System otwarty

Z Encyklopedia Zarządzania

System otwarty - system wchodzący w interakcję z otoczeniem. Wszelkie organizacje są systemami otwartymi. (Oleksiuk A. Problemy organizacji Materiały do studiowania, Wydawnictwo Key Text, 2007, Warszawa s. 147) Bez względu na to, czy jest to układ otwarty czy zamknięty stanowi on zestaw elementów ściśle ze sobą powiązanych, stanowiących spójną całość. (Oleksiuk A. 2007, s. 147)

Kluczowe cztery elementy

Organizacja jako całość składa się z czterech elementów (Oleksiuk 2007, s. 147):

 1. nakłady z otoczenia: W systemie otwartym istnieje stała wymiana zasobów między organizacją a jej otoczeniem. Nakłady z otoczenia są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu. Wyróżniamy pięć głównych elementów, które są nakładami z otoczenia:
  • rzeczowe: Materiały i surowce są niezbędne do produkcji produktów lub świadczenia usług przez organizację. Mogą to być różnego rodzaju surowce, materiały półproduktów, komponenty, itp. Pozyskiwanie odpowiednich materiałów i surowców od dostawców z otoczenia ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości procesów produkcyjnych.
  • ludzkie: Ludzie są najważniejszym zasobem w systemie otwartym. Wchodzą w skład organizacji jako pracownicy, a ich wiedza, umiejętności i doświadczenie mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów organizacji. Zasób ludzki jest nieustannie rozwijany poprzez procesy rekrutacji, szkoleń i rozwoju pracowników.
  • energia: Energia jest niezbędna do przeprowadzania procesów technicznych i kierowniczych w organizacji. Może to być energia elektryczna, cieplna, mechaniczna, chemiczna, itp. Bez odpowiedniej dostawy energii, organizacja nie byłaby w stanie wykonywać swoich zadań.
  • informacyjne: Informacje są nieodzowne dla organizacji, ponieważ umożliwiają podejmowanie świadomych decyzji. Informacje są pozyskiwane zarówno z wewnętrznych, jak i zewnętrznych źródeł. Mogą to być dane dotyczące rynku, konkurencji, klientów, trendów, itp. Współczesne technologie informacyjne umożliwiają szybkie pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji.
  • wartości i normy społeczne: Wartości i normy społeczne wpływają na sposób funkcjonowania organizacji. Są to zasady, przekonania i oczekiwania społeczne, które organizacja musi uwzględnić w swojej strategii i działaniach. Wartości i normy społeczne mogą mieć różny charakter w zależności od kultury, w której organizacja działa.
 2. procesy techniczne i kierownicze: W systemie otwartym istnieją różne procesy, które są niezbędne do osiągnięcia celów organizacji. Wyróżniamy dwa główne rodzaje procesów:
  • produkcyjne: Procesy produkcyjne są odpowiedzialne za przekształcanie materiałów i surowców w produkty lub usługi. Mogą to być procesy produkcji, montażu, pakowania, dystrybucji, itp. Procesy produkcyjne muszą być zoptymalizowane pod względem efektywności i jakości, aby organizacja mogła konkurować na rynku.
  • zarządzania: Procesy zarządzania są odpowiedzialne za koordynację i kontrolę działań w organizacji. Dotyczą zarówno działań operacyjnych, jak i strategicznych. Procesy zarządzania obejmują planowanie, organizowanie, prowadzenie i kontrolę. Skuteczne zarządzanie jest kluczowe dla osiągnięcia celów organizacji.
  • inne: Inne rodzaje procesów
 3. wyniki: Wyniki organizacji są rezultatem jej działalności. Wyróżniamy następujące główne rodzaje wyników:
  • produkty/usługi: Produkty i usługi są efektem procesów produkcyjnych organizacji. Mogą to być produkty fizyczne, jak np. samochody, meble, elektronika, jak również usługi, takie jak naprawa, serwis, doradztwo. Produkty i usługi powinny spełniać oczekiwania klientów i być konkurencyjne na rynku.
  • zyski/straty: Wyniki finansowe są miarą efektywności i rentowności organizacji. Obejmują przychody, koszty, zyski, inwestycje, zadłużenie, itp. Wyniki finansowe są monitorowane i analizowane, aby ocenić kondycję finansową organizacji i podjąć odpowiednie działania korygujące.
  • wyniki materialne: Wyniki produkcyjne dotyczą efektywności i jakości procesów produkcyjnych. Obejmują takie wskaźniki jak ilość wyprodukowanych jednostek, stopień zużycia surowców, wydajność pracy, jakość produktów, itp. Wyniki produkcyjne są istotne dla oceny efektywności i doskonałości operacyjnej organizacji.
  • zachowanie pracownicze: Modyfikacja zachowań pracowników
  • informacje: Informacje wychodzące z systemu
 4. sprzężenie zwrotne: Sprzężenie zwrotne jest nieodłącznym elementem systemu otwartego. Działa na dwóch poziomach:
  • wewnętrzne: Sprzężenie zwrotne wewnętrzne odnosi się do informacji zwrotnej, która jest generowana wewnątrz organizacji. Może to być np. ocena pracownicza, raporty z kontroli jakości, opinie klientów wewnętrznych. Sprzężenie zwrotne wewnętrzne jest ważne dla ciągłego doskonalenia procesów i działań organizacji.
  • z otoczenia: Sprzężenie zwrotne z otoczenia odnosi się do informacji zwrotnej, która jest generowana przez interesariuszy zewnętrznych organizacji. Mogą to być opinie klientów, oceny rynkowe, analizy konkurencji, zmiany w regulacjach prawnych. Sprzężenie zwrotne z otoczenia jest istotne dla adaptacji organizacji do zmieniających się warunków i oczekiwań otoczenia. Przez wymianę nakładów z otoczenia, realizację procesów technicznych i kierowniczych, osiąganie wyników oraz otrzymywanie sprzężenia zwrotnego, system otwarty organizacji może efektywnie funkcjonować i dostosowywać się do zmieniających się warunków.

Rola otoczenia dla organizacji

Otoczenie odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu każdej organizacji. Stanowi ono zewnętrzny kontekst, w którym organizacja działa i wpływa na jej możliwości rozwoju oraz osiąganie celów. Istotność otoczenia dla organizacji jest niezaprzeczalna, ponieważ to właśnie ono dostarcza organizacji zasobów, informacji oraz określa warunki działania.

Aby skutecznie zarządzać organizacją, konieczne jest ciągłe obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu. Analiza otoczenia pozwala na identyfikację czynników, które mogą wpływać na organizację w różnych obszarach. Wyróżniamy cztery kluczowe obszary analizy otoczenia: makroekonomiczny, konkurencyjny, społeczny oraz technologiczny.

Analiza otoczenia makroekonomicznego polega na badaniu ogólnych warunków gospodarczych, takich jak inflacja, bezrobocie, polityka fiskalna i monetarna, czy ogólny klimat inwestycyjny. Te czynniki mają istotny wpływ na działalność organizacji, ponieważ decydują o kondycji rynku, siłach popytu i podaży oraz możliwościach rozwoju.

Analiza otoczenia konkurencyjnego polega na identyfikacji konkurentów oraz ocenie ich strategii, siły rynkowej i możliwości rozwoju. Wiedza na temat otoczenia konkurencyjnego jest niezbędna, aby organizacja mogła skutecznie konkurować na rynku i tworzyć strategie, które zapewnią jej przewagę konkurencyjną.

Analiza otoczenia społecznego polega na badaniu zmian w preferencjach, wartościach i oczekiwaniach konsumentów, trendach społecznych oraz innych czynnikach społecznych, które mogą wpływać na organizację. Przykładowo, zmiany demograficzne mogą wymagać dostosowania oferty produktowej, a zmiany trendów społecznych mogą wpłynąć na preferencje konsumentów.

Analiza otoczenia technologicznego polega na badaniu zmian i postępu w dziedzinie technologii, które mogą wpływać na organizację. Rozwój technologiczny może zmieniać branże, wprowadzać innowacje oraz tworzyć nowe możliwości i zagrożenia dla organizacji. Dlatego ważne jest śledzenie nowych technologii i ich wpływu na branżę, w której działa organizacja.

Otoczenie dostarcza organizacji niezbędnych elementów do jej funkcjonowania. Może to obejmować zasoby finansowe, surowce, technologie, informacje, talenty ludzkie oraz wsparcie instytucji zewnętrznych. Organizacja musi umiejętnie korzystać z tych elementów, aby skutecznie realizować swoje cele i rozwijać się.

Współdziałanie z otoczeniem jest istotne dla organizacji, ponieważ pozwala na budowanie relacji, nawiązywanie partnerstw oraz korzystanie z możliwości, które otoczenie może dostarczyć. Organizacja powinna być aktywna w swoim otoczeniu, uczestniczyć w inicjatywach społecznych, współpracować z innymi firmami, instytucjami i organizacjami, aby tworzyć synergiczne efekty i zwiększać swoją wartość.

Charakterystyka organizacji otwartych

Adaptacja do zmian w otoczeniu. Organizacje otwarte są zdolne do adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Charakteryzują się elastycznością i umiejętnością dostosowania się do nowych warunków. W przeciwieństwie do organizacji zamkniętych, które są oporne na zmiany i trudno przystosowują się do nowych wymagań, organizacje otwarte są w stanie szybko reagować na zmiany i wprowadzać innowacje.

Adaptacja organizacji otwartych polega na dostosowaniu ich struktury, procesów i strategii do nowych warunków. Wymaga to otwartości na nowe pomysły i pomysłowość w poszukiwaniu rozwiązań. Organizacje otwarte muszą być gotowe do zmiany swoich celów, strategii i modeli biznesowych, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku.

Elastyczność i innowacyjność organizacji otwartych. Elastyczność i innowacyjność są kluczowymi cechami organizacji otwartych. Organizacje te są w stanie dostosować się do zmieniających się potrzeb klientów i rynku. Ich elastyczność polega na zdolności do szybkiej reorganizacji, restrukturyzacji i dostosowywania się do nowych warunków.

Innowacyjność organizacji otwartych wynika z ich zdolności do generowania nowych pomysłów i tworzenia nowych rozwiązań. Organizacje te promują kreatywność i otwartość na nowe technologie i trendy. Innowacyjność jest kluczowa dla utrzymania konkurencyjności na rynku i tworzenia przewagi konkurencyjnej.

Różne poziomy otoczenia organizacji. Otoczenie organizacji otwartych można podzielić na różne poziomy. Na poziomie mikro otoczenia znajdują się bezpośrednie interesariusze organizacji, takie jak klienci, dostawcy i konkurencja. Organizacje otwarte muszą utrzymywać dobre relacje z tymi grupami i reagować na ich potrzeby.

Na poziomie mezo otoczenia znajdują się czynniki zewnętrzne, które wpływają na organizacje w sposób pośredni, takie jak regulacje prawne, trendy rynkowe i zmiany demograficzne. Organizacje otwarte muszą monitorować te czynniki i dostosowywać swoje strategie i działania do zmieniających się warunków.

Na poziomie makro otoczenia znajdują się czynniki globalne, takie jak zmiany polityczne, ekonomiczne i technologiczne. Organizacje otwarte muszą być świadome tych czynników i przewidywać ich wpływ na swoje działania. Muszą być przygotowane na zmiany na skalę globalną i dostosowywać swoje strategie do tych zmian.

Wymiana informacji i zasobów z otoczeniem. Organizacje otwarte utrzymują stałą wymianę informacji i zasobów z otoczeniem. Wymiana ta odbywa się zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. Wewnątrz organizacji, różne działy i zespoły muszą współpracować i dzielić się informacjami i zasobami, aby efektywnie realizować cele organizacji.

Na zewnątrz organizacji, wymiana informacji i zasobów odbywa się z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami. Organizacje otwarte muszą budować trwałe relacje z tymi grupami i utrzymywać otwartą komunikację. Wymiana informacji i zasobów jest kluczowa dla zrozumienia potrzeb i oczekiwań klientów oraz dla efektywnego zarządzania dostawami i logistyką.

Zarządzanie organizacją otwartą

Utrzymywanie równowagi między przepływem informacji i zasobów. W zarządzaniu organizacją otwartą istotne jest utrzymywanie równowagi między przepływem informacji a dostępnymi zasobami. Organizacja otwarta charakteryzuje się aktywnym poszukiwaniem i wymianą informacji zarówno wewnętrznie, jak i z otoczeniem. W celu utrzymania równowagi, menedżerowie powinni zapewnić, że przepływ informacji jest efektywny i dostosowany do potrzeb organizacji.

Ważnym elementem utrzymywania równowagi jest odpowiednie zarządzanie zasobami. Menedżerowie muszą dbać o to, aby organizacja miała odpowiednie zasoby, takie jak kadra pracownicza, technologia, finanse i infrastruktura. Jednocześnie, muszą również dostosowywać przepływ informacji do dostępnych zasobów, aby uniknąć przeciążenia lub niewykorzystania zasobów.

Monitorowanie otoczenia i przewidywanie zmian. W zarządzaniu organizacją otwartą niezwykle istotne jest monitorowanie otoczenia i przewidywanie zmian. Organizacje otwarte są narażone na wpływ różnych czynników zewnętrznych, takich jak zmienne trendy, nowe technologie, konkurencja i zmieniające się preferencje klientów. Menedżerowie muszą być w stanie odpowiednio zareagować na te zmiany, aby utrzymać organizację na konkurencyjnym poziomie.

 • Analiza trendów i prognozowanie zmian są ważnymi narzędziami w zarządzaniu organizacją otwartą. Poprzez analizę trendów, menedżerowie mogą identyfikować kierunki rozwoju rynku, nowe potrzeby klientów i potencjalne zagrożenia. Na tej podstawie mogą opracować strategie i działania, które pozwolą organizacji utrzymać się na rynku.
 • Skanowanie otoczenia polega na systematycznym monitorowaniu różnych czynników zewnętrznych, takich jak konkurencja, zmiany prawne, technologiczne innowacje i trendy społeczne. Celem skanowania otoczenia jest identyfikacja możliwości, które mogą być wykorzystane przez organizację, oraz zagrożeń, które mogą wpływać na jej działalność. Dzięki temu menedżerowie mogą dostosować strategie i plany działania, aby zwiększyć konkurencyjność i odporność organizacji.

Współpraca z innymi organizacjami. Współpraca z innymi organizacjami jest istotnym elementem zarządzania organizacją otwartą. Współpraca może przyjmować różne formy, takie jak partnerstwa strategiczne, sieci współpracy czy udział w klastrach przemysłowych. Poprzez współpracę, organizacje otwarte mogą wymieniać się wiedzą, doświadczeniami i zasobami, co pozwala im na osiągnięcie większej efektywności i innowacyjności. Współpraca może również umożliwić organizacjom dostęp do nowych rynków i klientów.

Wykorzystywanie różnych form innowacji. Innowacje odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu organizacją otwartą. Organizacje otwarte muszą być gotowe do wprowadzania zmian i stosowania innowacyjnych rozwiązań, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom otoczenia. Istnieje wiele różnych form innowacji, które organizacje mogą wykorzystać:

 • Innowacje procesowe polegają na wprowadzaniu zmian w procesach produkcyjnych lub usługowych. Celem innowacji procesowych jest zwiększenie efektywności, redukcja kosztów lub poprawa jakości produktów lub usług. Przykłady innowacji procesowych to automatyzacja produkcji, wdrażanie nowych technologii czy optymalizacja procesów logistycznych.
 • Innowacje produktowe polegają na wprowadzaniu nowych lub ulepszonych produktów na rynek. Organizacje otwarte muszą stale rozwijać swoją ofertę, aby sprostać zmieniającym się potrzebom klientów. Innowacje produktowe mogą obejmować wprowadzanie nowych technologii, udoskonalanie istniejących produktów lub tworzenie zupełnie nowych produktów.
 • Innowacje marketingowe dotyczą wprowadzania zmian w strategiach marketingowych i sposobach komunikacji z klientami. Organizacje otwarte muszą być w stanie dostosowywać swoje działania marketingowe do zmieniających się preferencji i oczekiwań klientów. Przykłady innowacji marketingowych to wprowadzanie nowych kanałów dystrybucji, personalizacja oferty czy wykorzystywanie nowych narzędzi komunikacji.
 • Innowacje organizacyjne dotyczą wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej, procedurach i sposobie zarządzania. Organizacje otwarte muszą być elastyczne i gotowe do dostosowania się do zmieniających się warunków otoczenia. Innowacje organizacyjne mogą obejmować zmiany w strukturze hierarchicznej, wdrażanie nowych metod zarządzania czy tworzenie zespołów projektowych.

Wyzwania i korzyści organizacji otwartych

Zakłócenia i wpływy z otoczenia. Organizacje otwarte, w przeciwieństwie do tradycyjnych, muszą stawić czoła różnym zakłóceniom i wpływom z otoczenia. W otwartym systemie, organizacje są bardziej narażone na zmienne warunki rynkowe, konkurencję, zmieniające się trendy i oczekiwania klientów. Wpływy z otoczenia mogą mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje dla organizacji.

Jednym z wyzwań jest konieczność ciągłego monitorowania i analizowania otoczenia, aby poznać nowe trendy, technologie i preferencje klientów. Organizacje otwarte muszą być gotowe do szybkiej adaptacji i zmian, aby utrzymać swoją konkurencyjność. W przypadku negatywnych wpływów, takich jak zmiany w przepisach prawnych, kryzysy finansowe lub negatywna opinia publiczna, organizacje otwarte muszą umiejętnie reagować i podejmować działania naprawcze.

Jednak organizacje otwarte mają również wiele korzyści związanych z otoczeniem. Dostęp do różnych źródeł informacji, wiedzy i innowacji może przynieść ogromne korzyści. Możliwość współpracy z innymi organizacjami, partnerstwa strategiczne i transfer technologii mogą prowadzić do twórczych rozwiązań i zwiększenia konkurencyjności. Organizacje otwarte mają również większą szansę na zdobycie nowych klientów i zwiększenie swojej bazy klientów poprzez dostosowanie się do ich oczekiwań.

Korzystanie z różnych źródeł wiedzy i innowacji. Jedną z głównych korzyści organizacji otwartych jest możliwość korzystania z różnych źródeł wiedzy i innowacji. W otwartym systemie, organizacje mogą czerpać wiedzę z wielu różnych źródeł, takich jak: pracownicy, klienci, dostawcy, partnerzy biznesowi, konkurencja, badania naukowe i wiele innych. Ta różnorodność źródeł pozwala organizacjom na zdobycie unikalnej wiedzy, która może być wykorzystana do rozwoju nowych produktów, usług i procesów.

Korzystanie z różnych źródeł wiedzy i innowacji wymaga jednak odpowiedniego zarządzania. Organizacje muszą stworzyć odpowiednie struktury i procesy, które umożliwią zbieranie, analizowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Warto również zauważyć, że organizacje otwarte muszą być gotowe na współpracę i dzielenie się wiedzą z innymi, aby zbudować większą wartość dla wszystkich stron.

Efektywna komunikacja i współpraca. Efektywna komunikacja i współpraca są kluczowe dla organizacji otwartych. W otwartym systemie, organizacje muszą być w stanie skutecznie komunikować się z różnymi interesariuszami, takimi jak pracownicy, klienci, dostawcy, partnerzy biznesowi i społeczność lokalna. Komunikacja powinna być dwukierunkowa, otwarta i przejrzysta, aby umożliwić wymianę informacji, pomysłów i opinii.

Współpraca jest również niezbędna w organizacjach otwartych. Organizacje powinny tworzyć struktury i procesy, które zachęcają do współpracy, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Współpraca może prowadzić do twórczych rozwiązań, innowacji i wzajemnych korzyści. Organizacje otwarte powinny być gotowe na partnerstwa strategiczne, udział w sieciach biznesowych i współpracę z innymi organizacjami w celu osiągnięcia wspólnych celów.

Procesy uczenia się i doskonalenia. Organizacje otwarte muszą być gotowe do ciągłego uczenia się i doskonalenia. W otwartym systemie, organizacje są bardziej narażone na zmiany i nowe wyzwania, dlatego ważne jest, aby być elastycznym i gotowym na zmiany. Procesy uczenia się i doskonalenia powinny być wbudowane w strukturę organizacji i być integralną częścią codziennych działań.

Organizacje otwarte powinny promować kulturę uczenia się, w której pracownicy są zachęcani do zdobywania nowej wiedzy, rozwijania umiejętności i dzielenia się doświadczeniem. Ważne jest, aby organizacje tworzyły odpowiednie struktury i procesy, które umożliwią szybkie przyswajanie wiedzy, eksperymentowanie i wprowadzanie innowacji. Procesy doskonalenia powinny być również skoncentrowane na ciągłym doskonaleniu procesów, produktów i usług, aby organizacje mogły utrzymać swoją konkurencyjność.

Wpływ otoczenia na działanie organizacji

Organizacje są silnie oddziałujące przez swoje otoczenie, które może mieć różnorodne czynniki wpływające na ich funkcjonowanie. Jednym z najważniejszych czynników jest konkurencja. Organizacje muszą monitorować rynek, analizować strategie konkurencji i reagować na zmiany w celu utrzymania swojej konkurencyjności. Innym kluczowym czynnikiem jest technologia. Postęp technologiczny może zmieniać sposób działania organizacji, wpływając na ich procesy produkcyjne, komunikację, a nawet modele biznesowe. Ponadto, czynniki polityczne, takie jak zmiany w prawie, regulacje i polityka rządowa, mogą również wpływać na działanie organizacji. Wpływ otoczenia na organizacje może być również wynikiem czynników ekonomicznych, społecznych, demograficznych, ekologicznych i kulturowych.

Aby zrozumieć i reagować na wpływ otoczenia, organizacje muszą stosować narzędzia i metody monitorowania i analizy. Jednym z najważniejszych narzędzi jest analiza SWOT, która pozwala organizacjom ocenić ich mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. Innym narzędziem jest analiza pięciu sił Portera, która pozwala organizacjom ocenić siłę konkurencji w danym sektorze. Ponadto, organizacje mogą korzystać z badań rynkowych, obserwacji trendów, analizy danych i innych technik, aby monitorować zmiany w otoczeniu i przewidywać przyszłe tendencje.

Organizacje muszą być elastyczne i gotowe do dostosowania swoich strategii i działań do zmian w otoczeniu. Mogą to robić poprzez regularną ocenę strategii, monitorowanie otoczenia i reagowanie na zmiany, wprowadzanie innowacji, nawiązywanie strategicznych partnerstw, a także poprzez rozwijanie zdolności adaptacyjnych wewnątrz organizacji. Dostosowanie strategii i działań organizacji do zmian w otoczeniu jest kluczowe dla ich przetrwania i sukcesu na rynku.

Brak dostosowania się do zmian w otoczeniu może mieć poważne konsekwencje dla organizacji. Mogą one stracić konkurencyjność, tracić klientów, napotykać trudności finansowe, a nawet upaść. Organizacje, które nie są w stanie dostosować się do zmian, mogą zostać zepchnięte na margines rynku i stracić swoją pozycję lidera. Dlatego ważne jest, aby organizacje były świadome zmian w otoczeniu i reagowały na nie w odpowiedni sposób.

Adaptacja organizacji do zmian otoczenia

Adaptacja organizacji do zmian otoczenia wymaga posiadania pewnych kluczowych zdolności. Jedną z nich jest zdolność do uczenia się i dostosowywania się do nowych warunków. Organizacje muszą być elastyczne i otwarte na zmiany, a także umieć przewidywać przyszłe tendencje i dostosowywać swoje strategie i działania odpowiednio. Inną kluczową zdolnością jest zdolność do innowacji, czyli wprowadzania nowych pomysłów, produktów i usług na rynek. Ponadto, organizacje muszą być zdolne do szybkiego podejmowania decyzji i elastycznego zarządzania zasobami.

Organizacje mają różne strategie adaptacyjne, które mogą przyjąć w celu dostosowania się do zmian otoczenia. Jedną z takich strategii jest strategia różnicowania, polegająca na tworzeniu unikalnych produktów lub usług, które wyróżniają organizację na rynku. Inną strategią jest strategia skupienia, polegająca na koncentracji na wąskim segmencie rynku lub specjalizacji w określonym obszarze. Ponadto, organizacje mogą stosować strategię współpracy, czyli nawiązywanie partnerstw z innymi organizacjami w celu wspólnego osiągnięcia celów.

Adaptacja organizacji do zmian otoczenia niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i wyzwania. Korzyściami są możliwość utrzymania konkurencyjności, dostosowanie się do zmieniających się preferencji klientów, rozwój nowych produktów i usług, a także zdobycie przewagi na rynku. Jednak adaptacja może być również wyzwaniem, ponieważ wymaga inwestycji czasu, zasobów i wysiłku, a także zmian w kulturze organizacyjnej i procesach. Ponadto, nie zawsze jest łatwo przewidzieć zmiany w otoczeniu i dostosować się do nich w odpowiednim czasie.

Jednym z przykładów organizacji, która skutecznie przystosowała się do zmiany otoczenia, jest firma Amazon. Początkowo była to księgarnia internetowa, a obecnie jest jednym z największych sprzedawców detalicznych na świecie, oferującym szeroki wybór produktów i usług. Innym przykładem jest firma Tesla, która przyczyniła się do rewolucji w branży samochodowej, wprowadzając na rynek samochody elektryczne. Te przykłady pokazują, jak organizacje mogą przystosować się do zmiany otoczenia, wykorzystując innowacje, zmieniając modele biznesowe i reagując na rosnące potrzeby klientów.

Wpływ interesariuszy zewnętrznych na organizację

Organizacje są częścią szerszego ekosystemu, który obejmuje różnych interesariuszy zewnętrznych. Niektórzy z tych interesariuszy mogą mieć większy wpływ na organizację niż inni. Przykładami mogą być klienci, którzy są najważniejszym źródłem przychodów dla organizacji. Innymi ważnymi interesariuszami są dostawcy, którzy dostarczają organizacji niezbędne surowce i usługi. Również akcjonariusze lub inwestorzy, którzy inwestują kapitał w organizację, mają duże znaczenie. Ponadto, interesariuszami zewnętrznymi mogą być również pracownicy, społeczność lokalna, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe i media.

Interesariusze zewnętrzni mają różne oczekiwania i potrzeby wobec organizacji. Klienci oczekują wysokiej jakości produktów lub usług, konkurencyjnych cen, dobrej obsługi klienta i innowacyjności. Dostawcy oczekują uczciwych relacji handlowych, terminowych płatności i długoterminowej współpracy. Akcjonariusze oczekują zyskowności, wzrostu wartości firmy i odpowiedzialnego zarządzania finansowego. Pracownicy oczekują uczciwych warunków pracy, rozwoju kariery i uczestnictwa w decyzjach organizacyjnych. Społeczność lokalna oczekuje, że organizacja będzie działać z poszanowaniem środowiska, przestrzegać prawa i angażować się w lokalne inicjatywy. Media oczekują transparentności, odpowiedzi na pytania i informacji o działaniach organizacji.

Organizacje mogą zarządzać relacjami z interesariuszami zewnętrznymi poprzez budowanie trwałych partnerstw i komunikację. Ważne jest, aby organizacje miały otwarty dialog z interesariuszami, słuchały ich opinii i uwag, a także angażowały ich w procesy decyzyjne. Ponadto, organizacje mogą angażować interesariuszy w projekty społeczne, inicjatywy korporacyjne i działania związane z zrównoważonym rozwojem. Zarządzanie relacjami z interesariuszami zewnętrznymi jest kluczowe dla budowania trwałej reputacji organizacji i osiągania długoterminowego sukcesu.

Budowanie trwałych partnerstw z interesariuszami zewnętrznymi może przynieść organizacji wiele korzyści. Przede wszystkim, partnerstwa mogą przyczynić się do wzrostu przychodów i zyskowności, poprzez wspólną sprzedaż, współdzielenie zasobów lub dostęp do nowych rynków. Ponadto, partnerstwa mogą przyczynić się do wzrostu innowacyjności organizacji, poprzez wymianę know-how, wspólną pracę badawczo-rozwojową lub udział w projektach innowacyjnych. Ponadto, partnerstwa mogą przyczynić się do wspierania działań społecznych i zrównoważonego rozwoju, poprzez wspólne inicjatywy społeczne, ochronę środowiska lub działania charytatywne.


System otwartyartykuły polecane
Model LeavittaBranżaTożsamość markiFunkcjonalizmAnaliza interesariuszyMyślenie systemoweTożsamośćBrand managementIdentyfikacja procesów

Bibliografia

 • Adamik A., Matejun M. (2012), Organizacja i jej miejsce w otoczeniu [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Klincewicz K. (red.) (2016), Zarządzanie, organizacje i organizowanie. Przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (2010), Zarządzanie teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Oleksiuk A. (2007), Problemy organizacji. Materiały do studiowania, Key Text, Warszawa
 • Wirkus M. (2011), Podnoszenie skuteczności procesu produkcyjnego w warunkach rosnącej indywidualizacji produktów, Politechnika Gdańska, Gdańsk


Autor: Anna Myrta