Greenfield

Z Encyklopedia Zarządzania
Greenfield
Polecane artykuły


Greenfield - są najczęściej określane jako inwestycje bezpośrednie podejmowane przez przedsiębiorstwa (inwestorów zagranicznych), które finansują stworzenie w kraju lokaty nowego podmiotu gospodarczego, budowanego od początku. Przeważnie utworzenie nowej jednostki zaczyna się od wybudowania koniecznych obiektów, zamontowania odpowiednich maszyn związanych z procesem produkcyjnym (D.Starzyńska, 2012, s. 19). Budowa za granicą nowego obiektu od postaw rodzi potrzebę posiadania dużych zasobów oraz długiego czasu. Często decyzja o budowie wynika z korzystnych rozwiązań dla zagranicznych przedsiębiorców (np. zwolnienia lub ulgi podatkowe, możliwość swobodnego przepływu kapitału). Greenfield jest dominującą formą BIZ, czyli bezpośrednich inwestycji zagranicznych (R. Oczkowska, 2013, s. 95).

Różnica pomiędzy filią a oddziałem

Własna filia lub oddział na zagranicznym rynku to jedna z odmian zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Najważniejsza różnica między tymi pojęciami to fakt, że oddział nie ma osobowości prawnej (stanowi część przedsiębiorstwa, które zajmuje się międzynarodową ekspansją i podlega prawu kraju, z którego pochodzi). Filia posiada osobowość prawną, stanowi odrębny podmiot ale podlega systemowi prawnemu kraju macierzystego. Rozmieszczanie filii na rynkach zagranicznych jest najbardziej rozwiniętym sposobem międzynarodowej ekspansji, wyróżniamy 3 strategie inwestowania:

 • integracja pionowa wsteczna czyli wchodzenia przedsiębiorstwa na zagraniczne rynki zakupu,
 • integracja pionowa w przód, tj. wchodzenie przedsiębiorstwa na zagraniczne rynki zbytu,
 • ekspansja zdywersyfikowana, która nie jest powiązana z dotychczasową działalnością przedsiębiorstwa.

(R. Oczkowska, 2013, s. 80).

Wady i zalety budowy nowego obiektu

Zalety:

 • pełna kontrola (pełna decyzyjność),
 • rozwój eksportu (możliwość sprzedaży produktów do innych krajów),
 • potencjalnie największe zyski,
 • możliwość ingerowania w funkcjonowanie regionów oraz całej gospodarki narodowej w kraju inwestowania,
 • możliwe korzyści skali,
 • tworzenie miejsc pracy (potrzeba zatrudnienia wielu osób, wielu specjalistów),
 • ominięcie restrykcji importowych (inwestując w obiekt w innym kraju, nie narażamy się na politykę zagraniczną państwa która kontroluje ilość towarów importowanych).

Wady:

 • duże ryzyko,
 • wysokie koszty inwestycji (budowa nowego obiektu w nowym kraju wiąże się z dużymi kosztami),
 • długi okres wejścia na nowy rynek (spowodowane budową inwestycji)

(R. Oczkowska, 2013, s. 80).

Korzystanie z greenfield

Wybór pomiędzy sposobem inwestowania przez firmy zależy głównie od motywów inwestujących i rodzaju branży, w której inwestycja będzie przeprowadzana. Inwestycje typu greenfield są stosowane, gdy:

 • proces produkcyjny jest bardzo pracochłonny (wysoka intensywność pracy obniża względnie koszty inwestycji),
 • firma inwestująca i jej asortyment są już znane na rynku kraju lokaty kapitału,
 • w przypadku przejęcia firmy, koszty restrukturyzacji mogłyby się okazać wyższe od kosztów powstania nowego przedsiębiorstwa,
 • nierozwiązane stosunki pomiędzy właścicielami mogłyby stanowić problem podczas przejęcia istniejącego przedsiębiorstwa (D.Starzyńska, 2012, s. 24).

Oprócz greenfield, wyróżniamy dwie inne formy wejścia bezpośrednich inwestycji zagranicznych:

 • przejęcia (acquisitions),
 • wspólne przedsięwzięcia (joint ventures).

Bibliografia

Autor: Joanna Sabuda