Szkolenie adaptacyjne

Z Encyklopedia Zarządzania

Szkolenie adaptacyjne jest pierwszym etapem wdrażania pracownika do pracy na danym stanowisku, którego celem jest zapoznanie pracownika z miejscem pracy, charakterem pracy oraz klimatem organizacyjnym.

Cele szkolenia adaptacyjnego

 • możliwość ostatecznej weryfikacji przydatności zawodowej pracownika (najczęściej, zatrudnionego wówczas na okres próbny)
 • zbadanie potencjału pracownika i jego oczekiwań w kontekście sytuacji pracy
 • szybka adaptacja niedoświadczonego pracownika do zespołu pracowniczego
 • utrwalenie u pracownika pożądanych postaw wobec pracy
 • ułatwiona integracja między pracownikami
 • redukowanie stresu nowego pracownika związanego z nowym otoczeniem

Elementy szkolenia adaptacyjnego

 1. Dostarczenie wiedzy na temat przedsiębiorstwa, struktury organizacyjnej oraz zorganizowania procesów w firmie.
 2. Przedstawienie miejsca pracownika w organizacji oraz stawianych mu wymagań (zależność jakościowa między funkcjami, a pozycją zawodową).Ważne jest podkreślenie odpowiedzialności pracownika oraz algorytmów postępowań w danych sytuacjach. Należy także wskazać sytuacje problemowe, które może napotkać pracownik.
 3. Przedstawienie pracownika obecnie zatrudnionym.

Rodzaje szkoleń

Ze względu na charakter szkoleń wyróżniamy:

 1. Szkolenia wstępne - uniwersalne; jednolite dla wszystkich pracowników "wprowadzanych" do organizacji. Prowadzone najczęściej przez dział wdrażający czyli Dział Personalny.
 2. Szkolenia szczegółowe, uzupełniające - prowadzone przez komórkę, w której zatrudniony będzie nowy pracownik. Zorientowane na zajmowane przez pracownika stanowisko z uwzględnieniem funkcjonowania całej komórki. Najczęściej prowadzone przez kierownika działu.
 3. Związane z danym stanowiskiem pracy - najbardziej szczegółowe szkolenia ściśle związane z powierzonymi pracownikowi czynnościami (on the job training).

Proces przeprowadzania szkolenia adaptacyjnego

Etapy szkolenia adaptacyjnego . Etapy szkolenia adaptacyjnego obejmują planowanie, przygotowanie, realizację i ocenę. Planowanie to proces określania celów szkolenia, identyfikowania grupy docelowej oraz opracowywania harmonogramu i planu szkolenia. Przygotowanie to etap, na którym zbierane są niezbędne zasoby i materiały szkoleniowe, a także organizowane są pomieszczenia i sprzęt potrzebne do przeprowadzenia szkolenia. Realizacja to faktyczne przeprowadzenie szkolenia, w którym wykorzystuje się różne metody i techniki szkoleniowe, takie jak prezentacje, warsztaty czy studia przypadków. Ostatnim etapem jest ocena, podczas której dokonuje się analizy efektywności szkolenia i zbiera się opinie uczestników w celu doskonalenia programu szkolenia adaptacyjnego.

Rola różnych osób i działów w procesie szkolenia adaptacyjnego . W procesie szkolenia adaptacyjnego istotną rolę odgrywają różne osoby i działy. Kierownik jest odpowiedzialny za określenie celów szkolenia oraz zapewnienie odpowiednich zasobów i wsparcia. Dział HR odpowiada za identyfikację potrzeb szkoleniowych pracowników, organizację i koordynację szkoleń oraz monitorowanie ich efektywności. Pracownicy zespołu są uczestnikami szkolenia i mają za zadanie aktywnie uczestniczyć w procesie, zdobywać nową wiedzę i umiejętności oraz wdrażać je w praktyce.

Metody i techniki szkoleniowe . Podczas szkolenia adaptacyjnego wykorzystuje się różne metody i techniki szkoleniowe, takie jak prezentacje, warsztaty, case study czy gry symulacyjne. Prezentacje umożliwiają przekazanie teoretycznej wiedzy przez trenera, natomiast warsztaty pozwalają na praktyczne ćwiczenie umiejętności. Case study umożliwiają analizę i rozwiązanie realistycznego problemu, a gry symulacyjne pozwalają na uczenie się poprzez interakcję i podejmowanie decyzji w kontrolowanym środowisku.

Tworzenie harmonogramu i zaplanowanie czasu . Tworzenie harmonogramu szkolenia adaptacyjnego jest kluczowym elementem procesu. Warto zaplanować odpowiednio czas na przeprowadzenie wszystkich etapów szkolenia, uwzględniając dostępność uczestników i innych czynników zewnętrznych. Harmonogram powinien być elastyczny, aby umożliwić dostosowanie go do ewentualnych zmian lub dodatkowych potrzeb szkoleniowych.

Zapewnienie odpowiednich zasobów i materiałów . Aby przeprowadzić skuteczne szkolenie adaptacyjne, konieczne jest zapewnienie odpowiednich zasobów i materiałów szkoleniowych. Obejmuje to zarówno materiały drukowane, jak i cyfrowe, takie jak podręczniki, prezentacje, ćwiczenia czy testy. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniego sprzętu i infrastruktury, takiego jak projektory, komputery czy dostęp do internetu.

Kluczowe kompetencje rozwijane podczas szkolenia adaptacyjnego

Kompetencje interpersonalne . Szkolenie adaptacyjne rozwija kompetencje interpersonalne, które są niezwykle ważne w kontekście pracy zespołowej. W ramach szkolenia uczestnicy mogą doskonalić umiejętność komunikacji, współpracy zespołowej oraz rozwiązywania konfliktów. Te umiejętności są kluczowe dla efektywnej pracy w zespole i budowania pozytywnych relacji między pracownikami.

Kompetencje zawodowe . Podczas szkolenia adaptacyjnego rozwijane są również kompetencje zawodowe, związane z konkretnym stanowiskiem pracy. Może to obejmować umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania, znajomość procedur i regulacji zawodowych, a także zdobycie praktycznej wiedzy związanej z wykonywanym zawodem. Wzrost kompetencji zawodowych przekłada się na większą efektywność i profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Kompetencje samokształcenia i adaptacji . Szkolenie adaptacyjne ma na celu rozwijanie umiejętności samokształcenia i adaptacji. W dynamicznym środowisku biznesowym, umiejętność uczenia się nowych rzeczy, elastyczność i adaptacja do zmian są niezwykle ważne. W ramach szkolenia uczestnicy mogą zdobywać nową wiedzę, uczyć się nowych umiejętności oraz rozwijać swoją elastyczność i gotowość do zmian.

Rozwijanie umiejętności organizacyjnych . Szkolenie adaptacyjne może również wpływać na rozwój umiejętności organizacyjnych. W ramach szkolenia uczestnicy mogą doskonalić umiejętność zarządzania czasem, planowania i priorytetyzacji zadań. Te umiejętności są kluczowe dla efektywnego zarządzania obowiązkami zawodowymi i osiągania wyników.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji . Podczas szkolenia adaptacyjnego uczestnicy mogą rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w różnych sytuacjach zawodowych. Poprzez analizę studiów przypadków, symulacji biznesowych i dyskusji grupowych, uczestnicy mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i doskonalić umiejętność podejmowania trafnych decyzji w trudnych sytuacjach.

Optymalizacja procesu szkolenia adaptacyjnego

Wykorzystanie technologii . W celu optymalizacji procesu szkolenia adaptacyjnego warto wykorzystać nowoczesne technologie, takie jak e-learning czy platformy szkoleniowe. E-learning umożliwia uczestnikom dostęp do materiałów szkoleniowych w dowolnym czasie i miejscu, co zwiększa elastyczność procesu szkoleniowego. Platformy szkoleniowe umożliwiają centralne zarządzanie procesem szkoleniowym, monitorowanie postępów uczestników oraz gromadzenie danych na temat efektywności szkoleń.

Monitorowanie i ocena efektywności . Aby optymalizować proces szkolenia adaptacyjnego, istotne jest monitorowanie i ocena jego efektywności. Można to osiągnąć poprzez ankietowanie uczestników, analizę wskaźników wynikowych, a także obserwację zmian i postępów w pracy po przeprowadzonym szkoleniu. Na podstawie zebranych danych można wprowadzać modyfikacje i doskonalić program szkolenia, aby lepiej odpowiadał potrzebom uczestników.

Doskonalenie i rozwijanie programu szkolenia adaptacyjnego . Ważne jest ciągłe doskonalenie i rozwijanie programu szkolenia adaptacyjnego. Na podstawie feedbacku od uczestników szkoleń oraz analizy wyników można wprowadzać zmiany i ulepszenia, aby program szkolenia był jeszcze bardziej efektywny i dostosowany do potrzeb pracowników. Stały rozwój programu szkolenia pozwala na utrzymanie wysokiej jakości i aktualizację treści.

Spersonalizowane plany szkoleniowe . W celu optymalizacji procesu szkolenia adaptacyjnego warto tworzyć spersonalizowane plany szkoleniowe, uwzględniające indywidualne potrzeby i cele pracowników. Każdy pracownik może mieć inne luki w wiedzy i umiejętnościach, dlatego ważne jest dopasowanie programu szkolenia do konkretnych potrzeb. Spersonalizowane szkolenia zapewniają większą efektywność i zadowolenie uczestników.

Współpraca z innymi działami organizacji . W celu dostosowania szkolenia adaptacyjnego do specyfiki branży i zadań wykonywanych przez pracowników warto współpracować z innymi działami organizacji. Dzięki temu można uzyskać cenne informacje na temat potrzeb szkoleniowych i specyfiki pracy w poszczególnych dziedzinach. Współpraca z innymi działami pozwala na lepsze dopasowanie programu szkolenia do realiów organizacji i zwiększenie jego efektywności.


Szkolenie adaptacyjneartykuły polecane
Proces adaptacjiZarządzanie talentamiAdaptacja pracownikówAdhokracjaPlan kadrowy - rodzajeSystem ocenianiaStruktura projektowaDoradztwo personalneOpis stanowiska pracy

Bibliografia

 • Kożusznik B. (2005), Kierowanie zespołem pracowniczym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Szałkowski A. (red.) (2000), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków


Autor: Artur Malinowski