Zakład produkcyjny

Z Encyklopedia Zarządzania
Zakład produkcyjny
Polecane artykuły


Zakład produkcyjny „stanowi jednostkę gospodarczą (wyodrębnioną pod względem techniczno - produkcyjnym oraz terytorialnym) wchodzącą w skład przedsiębiorstwa, przy czym poszczególne jednostki mogą mieć różny stopień odrębności (w tym zróżnicowany stopień samodzielności finansowej). Przedsiębiorstwo jest kategorią ekonomiczną i prawną, natomiast zakład, podobnie jak filia czy oddział, są kategoriami terytorialnymi i organizacyjnymi, a niekiedy produkcyjnymi (np. w przypadku zakładu–fabryki)”(K. Bilińska-Reformat i in. 2009, s. 14).

Zakład produkcyjny w odróżnieniu od przedsiębiorstwa, możemy rozpatrywać w kategorii technicznej i produkcyjnej. Jest on elementem składowym firmy, posiada wyznaczone terytorium , lecz pozbawiony jest osobowości prawnej i odrębności ekonomicznej. Zakłady korzystają z możliwości usamodzielniania się, w efekcie czego powstaje nowe przedsiębiorstwo. Procesem odwrotnym do wymienionego jest wzajemne łączenie się wcześniej samodzielnych i niezależnych przedsiębiorstw, w wyniku czego przekształcają się w zakłady bądź filie(M. Gornowicz, K. Romaniuk, G. Szczubełek 2014, s. 11).

Główne cechy zakładu produkcyjnego

Zakład produkcyjny(R. Sowiński 1981, s. 144):

 • wchodzi w skład przedsiębiorstwa;
 • rozpoczyna i prowadzi działalność produkcyjną;
 • legitymuje się właściwościami przedsiębiorstwa, lecz nie może spełniać ich w pełnym wymiarze;
 • posiada cel zgodny z celem przedsiębiorstwa.

Zakład produkcyjny w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa

Strukturę wewnątrz przedsiębiorstwa produkcyjnego, możemy określić, jako wyraźnie zaplanowaną, gdyż wszystkie komórki, jednostki i piony organizacyjne są ze sobą połączone więzami służbowymi, hierarchicznymi, kierowniczymi, itp. W systemie przedsiębiorstwa wyróżnić możemy trzy obszary(B. Zakrzewski, D.Zakrzewska 2014, s. 6969-6970):

 • zaopatrzenia – odpowiada za transportowanie nabytych materiałów zaopatrzeniowych od dostawców do magazynu przedsiębiorstwa
 • produkcji – jest odpowiedzialny za przemieszczanie surowców, materiałów, półproduktów podczas toku wytwarzania
 • dystrybucji – transportuje ukończone produkty do magazynów odbiorcy

Zakład produkcyjny odpowiedzialny jest za najistotniejszy obszar, czyli system przetwarzania, gdyż to on stanowi główny cel przedsiębiorstwa, dwa pozostałe spełniają funkcje wspomagające. Aby produkcja mogła dojść do skutku konieczny jest ciągle zapewniony i otwarty dostęp do czynników produkcji. Natomiast cykl powinien kończyć się zbywaniem na rynku odbiorców wcześniej wytworzonych wyrobów .

Zakład produkcyjny jako miejsce wytwarzania

Zakłady produkcyjne trudnią się produkcją, gdzie przetwarzane są zasoby oraz siła robocza w gotowe produkty. Współczesny rynek narzuca wiele możliwości oraz form zarządzania produkcją i jej strukturą organizacyjną. Skomponowany i nieprzypadkowo zorganizowany układ składający się z materiałów, informacji i energii budują system produkcyjny. Składniki te są użytkowane przez ludzi i są niezbędne do wytwarzania produktów, dostosowane do wymagań klientów. „W skład systemu produkcyjnego wchodzą(E. Kulińska, M. Dendera-Gruszka, D. Masłowski, s. 475):

 • stanowiska robocze,
 • techniczne środki produkcji (hale produkcyjne, budynki przemysłowe, maszyny i urządzenia, itp.),
 • materiały i surowce,
 • czynniki energetyczne (energia elektryczna, paliwa),
 • kadra,
 • informacja,
 • środki finansowe.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach produkcyjnych

Troska o bezpieczeństwo jest kluczowa podczas organizacji prac w zakładzie produkcyjnym. Zakłady wprowadzają standardy dla pracy, aby ograniczyć szanse na wypadki ze skutkiem śmiertelnym oraz powodujące niezdolność do pracy. Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, czy też umowę cywilno – prawną (także podwykonawcy) jest zobowiązany do respektowania reguł BHP oraz wszystkich dodatkowych wytycznych sformułowanych przez zakład. Dokumenty dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem składają się z regulaminów, procedur i standardów(B.Gajdzik, J. Szymszal 2016, s. 8, 14)


Bibliografia

Autor: Paula Iskańska