Podejście ilościowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Podejście ilościowe
Polecane artykuły


Ilościowe podejście do zarządzania polega na stosowaniu metod ilościowych w zarządzaniu. Innymi słowy w podejściu tym stosowane są pewne modele matematyczne, pomagają one menedżerom w procesie podejmowania decyzji. W nieco ogólniejszym ujęciu, zarządzanie ilościowe skupia się na podejmowaniu decyzji, efektywności ekonomicznej, modelach matematycznych i wykorzystaniu komputerów (R.W. Griffin 2017, s. 52).

Odmiany

Wyróżnia się dwie gałęzie w podejściu ilościowym:

  • Ilościowa teoria zarządzania - jej celem jest przede wszystkim opracowywanie modeli matematycznych, które są uproszczonym przedstawieniem (odzwierciedleniem) jakiegoś procesu, systemu, bądź jakiejś relacji.
  • Zarządzanie operacyjne - są to metody wspomagania organizacji w efektywnym wytwarzaniu produktów i usług. Zarządzanie operacyjne można uznać za stosowaną ilościową teorię zarządzania. Ta gałąź podejścia ilościowego jest nieco mniej zmatematyzowana, jej metody można stosować bezpośrednio w sytuacjach związanych z zarządzaniem. Do metod zarządzania operacyjnego należą: programowanie liniowe, teoria kolejek, analiza punktu krytycznego, symulacja (R.W. Griffin 2017, s. 52,53).

Przykłady

Przykładem wykorzystania ilościowego podejścia do zarządzania, przy użyciu najnowszych technologii, jest symulacja komputerowa. Korzystają z niej np. producenci samochodów do badania uszkodzeń konstrukcji pojazdów w wyniku kolizji, co pozwala obniżyć koszty związane z przeprowadzaniem prawdziwych prób. Z kolei linie lotnicze wykorzystują programowanie linowe przy planowaniu rozkładów lotów (R.W. Griffin 2017, s. 52,53).

Ilościowe podejście do zarządzania dziś

Każde z podejść do zarządzania posiada swoje ważne zalety/osiągnięcia jak i pewne wady/ograniczenia. Nie za się zaprzeczyć ze podejście ilościowe rozszerzyło menedżerom pulę narzędzi i technik przydatnych podczas podejmowania decyzji, które w znacznym stopniu podwyższyły poziom rozumienia ogólnych procesów organizacyjnych. Szczególnie w dziedzinie kontrolowania i planowania okazały się one przydatne. Niestety, modele matematyczne nie są w stanie w całości wyjaśnić indywidualnych postaw i zachowań. Część osób twierdzi, że na obniżenie tempa nabywania innych umiejętności kierowniczych wpływa czas poświęcony na doskonalenie się w technikach ilościowych (R.W. Griffin 2017, s. 52,53).

Zalety i wady

Zalety

Ilościowe podejście do zarządzania dało menadżerom dodatkowe narzędzia i techniki, bardzo przydatne przy podejmowaniu decyzji. Zwiększyło to ich świadomość i zrozumienie złożonych procesów i sytuacji organizacyjnych, szczególnie związanych z planowaniem o kontrolą.

Wady

Modele matematyczne stosowane w ilościowym podejściu do zarządzania obarczone są pewnym ryzykiem, gdyż nie do końca wyjaśniają indywidualne zachowania i postawy. Założenia przyjmowane w ów modelach mogą być niekiedy nierealistyczne lub bezzasadne, co powoduje oddalenie modelu od rzeczywistości. (R.W. Griffin 2017, s. 52,53).

Historia i rozwój

Podejście ilościowe ma swoje początki w czasach II wojny światowej. W USA oraz w Anglii zostały powołane zespoły naukowców i urzędników, które miały pomagać armii w lepszym wykorzystaniu posiadanych zasobów. Oparto się wówczas na modelach matematycznych opracowanych niegdyś przez Taylora i Gantta. Okazało się, że użycie analizy matematycznej pomaga przy podejmowaniu decyzji logistycznych. W czasach powojennych metody te zaczęły stosować niektóre firmy, np. do rozmieszczania pracowników, czy planowanie magazynów (R.W. Griffin 2017, s. 51,52).

Podejście ilościowe w badaniach nad osobowością

Podejście ilościowe może być wykorzystywane na różnych płaszczyznach. Zarówno w zarządzaniu przedsiębiorstwami jak i w psychologii. W psychologi wyszczególniono dwa klasyczne podejścia do badań: ilościowe i jakościowe. Stwarzają wrażenie, iż całkowicie radzą sobie z analizach. Podejście ilościowe zazwyczaj skupia się na szukaniu ogólnych prawidłowości w funkcjonowaniu osobowości, przyjmując perspektywę typowa dla nauk nomotetycznych (M. Łaguna 2012, s. 2,3).

Bibliorafia

Autor: Hubert Krużel, Anna Stachera