Zintegrowany system pomiarowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Zintegrowany system pomiarowy
Polecane artykuły


Zintegrowany system pomiarowy w przedsiębiorstwie to platforma technologiczna wykorzystywana do zbierania danych z różnych źródeł, w tym czujników, urządzeń sterujących oraz systemów informatycznych. System ten może służyć do różnych celów, od monitorowania jakości produktu i procesu produkcyjnego po kontrolę ilości i jakości materiałów. Może również wykorzystywać technologię automatyzacji, w tym systemy wizyjne, roboty, systemy sterowania, systemy informatyczne i inne, aby pomóc przedsiębiorstwu w osiągnięciu optymalnego poziomu funkcjonowania.

Najczęściej rezultaty funkcjonowania mierzone są za pomocą mierników finansowych, jednakże ich stosowanie w zarządzaniu podlega licznym ograniczeniom. Wielu kierowników zwraca obecnie uwagę na potrzebę szerszego spojrzenia na problematykę funkcjonowania przedsiębiorstwa i zastosowanie mierników pozwalających ocenić nie tylko sytuację finansową firmy, ale także sprawność i efektywność funkcjonowania we wszystkich aspektach. integrowane systemy pomiarowe są narzędziem pozwalającym na rozszerzenie zakresu analizy strategicznej poza wąsko rozumiany obszar analiz finansowych.

Przykłady zintegrowanych systemów pomiarowych

Najbardziej znane i rozpowszechnione są:

 • systemy zarządzania produkcją (MES)
 • systemy zarządzania zapasami (WMS)
 • Systemy monitorowania wydajności (EMS)
 • Systemy analizy danych (BI)
 • Systemy zarządzania projektami (PPM)

Biorą one pod uwagę szeroki zestaw miar i wskaźników wykraczających poza wąskie - finansowe - spojrzenie na przedsiębiorstwo, i pozwalają dokonać zobiektywizowanej oceny i analizy stanu firmy.

Efekty zastosowania zintegrowanego systemu pomiarowego w firmie

Do podstawowych efektów wykorzystania zintegrowanego systemu pomiarowego w zarządzaniu należą:

 • Poprawa jakości procesów i produktów
 • Skrócenie czasu reakcji i zwiększenie wydajności operacyjnej
 • Optymalizacja działań marketingowych
 • Zwiększenie efektywności zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem
 • Usprawnienie zarządzania wydatkami
 • Automatyzacja procesów biznesowych
 • Zwiększenie wiedzy na temat klientów i ich potrzeb
 • Usprawnienie tworzenia strategii i planowania
 • Umożliwienie szybszego i łatwiejszego wprowadzania zmian
 • Wsparcie w zarządzaniu zasobami

Ograniczenia wykorzystania zintegrowanych systemów pomiarowych

Do najważniejszych ograniczeń utrudniających wykorzystanie zintegrowanego systemu pomiarowego należą:

 • Koszty inwestycji i utrzymania
 • Kompleksowość wdrożenia i konfiguracji zwiększająca ryzyko niepowodzenia projektu
 • Wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych
 • Wyzwania związane z wykorzystaniem danych w celu weryfikacji i ustalenia zgodności z przepisami prawnymi
 • Wyzwania technologiczne związane z utrzymaniem systemu (sieci, baz danych, serwerów)
 • Wyzwania związane z zapewnieniem spójności i poprawności danych
 • Wyzwania związane z właściwym wykorzystaniem danych do wyciągania wniosków
 • Wyzwania związane z wyborem i integracją narzędzi różnych dostawców (sprzętu i oprogramowania)

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak