Bancassurance

Z Encyklopedia Zarządzania

Bancassurance (termin) wywodzi się z Francji i w szerokim ujęciu oznacza powiązanie między bankiem a firmami ubezpieczeniowymi, w wyniku których powstają grupy bankowo - ubezpieczeniowe oferujące produkty zarówno stricte bankowe jak i z dziedziny ubezpieczeń. P Według Marka Śliperskiego pojęcie bancaassurance rozumie się jako "wykorzystanie banku (zwłaszcza jego placówek i usług) do sprzedaży ubezpieczeń, głównie życiowo-emerytalnych, z myślą o ofercie przede wszystkim dla klientów detalicznych, indywidualnych"[1]. Bancassurance jest więc łączoną sprzedażą produktów bankowych i ubezpieczeniowych, oferowanych i dostępnych w jednym miejscu.

TL;DR

Bancassurance to połączenie banku i firm ubezpieczeniowych, które oferują produkty zarówno bankowe, jak i ubezpieczeniowe. Powiązania te mogą przyjąć różne formy, takie jak posiadanie udziałów w firmie ubezpieczeniowej przez bank, cross-selling czy umowy o współpracę. Bancassurance przynosi wiele korzyści, takich jak zmniejszenie kosztów, utrzymanie konkurencyjności na rynku, poprawa wizerunku banku czy oszczędność czasu klientów. Jednak działalność bancassurance niesie ze sobą także ryzyka, takie jak niewłaściwe procedury finansowania, konflikty interesów czy naruszenie tajemnicy bankowej. Usługi oferowane w ramach bancassurance to m.in. doradztwo finansowe, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia kredytów czy ubezpieczenia emerytalne.

Geneza i rozwój współpracy banków z ubezpieczycielami

Początki powiązań sektora bankowego i instytucji ubezpieczeniowych datuje się na początek XX wieku. Pierwsza grupa tego typu powstała w 1908 roku w Wielkiej Brytanii pod nazwą Savings Bank Life Insurance i zajmowała się zarówno działalnością ubezpieczeniową, jak i bankową. Obserwując proces ewolucji, któremu podlega działalność bancassurance, można dostrzec konkretną kolejność przemian w tej sferze. We wcześniejszym okresie banki były głównie zainteresowane poszerzeniem swojej oferty o produkty ubezpieczeniowe. Z tego właśnie powodu, zazwyczaj organizowały one bezkapitałowe porozumienia dystrybucyjne, czyli stosunkowo luźne powiązania pomiędzy instytucjami. Jednak podejście banków dotyczące związków z ubezpieczycielami ulegało stopniowej zmianie. Było to spowodowane faktem, iż chcąc stale się rozwijać, przedstawiciele rynku bankowego nie mogli pozwolić, by ich zyski ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych ograniczały się wyłącznie do prowizji, zarabianej na pośrednictwie. Przy takich założeniach, podejście kapitałowe zdecydowanie rozkwitło, zwykle pod postacią firm ubezpieczeniowych, tworzonych od podstaw przez dobrze prosperujące banki.

Rodzaje powiązań

Formy powiązań bankowo - ubezpieczeniowych:

 1. bank jako właściciel firmy ubezpieczeniowej - bank posiada większościowe udziały w firmie (przejęcie bądź fuzja),
 2. nabycie przez bank mniejszościowych udziałów w firmie ubezpieczeniowej (alians strategiczny),
 3. utworzenie własnej firmy ubezpieczeniowej przez bank,
 4. cross-selling - sprzedaż w pakietach łączących produkty bankowe i ubezpieczeniowe,
 5. umowa o współpracę
 • umowa promocyjna - promowanie produktów firmy ubzepieczniowej w placówkach banku,
 • porozumienie dystrybucyjne - sprzedaż ubezpieczeń poprzez bankową sieć dystrybucji.

Korzyści wynikające z bancassurance

Różnorodne formy powiązań bankowo-ubezpieczeniowych tworzą zupełnie nowe możliwości dla banków jak również firm ubezpieczeniowych i klientów, którzy są w stanie czerpać z tej działalności rozmaite korzyści. Najważniejsze uzyskiwane korzyści to:

 • zmniejszenie kosztów i ryzyka wprowadzania nowej usługi w wyniku zintegrowanej sprzedaży produktu ubezpieczeniowego wraz z tradycyjną usługa bankową w ramach jednego pakietu,
 • utrzymywanie pozycji konkurencyjnej na globalizującym się rynku - powiązanie kapitałowe z firmą ubezpieczeniową stwarza możliwość zdobycia dodatkowego źródła kapitału, poprawy płynności i rentowności banku, wprowadzania innowacyjnych technologii, przerzucenia części ryzyka na ubezpieczyciela, itp,
 • poprawa wizerunku banku - unowocześnienie i poszerzenie oferty banku o produkty ubezpieczeniowe poprawia image banku w oczach klientów, a tym samym umacnia jego pozycję na rynku usług finansowych,
 • pozytywny wpływ na [[[zarządzanie]]] personelem, ponieważ sprzedaż produktów ubezpieczeniowych przez [bank] umożliwia wzrost efektywności wykorzystania możliwości pracowników,
 • stworzenie jednolitego systemu działania poprzez integrację infrastruktury banku i firmy ubezpieczeniowej,
 • kompleksowość i oszczędność czasu - dostępność usług bankowych i ubezpieczeniowych w jednym miejscu.

Ryzyko związane z działalnością bancassurance

Decydując się na współpracę w ramach bancassurance, nie należy skupiać się wyłącznie na potencjalnych korzyściach. Konieczne jest także dokładne przeanalizowanie zagrożeń i różnego rodzaju [[[ryzyko]]|ryzyka], które w przypadku tego typu aliansów jest nieuniknione. Oto najważniejsze z możliwych zagrożeń:

 • ryzyko niewłaściwych procedur [[[kredyt]]]owych w sytuacji wzajemnego finansowania się banku i firmy ubezpieczeniowej,
 • deformacja zewnętrznych środków kredytowych przez [bank] lub firmę ubezpieczeniową,
 • przedstawienie wyników finansowych [konglomerat|konglomeratu] nie odpowiadających rzeczywistości,
 • konflikty strategiczne interesów między zarządami banku i firmy ubezpieczeniowej w zależności od stopnia centralizacji [konglomerat]u,
 • ryzyko dwukrotnego wykorzystania tych samych [kapitał]ów przez bank i firmę ubezpieczeniową,
 • naruszenie tajemnicy bankowej lub ubezpieczeniowej na skutek niekontrolowanego przepływu [[informacja|informacji] między bankiem a firmą ubezpieczeniową.

Usługi w ramach koncepcji bancassurance

Do podstawowych usług i produktów oferowanych w ramach bancassurance należą:

 1. doradztwo finansowe - informacje dotyczące możliwości korzystania z usług bankowych i ubezpieczeniowych,
 2. ubezpieczenie finansowe,
 3. ubezpieczenie kredytu,
 4. ubezpieczenie transakcji faktoringu,
 5. ubezpieczenie transakcji leasingu,
 6. ubezpieczenie na życie,
 7. ubezpieczenie od utraty pracy,
 8. ubezpieczenie kart płatniczych,
 9. ubezpieczenie emerytalne (w ramach II i III filaru),
 10. ubezpieczenie NNW.


Bancassuranceartykuły polecane
Model bricks and clicksCross-sellingE-biznesPiggybackingFranchisingMetoda project financeCentrum transferu technologiiInkubator przedsiębiorczościMarketing usług bankowych

Przypisy

 1. Śliperski M., Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa 2002, s. 22

Bibliografia

 • Benoist G. (2002), Bancassurance: The new challenges, The Geneva Papers on Risk and Insurance. Issues and Practice, 27(3)
 • Davis S. (2007), Bancassurance: the lessons of global experience in banking and insurance collaboration, VRL KnowledgeBank
 • Flur D., Huston D., Lowie L. (1997), Bancassurance, The McKinsey Quarterly, (3)
 • Gajek M. (2016), Bancassurance, nowe zjawisko we współczesnej bankowości. Journal of Modern Management Process, vol. 1, nr 1
 • Jaworski W., Zawadzka Z. (red.) (2010), Bankowość: podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa
 • Korenik D. (2006), Innowacyjne usługi banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Nowacka A. (2015), Bancassurance - alternatywny kanał dystrybucji usług ubezpieczeniowych, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, t. 21
 • Paige F., Fraser D., Kolari J. (2007), Is bancassurance a viable model for financial firms?, Journal of Risk and Insurance, 74(4)
 • Swacha-Lech M. (2008), Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych, CeDeWu, Warszawa
 • Śliperski M. (2002), Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa

Autor: Aleksandra Nowak, Patrycja Polis