Usługa finansowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Usługa finansowa
Polecane artykuły


Zgodnie z definicją naukową usługą finansową nazywany jest rodzaj usług oferowany przez sektor usług finansowych, jest rozumiana jako usługa bankowa, ubezpieczeniowa, kredytowa, inwestycyjna. Aktami prawnymi regulującymi usługi finansowe są ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych. Zgodnie z definicją naukową, usługą finansową nazywany jest rodzaj usług oferowany przez sektor usług finansowych. Usługa finansowa jest rozumiana jako usługa bankowa, ubezpieczeniowa, kredytowa, inwestycyjna.[1] Przeznaczeniem tej usługi jest inwestowane, a także pozyskiwanie oraz zapewnienie płynnego przepływu środków finansowych, gdzie stronami są pośrednik finansowy i klient.[2] Ważnym aspektem jest by podmiot świadczący tego typu usługi postępował zgodnie z prawem i był wiarogodny. [3] Tak więc nieodłącznymi elementami usługi finansowej są pośrednictwo i doradztwo finansowe. [4]

Pośrednictwo finansowe

Praca pośrednika finansowego opiera się na sprzedawaniu klientom różnych produktów oraz usług instytucji finansowych. Zawód ten ma charakter usługowy. Podstawowym zadaniem osoby pełniącej rolę pośrednika finansowego jest znajdywanie i proponowanie klientowi odpowiednich produktów finansowych, pośredniczenie w negocjacjach przy ustalaniu warunków wzajemnych świadczeń, przedstawianiem stronom wszystkich dokumentów i wniosków związanych z transakcją. ponadto do jego obowiązków należy tworzenie ofert produktów i usług finansowych opierając się o umowy podpisane ze współpracownikami czyli instytucjami finansowymi.[5] Pośrednik finansowy jest osobą trzecią w relacji podmiot udostępniający a podmiot pozyskujący środki pieniężne.[6]

Doradztwo finansowe

Zgodnie z przeznaczeniem doradztwo finansowe opiera się na fachowym, rzetelnym i jasnym udzieleniu informacji na temat oferowanych usług. Doradztwo finansowe jest określane jako forma informowania, instruowania, doradzania, przeprowadzenia profesjonalnej rozmowy, określenia potrzeb klienta oraz okazanie stosownej pomocy nabywcy usług, czego efektem jest dopasowana do potrzeb interesanta oferta zgodna z jego oczekiwaniami.[7]

Rodzaje usług finansowych

Do usług finansowych wymienianych w ustawie przede wszystkim zalicza się czynności bankowe, umowy kredytu konsumenckiego, czynności ubezpieczeniowe oraz umowy uczestnictwa w różnego rodzaju funduszach mianowicie funduszu inwestycyjnym otwartym, zamkniętym, mieszanym oraz specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym i zamkniętym.[8] Ustawa ponadto określa czego nie uznaje się za usługę finansową t.j. usług dotyczących gromadzenia środków pieniężnych w oparciu o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym i uczestnikom pracowniczego programy emerytalne. [9] Biorąc pod uwagę wytyczne zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego w sprawie rynków instrumentów finansowych różnią się one w odniesieniu do Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. Dyrektywa z kolei wyróżnia takie usługi jak realizację zleceń na rachunek klienta, podejmowanie transakcji na własny rachunek, obejmuje doradztwo inwestycyjne oraz zarządzanie portfelem, zajmowanie się prowadzeniem MTF oraz OTF, gwarancja emisji instrumentów finansowych, submisja instrumentów finansowych z gwarancją lub bez niej przejęcia emisji. W dyrektywie wymieniony jest również punkt mówiący o przyjmowaniu oraz przekazywaniu zleceń w przypadku jednego bądź większej ilości instrumentów finansowych.[10]

Bibliografia

 • Biuletyn (2012)[Przewodnik po usługach finansowych] Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, Załącznik 1 "Wykazy usług i działalności oraz instrumentów finansowych” Sekcja A
 • Korpyza A. i in. (2013) Krajowy standard kompetencji zawodowych Pośrednik finansowy Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Publikacja finansowana ze środków unijnych, Warszawa
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U.2012 poz. 1225
 • Rutkowska-Tomaszewska E (2011) Nieuczciwe Praktyki na rynkach bankowych usług konsumenckich Wolters Kluwer business, Warszawa
 • Stawska J. (2015) "Znaczenie regulacji rynku doradztwa finansowego oraz pośrednictwa finansowego w kontekście ochrony konsumenta i wspierania bezpieczeństwa systemy finansowego" Uniwersytet Łódzki, Łódź
 • Trociuk S. (2012) Usługi finansowe poradnik dla osób starszych Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2012) "Przewodnik po usługach finansowych” Str. 5
 • Waliszewski K. (2011) Działalność instytucji doradztwa finansowego w Polsce Zeszyty naukowe instytutu Ekonomicznego PWSZ w Koninie, Wydawnictwo PWSZ, Konin

Przypisy

 1. Rutkowska-Tomaszewska E. (2011) Nieuczciwe Praktyki na rynkach bankowych usług konsumenckich Wolters Kluwer business, Str. 23
 2. Trociuk S. (2012) Usługi finansowe poradnik dla osób starszych Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Str. 7
 3. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2012) "Przewodnik po usługach finansowych” Str. 5
 4. Stawska J. (2015) "Znaczenie regulacji rynku doradztwa finansowego oraz pośrednictwa finansowego w kontekście ochrony konsumenta i wspierania bezpiczeczeństwa systemy finansowego” Uniwersytet Łódzki, Str. 145
 5. Korpyza A. i in.(2013) Krajowy standard kompetencji zawodowych Pośrednik finansowy Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji s. 6
 6. Bednarz J. (2000). "Funkcje i znaczenie pośredników finansowych w gospodarce” Wydawnictwo, UMCS, Str. 4
 7. Waliszewski K. (2011) Działalność instytucji doradztwa finansowego w Polsce Zeszyty naukowe instytutu Ekonomicznego PWSZ w Koninie, Wydawnictwo PWSZ, str. 1
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U.2012 poz. 1225 Art. 16a ust. 1
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U.2012 poz. 1225 Art. 16a ust. 2
 10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, Załącznik 1 "Wykazy usług i działalności oraz instrumentów finansowych” Sekcja A

Autor: Krzysztof Jamski