Kwestionariusz osobowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Kwestionariusz osobowy
Polecane artykuły

Kwestionariusz osobowy jest to oświadczenie, formularz pracownika bądź osoby ubiegającej się o pracę, w którym wypisuje informacje o sobie. Zdaniem Agnieszki Sieńko kwestionariusz osobowy nie ma ściśle określonego wzoru, istnieje wiele przykładowych dokumentów, natomiast mają one charakter tylko i wyłącznie pomocniczy (A. Sieńko,2013, s. 336).

Rodzaje kwestionariuszy osobowych

Istnieją dwa typy kwestionariusza osobowego:

1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o prace, jest przechowywany w części „A” w aktach osobowych, pracodawca ma prawo go wymagać są w nich zawarte informacje na podstawie których będzie możliwość nawiązania stosunku pracy (Sz. Sokolik, 2008, s. 8). Powinien zawierać podstawowe dane (M. Rycak, 2019, s. 134):

 • Imię (imiona) i Nazwisko,
 • Dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail)
 • Data i miejsce urodzenia,
 • Wykształcenie,
 • Kwalifikacje zawodowe,
 • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dotyczy zatrudnienia na podstawie umów o pracę, oraz umów cywilnoprawych
 • Dodatkowe informacje (uprawnienia, umiejętności, zainteresowania),
 • Oświadczenie potwierdzające że powyżej wymienione informacje są zgodne z dowodem osobistym,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • Miejscowość, data, podpis osoby przyjmującej się do pracy.

2. Kwestionariusz osobowy pracownika, wypełnia go osoba zatrudniona, jest przechowywany w części „B” w aktach osobowych (Sz. Sokolik, 2008, s. 8). Powinien zawierać rozszerzone dane (M. Rycak, 2019 s. 138):

 • Imię (imiona) i Nazwisko,
 • Numer ewidencyjny PESEL, gdy pracownik nie posiada go, podaje rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • Miejsce zamieszania, zameldowania oraz adres korespondencyjny,
 • Stan rodziny oraz ich dane osobowe, togo typu informacje są potrzebne jeśli pracownik będzie chciał korzystać ze zwolnień od pracy na rzecz opieki nad dzieckiem do lat 14, zasiłków, urlopów, odmowy do pracy w porze nocnej, delegacji, godzin nadliczbowych,
 • Dane o osobie, którą należy poinformować w razie wypadku,
 • numer rachunku bankowego, jeśli pracownik nie napisał wniosku o wypłatę do rąk własnych
 • Oświadczenie potwierdzające że powyżej wymienione informacje są zgodne z dowodem osobistym,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • Miejscowość, data, podpis pracownika.

Nie jest koniecznością używanie dwóch kwestionariuszy, można je połączyć i wszystkie dane zawrzeć w jednym formularzu, natomiast tego typu dokument może wypełnić tylko i wyłącznie pracownik po podpisaniu umowy o pracę, ponieważ podaje on szczegółowe dane osobowe (zawarte w drugim kwestionariuszu po przyjęciu do pracy) o które nie możemy prosić osoby starającej się o pracę. Taki kwestionariusz wpinamy do części „B” w aktach osobowych pracownika (Sz. Sokolik, 2008, s. 8).

Zamienniki kwestionariusza osobowego

Kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie możemy zamienić na dwa inne dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny

Są to dokumenty których pracodawca nie musi żądać od potencjalnego pracownika, natomiast jeśli mają one zastąpić kwestionariusz muszą zostać dołączone do akt osobowych do części "A" więc przełożony będzie miał obowiązek ich wymagać (A. Sieńko, 2013, s. 336).

Zdaniem Sz. Sokolika powyżej wymienione dokumenty mogą pełnić taką rolę, jeśli przyszły pracownik "wyraził na nim pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych" (2008, s. 8).

Zmiany spowodowane przepisami RODO

Przed zmianą spowodowaną RODO pracodawca miał prawo w kwestionariuszu osobowym osoby starającej się o zatrudnienie żądać danych osobowych typu imiona rodziców, miejsca zamieszkania, zameldowania oraz adresu korespondencji. W zamian za zabranie togo prawa może wymagać informacji dotyczących kwalifikacji zawodowych potencjalnego pracownika oraz może żądać numeru rachunku bankowego, jeśli pracownik nie złożył oświadczenia że chce pobierać wypłatę do rąk własnych (M. Rycak, 2019, s. 134, 139).

Bibliografia

 • Jóźwiak J., Knap M. (2010) Pracownia informatyczno-handlowa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 256, 261
 • Rycak M., Chakowski M., Chojnowski M., Ciborski P., Ciszek P., Jaroszewska-Ignatowska I., Orłowski G., Patulski A., Patulski W., Tulwin H., Vilkas G., Wojciechowski P., (red.) (2019), Kodeks pracy Komentarz dla praktykantów, ODDK, Gdańsk, s. 134, 135, 139
 • Sieńko A. (red.) (2013), Prawo pracy 1506 pytań i odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 336
 • Sokolik Sz. (2008), Zatrudnianie nowego pracownika, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, s. 8

Autor: Izabela Słoma

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.