Alians

Alians
Polecane artykuły


Alians (fr. alliance) oznacza przymierze, sojusz, koalicję. Istnieją dwie grupy definicji aliansów: w ujęciu szerokim oraz w ujęciu wąskim. Szerokie rozumienie aliansów wskazuje na to, że sojusze zawierane być mogą przez przedsiębiorstwa z dostawcami i odbiorcami, ale również z obecnymi bądź potencjalnymi konkurentami, czyli mogą mieć charakter zarówno horyzontalny, jaki i wertykalny. W ramach tych dwóch wymienionych zasadniczych ujęć aliansów można wskazać definicje różnicujące prawno-organizacyjne formy współpracy, zasięg przestrzenny (krajowy, międzynarodowy), zakres współpracy czy też wniesione zasoby.

Według naukowców z Business School w Fontainebleau alians to formalny lub nieformalny związek pomiędzy przedsiębiorstwami, którego zamierzeniem jest zrealizowanie przez partnerów ich wspólnego celu np. podniesienie pozycji konkurencyjnej. Podmioty zachowują odrębność prawną i niezależność organizacyjną.

H. Meffert i J. Boltz prezentują węższe rozumienie aliansów. Uważają oni, że jest to proces budowy strategicznych przewag bądź umocnienie pozycji konkurencyjnej partnerów, ograniczoną w czasie formą współpracy w ramach jednego albo kilku obszarów działania pomiędzy minimum dwoma przedsiębiorstwami specjalizującymi się w tej samej branży. (R. Oczkowska 2013, s. 75)

Rodzaje aliansów

Według kryterium uczestników aliansu wyróżniamy:

 • alianse szerokie
 • alianse wąskie

Według kryterium charakteru współpracy wyróżniamy:

 • alianse operatywne
 • alianse strategiczne

Według kryterium zasięgu współpracy wyróżniamy:

 • alianse krajowe
 • alianse międzynarodowe

Według kryterium liczby uczestników wyróżniamy:

 • alianse bilateralne
 • alianse multilateralne

Według kryterium formy współpracy wyróżniamy:

 • alianse niekapitałowe
 • alianse kapitałowe

Według kryterium horyzontu czasowego wyróżniamy:

(R. Oczkowska 2013, s. 76)

Motywacje powstawania aliansów w Polsce

 • uzyskanie nakładów na inwestycje
 • obniżenie kosztów przez uzyskanie efektu skali produkcji
 • zwiększenie udziału w rynku
 • racjonalizacja portfela produktów
 • osiągnięcie dostępu do rynku zagranicznego
 • osiągnięcie dostępu do technologii zagranicznych
 • uniknięcie spadku zatrudnienia w procesie restrukturyzacji
 • zmniejszenie konkurencji
 • zmniejszenie ryzyka

(J. Rymarczyk 2011, s. 175)

Wady i zalety

Potencjalne korzyści aliansów:

 • poznanie nowych kompetencji
 • poszerzenie dostępności do zasobów
 • podział kosztów badań i rozwoju
 • podział ryzyka finansowego
 • poszerzenie dostępności do nowych rynków
 • szybsza odpowiedź na popyt rynkowy

Potencjalne wady aliansów:

 • utrata części zasobów
 • utrata technicznej wyższości
 • zanik autonomii i strata kontroli
 • powstanie opóźnień z powodu problemów z koordynacją
 • zwiększenie nadzoru jednostek kontrolnych

(A. Balcerzak 2010, s. 222)

Kandydat do aliansu

Przedsiębiorcy poszukujący partnera do aliansu posługują się terminem "odpowiedni kandydat", co niestety jest bardzo wieloznaczne i nieprecyzyjne. Kryteria doboru takiego kandydata są różne dla różnych aliansów, jednak bardzo często można się spotkać z opinią, że odpowiednim kandydatem do aliansu jest przedsiębiorstwo zamożne, które posiada liczne i stabilne kontakty z nabywcami, nowoczesne produkty, odpowiednie zdolności do współpracy oraz nieposzlakowaną opinię. (R. Koszewski 2013, s. 427)

Bibliografia

 • Balcerzak A., Rogalska E. (2010), Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Kuczewska J., Szumal I. (2015), Alianse strategiczne w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i finanse Journal of Management and Finance Vol. 13, No. 3/2/2015
 • Koszewski R. (2013), Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
 • Oczkowska R. (2013), Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Motywy, strategie, tendencje., wyd. Difin, Warszawa
 • Rymarczyk J., Michalczyk W. (2011), Problemy regionalizmu i globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław

Autor: Izabela Nosek