jeśli osoba odpowiedzialna za wystawienie karty pracy poświadczy w niej nieprawdę, a w świetle prawa ma to znaczenie, podlega karze ograniczenia wolności na okres od 3 do 5 lat lub grzywnie. Za poświadczenie nieprawdy dla korzyści osobistej lub majątkowej grozi jej od 6 do 8 miesięcy ograniczenia wolności[11]

Ważność karty pracy w kontekście naliczania wynagrodzenia za pracę

Karta pracy ma kluczowe znaczenie dla procesu naliczania wynagrodzenia za pracę. Na podstawie danych zawartych na karcie pracy, pracodawca może obliczyć odpowiednie wynagrodzenie dla pracownika. Informacje takie jak liczba przepracowanych godzin, godziny nadliczbowe, przerwy czy dni wolne od pracy są niezbędne do prawidłowego obliczenia wynagrodzenia.

Warto zaznaczyć, że karta pracy jest również ważnym dokumentem w przypadku sporów związanych z wynagrodzeniem. Pracownik ma prawo do sprawdzenia, czy wynagrodzenie zostało naliczone zgodnie z rzeczywistym czasem pracy. Karta pracy stanowi wówczas dowód na to, ile godzin faktycznie przepracował pracownik i czy jego wynagrodzenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Pracodawcy często korzystają z systemów elektronicznych do zarządzania kartami pracy, co ułatwia proces naliczania wynagrodzenia. Dzięki temu możliwe jest automatyczne przeliczanie czasu pracy na wynagrodzenie, uwzględniając różne stawki za godzinę pracy, premie czy dodatki. System taki pozwala również na generowanie raportów i analiz dotyczących czasu pracy oraz kosztów związanych z wynagrodzeniem.

Ważne jest również podkreślenie roli karty pracy w kontekście przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy. Karta pracy umożliwia kontrolowanie, czy pracownicy nie pracują zbyt długo lub nie przekraczają ustalonych limitów godzinowych. Chroni to zarówno prawa pracowników, jak i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizacji.

Podsumowując, karta pracy jest nieodłącznym elementem zarządzania czasem pracy i naliczania wynagrodzenia. Jej precyzyjne wypełnianie i kontrola są kluczowe dla zapewnienia sprawiedliwego wynagrodzenia pracowników i przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy.

Prowadzenie karty pracy

Obowiązek prowadzenia karty pracy przez pracodawcę

Pierwszym istotnym aspektem dotyczącym karty pracy jest obowiązek jej prowadzenia przez pracodawcę. Jest to uregulowane zarówno przepisami prawa, jak i wynika z ogólnych zasad zatrudnienia. Pracodawca ma prawo i obowiązek prowadzenia karty pracy dla każdego zatrudnionego pracownika.

Zgodnie z polskim prawem pracy, pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia karty pracy, w której odnotowuje się podstawowe informacje dotyczące zatrudnienia pracownika. Są to między innymi: imię i nazwisko pracownika, numer PESEL, miejsce i data urodzenia, data zawarcia umowy o pracę, stanowisko pracy oraz rodzaj wykonywanej pracy.

W przypadku nieprowadzenia karty pracy przez pracodawcę, mogą pojawić się różne konsekwencje. Przede wszystkim, nieprowadzenie karty pracy może być uznane za naruszenie przepisów prawa pracy i podlegać karze w postaci grzywny. Ponadto, brak karty pracy może utrudnić pracownikowi udowodnienie swojego zatrudnienia i uzyskanie odpowiednich świadczeń socjalnych, takich jak emerytura czy zasiłek chorobowy.

Prawo pracownika do wglądu w swoją kartę pracy

Kolejnym ważnym aspektem związanym z kartą pracy jest prawo pracownika do wglądu w swoje dane osobowe, zawarte w karcie pracy. Prawo to wynika zarówno z przepisów prawa pracy, jak i z ogólnych zasad ochrony danych osobowych.

Pracownik ma prawo do zapoznania się z treścią swojej karty pracy, w tym z danymi dotyczącymi zatrudnienia, wynagrodzenia, czasu pracy czy urlopów. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieprawidłowości w karcie pracy, pracownik ma prawo zgłosić reklamację do pracodawcy i żądać poprawienia lub usunięcia nieprawidłowości.

Prawo pracownika do wglądu w swoją kartę pracy jest ważne z punktu widzenia ochrony jego praw i interesów. Pozwala to na monitorowanie i kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnieniem oraz ewentualne dochodzenie swoich praw w przypadku nieprawidłowości.

Prawo Państwowej Inspekcji Pracy do wglądu w kartę pracy pracownika

Ostatnim aspektem dotyczącym karty pracy jest prawo Państwowej Inspekcji Pracy do wglądu w kartę pracy pracownika. Inspektorzy pracy mają uprawnienia i zadania kontrolowania przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia karty pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo żądać od pracodawcy udostępnienia kart pracy pracowników w celu dokonania kontroli. Inspektorzy mogą sprawdzić, czy karty pracy są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy nie zawierają błędów oraz czy pracodawca przestrzega wymogów dotyczących czasu pracy, wynagrodzenia czy urlopów.

W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów dotyczących prowadzenia karty pracy, Państwowa Inspekcja Pracy ma możliwość nałożenia sankcji na pracodawcę. Sankcje te mogą przybrać formę kar finansowych, a w przypadku powtarzających się naruszeń, mogą prowadzić do poważniejszych konsekwencji, takich jak zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Forma i zabezpieczenie kart pracy

Prowadzenie karty pracy w formie papierowej i elektronicznej

Prowadzenie kart pracy może odbywać się zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Obie te formy mają swoje zalety i wady, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji o wyborze odpowiedniej formy prowadzenia kart pracy przez pracodawcę.

Prowadzenie kart pracy w formie papierowej ma swoje korzyści. Przede wszystkim jest to bardziej tradycyjna i powszechnie stosowana metoda, która może być łatwiejsza do zrozumienia dla pracowników. Ponadto, korzystanie z papierowych kart pracy może być bardziej praktyczne w przypadku niektórych zawodów, takich jak prace fizyczne, gdzie dostęp do komputera może być utrudniony lub niemożliwy.

Jednak prowadzenie kart pracy w formie papierowej ma również pewne wady. Przede wszystkim może to być bardziej czasochłonne i kosztowne, zwłaszcza w przypadku większych przedsiębiorstw. Ponadto, istnieje większe ryzyko utraty lub uszkodzenia papierowych dokumentów, co może prowadzić do problemów z dokumentacją pracowniczą.

Z kolei prowadzenie kart pracy w formie elektronicznej ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to bardziej efektywna i ekonomiczna metoda, która pozwala na łatwe przechowywanie i dostęp do danych. Dodatkowo, elektroniczne karty pracy mogą być łatwo dostosowane do różnych potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa.

Jednak prowadzenie kart pracy w formie elektronicznej również niesie pewne ryzyko. Istnieje możliwość naruszenia bezpieczeństwa danych, co może prowadzić do wycieku informacji osobowych pracowników. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy przestrzegali przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zapewniali odpowiednie zabezpieczenia.

Uwzględnianie zabezpieczenia danych w kartach pracy

W przypadku prowadzenia kart pracy, niezależnie od formy, ważne jest uwzględnienie zabezpieczenia danych. Pracodawcy mają obowiązek chronić dane osobowe swoich pracowników i zapewnić odpowiednie środki ochrony.

Przede wszystkim, pracodawcy muszą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W Polsce obowiązuje RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), które określa zasady przetwarzania danych osobowych i wymaga przestrzegania odpowiednich standardów bezpieczeństwa.

W celu zabezpieczenia danych zawartych w kartach pracy, pracodawcy mogą stosować różne metody. Przede wszystkim, ważne jest, aby korzystać z odpowiedniego oprogramowania, które zapewni bezpieczne przechowywanie i dostęp do danych. Dodatkowo, pracodawcy powinni stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takie jak hasła, szyfrowanie danych czy systemy identyfikacji.

Warto również pamiętać, że zabezpieczanie danych to nie tylko odpowiednie środki techniczne, ale także odpowiednia polityka bezpieczeństwa i odpowiednie szkolenia dla pracowników. Pracodawcy powinni edukować swoich pracowników na temat ochrony danych osobowych i związanych z tym zagrożeń, aby minimalizować ryzyko wycieku informacji.


Karta pracyartykuły polecane
Zwolnienie lekarskieŚwiadczenie urlopowePracownikOkres próbnyNagroda jubileuszowaUrlop rodzicielskiNagrody jubileuszoweCzas pracy kierowcyStaż pracyStandaryzacja produktu

Przypisy

 1. Kodeks pracy, art. 149, 1,2
 2. Kodeks pracy, art. 281, punkt 6
 3. Kodeks pracy, art. 193
 4. Kodeks pracy, art. 291 &1
 5. Kodeks pracy, art. 129, punkt 3,4
 6. Kodeks pracy, art. 150
 7. Rozporządzenie, art. 8
 8. Kodeks pracy, art. 129, punkt 1, 2
 9. Kodeks pracy, art. 134
 10. Kodeks pracy, art. 281
 11. Kodeks karny, art. 271, 1,2,3

Bibliografia

 • Bednarski M. (2016), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania czasu pracy w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 257
 • Kołtorz D. (2013), Społeczno-Ekonomiczne problemy rynku pracy, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Przewoźna-Skowrońska A. (2013), Organizacyjne i prawne aspekty nawiązania stosunku pracy, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i zarządzanie, nr 61
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Dz.U.1996, nr 62, poz.286
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553

Autor: Magdalena Madoń

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.