Dane osobowe pracownika

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ochronę danych osobowych w stosunkach pracy reguluje nie tylko ustawa o ochronie danych osobowych, ale także przepisy kodeksu pracy i ustaw szczególnych, głównie określające zasady składania oświadczeń majątkowych.

Organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Zasady ochrony danych osobowych

W przypadku ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera ochrona danych powinna polegać na:

 • stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych,
 • doborze stosownych środków ochrony zewnętrznej,
 • systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na nośnikach magnetycznych,
 • zapewnieniu ochrony przed nieupoważnionym dostępem do programów komputerowych.

Ustawa o rachunkowości określa także:

 • miejsce i sposób przechowywania ksiąg rachunkowych, dokumentów inwentaryzacyjnych i dowodów księgowych,
 • minimalny okres ich przechowywania,
 • zasady udostępniania ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Wiele firm nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie konkretnie dane podlegają ochronie. Są to zarówno dane tzw. zwykłe:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres,

Dane szczególnie chronione

 • pochodzenie rasowe lub etniczne,
 • poglądy polityczne,
 • przekonania religijne lub filozoficzne,
 • przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową,
 • stan zdrowia,
 • kod genetyczny,
 • nałogi,
 • życie seksualne.

Dopuszczalność przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich.

Przetwarzanie danych pracownika jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 • jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
 • jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Ochronie podlegają dane znajdujące się zarówno w kartotekach czy księgach, jak i w systemach informatycznych. Są również wyłączenia.

Nie podlegają ochronie na przykład dane wykorzystywane w celach prywatnych, osobistych lub domowych. Ponadto jest kategoria danych, które ustawa o ochronie danych osobowych chroni w sposób ograniczony, jak na przykład zbiory sporządzane doraźnie, takie jak lista uczestników konferencji naukowej czy lista uczestników wycieczki.

Kwota wynagrodzenia jest poufna a zachowanie tajemnicy o wysokości poszczególnych pracowników jest głównie obowiązkiem pracodawcy. Jednak może on zobowiązać wszystkich zatrudnionych do zachowania poufności zarobków swoich i współpracowników. Naruszenie tej zasady może doprowadzić do pozbawienia pracy.

Zwłaszcza, jeśli dotyczy to osób z działu księgowości czy też kadr, które mają bezpośredni kontakt z tabelą płac w firmie.

Pracodawca, który dopuszcza w swojej firmie bezprawne rozpowszechnianie danych osobowych, w tym wysokość wynagrodzenia pracowników, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli inspektor danych osobowych stwierdzi uchybienia podczas kontroli.

Bibliografia

 • Kral P., Dane osobowe w firmie ? instrukcja przetwarzania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006,
 • Lewicka- Strzałeczka A., Etyczne standardy firm i pracowników, IFiS PAN, Warszawa 1999,
 • Sibiga G., Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003,
 • Podstawy prawa dla ekonomistów, praca pod redakcją Bogusława Gneli, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, art. 71.2 (Dz. U. Nr 94, poz.121),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Art. 27. 1 (Dz.U. z 2004 r., Nr 25, poz. 219)

Autor: Małgorzata Domańska

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.