Doradca finansowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Doradca finansowy niezależny, niezwiązany z żadną konkretną instytucją finansową profesjonalista. Jego rolą jest przekazanie klientowi merytorycznej wiedzy na temat planowania jego finansów osobistych i ochrona jego majątku [1]. Według M. Iwanicz-Drozdowskiej firmy w ramach doradztwa finansowego są jedynie instytucjami pośredniczącymi w transakcjach [2]. Doradcy finansowi nazywani są blokerami finansowymi, blokerami rynku finansowego, planerami finansowymi, doradcami finansów osobistych. Niezależnie od przyjętej nazwy zakres czynności wykonywanych przez doradcę jest podobny. Zdaniem K. Waliszewskiego spośród doradców można wyróżnić również brokerów finansowych, czyli osoby oferujące produkty więcej niż jednego banku. "Brokerzy usług finansowych oferują różne produkty finansowe (nie tylko bankowe) i podpisują umowę o współpracy z różnymi podmiotami rynku finansowego. Oprócz pośrednictwa w sprzedaży produktów kredytowych i oszczędnościowych różnych instytucji finansowych firmy brokerskie świadczą również usługi doradcze [3]".

TL;DR

Artykuł omawia rolę i znaczenie doradcy finansowego jako niezależnego profesjonalisty, który pomaga klientom w planowaniu finansów osobistych. Przedstawione są przyczyny wzrostu znaczenia tego zawodu, historia jego rozwoju oraz różne modele doradztwa finansowego, takie jak kontynentalny i anglosaski. Opisane są również różne odmiany doradców finansowych, takie jak wealth managers, asset managers, financial planners, itp. Artykuł podkreśla rosnące zapotrzebowanie na usługi doradztwa finansowego w związku z coraz bardziej skomplikowanymi usługami finansowymi i potrzebą zarządzania finansami osobistymi.

Przyczyny wzrostu znaczenia doradztwa finansowego

 • Rosnący dobrobyt wielu społeczeństw powodujący, iż zarządzanie finansami osobistymi staje się coraz bardziej powszechne i skomplikowane.
 • Rosnące zaawansowanie usług finansowych oznaczających konieczność rozwijania edukacji w tym zakresie.
 • Brak czasu wymuszający korzystanie z usług podmiotów profesjonalnie zarządzających finansami osobistymi.
 • Specjalizacja zawodów finansowych prowadząca do powstania zawodu osobistego doradcy finansowego, czyli osoby świadczącej usługi w zakresie zarządzania finansami osobistymi.

Historia

Zawód doradcy finansowego jest relatywnie młodym zawodem. Funkcjonuje na rynku światowym około 35 lat, a w Europie 20-30 lat. Jest odpowiedzią na wzrastające wymagania ze strony konsumentów i rynku. Znacznie dłuższym "stażem" historycznym legitymuje się zawód pośrednika kredytowego (z upływem lat, dla dodania sobie prestiżu, pośrednicy finansowi zaczęli nazywać się doradcami finansowymi. Pierwsze wzmianki dotyczące zawodu doradcy finansowego pojawiły się w 1976r. w Stanach Zjednoczonych. Pierwszą firmą, która szkoliła i egzaminowała doradców finansowych była Financial Planning Standard Board (FPSB)] z siedzibą w Denver w stanie Kolorado [4]. K. Waliszewski wspomina, iż na początku doradztwo finansowe polegało na oferowaniu jedynie kredytów hipotecznych, jednak zakres usług został znacznie poszerzony aż po produkty inwestycyjne [5].

Modele doradztwa finansowego

W wyniku ewolucji doradztwa finansowego wykształciły się 2 jego modele związane z modelami systemu finansowego: kontynentalny i anglosaski. W przypadku Europy kontynentalnej każda z firm doradztwa finansowego rozwija swój własny model biznesowy, choć mają one wspólne cechy:

 • doradca, a nie firma jest właścicielem relacji z klientem,
 • doradca wynagradzany jest od wzrostu aktywów swoich klientów zarówno za sprzedaż, jak i za utrzymanie i wzrost wartości aktywów klienta,
 • doradca jest samozatrudniony - nie jest etatowym pracownikiem firmy doradztwa finansowego,
 • różni są prekursorzy w poszczególnych państwach - w Niemczech, we Włoszech i Wielkiej Brytanii doradcy zaczynali od inwestycji, w Polsce od Kredytów.

W USA rozwinął się odmienny model doradztwa finansowego, w którym doradcy zarabiają procent od wypracowanych przez nich zysków ( profit driver financial ad vice )

Odmiay doradców

W wyniku ewolucji zawodu doradcy finansowego powstało wiele odmian doradców:

 • Wealth Managers - oferują usługi doradcze dla najzamożniejszych grup klientów,
 • Asset Managers, Investment Managers - świadczą usługi głównie w zakresie zarządzania aktywami,
 • Financial Planners - duża grupa doradców, świadcząca szeroki zakres usług doradczych nastawionych na osiąganie celów finansowych przez klientów oraz usług pośrednictwa finansowego,
 • Independent Financial Advisors - duża grupa doradców świadcząca usługi pośrednictwa finansowego z elementami doradztwa i planowania dla masowego klienta,
 • Financial Guide - asystent finansowy wykonujący najbardziej podstawowe czynności związane z doradztwem i planowaniem finansowym,
 • Financial Consultant - konsultant finansowy wykonujący bardziej zaawansowane czynności związane z doradztwem i planowaniem finansowym, takie jak analizy inwestycyjne czy kredytowe itp.,
 • Family Office Manager -family oficeto koncepcja, w myśl której zarządzanie majątkiem zamożnej rodziny w całości bądź w dużej części przejmuje instytucja finansowa. Tego rodzaju usługi wykorzystywane są szczególnie chętnie przez zamożne klany, w których prawa własności do tych samych składników majątku ma wielu członków rodziny. Banki pełnią w tym obszarze pieczę przykładowo nad kwestiami finansowymi, podatkowymi czy spadkowymi, dotyczącymi rodzinnego majątku [6].


Doradca finansowyartykuły polecane
Wealth ManagementDoradztwo kredytoweTurystyka biznesowaBankowość prywatnaKonglomeratMarketing sieciowyBancassuranceE-biznesSponsor

Przypisy

 1. K. Waliszewski, 2010, s. 124
 2. M. Iwanicz-Drozdowska 2009, s. 10
 3. K. Waliszewski, 2010, s. 124
 4. K. Waliszewski, 2010, s. 125
 5. K. Waliszewski, 2010, s. 128
 6. K. Waliszewski, 2010, s. 126

Bibliografia

 • Iwanicz-Drozdowska M., Matuszyk A., Nowak A., Kitala R. (2009), Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań, Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Waliszewski K. (2010), Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa
 • Waliszewski K. (2010), Nadzór i licencjonowanie doradców finansowych i pośredników kredytowych a stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu bankowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zeszyty Naukowe nr 155, Poznań

Autor: Monika Musiał