Negocjacje w ZZL - orientacje

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:48, 17 gru 2023 autorstwa Sw (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

W procesie negocjacji podejmowanych w trakcie zarządzania zasobami ludzkimi występuje szeregu różnych podejść i orientacji, które zaprezentowano w poniższej tabeli.

L.p.
Funkcje ZZL
Orientacje
Zachowawcza
Innowacyjna
1. Rekrutacja

personelu

- zgłoszenia samoistne, - rekrutacja poprzez agencje doradztwa personalnego,
2. Wynagradzanie pracowników - tradycyjne metody wartościowania pracy,
 • stosowanie zasady kształtowania wysokości wynagrodzeń wg wkładu pracy,
 • stosowanie zasady kształtowania wysokości wynagrodzeń wg efektów,
 • stosowanie zasady kształtowania wysokości wynagrodzeń wg potrzeb,
- zakładowe-analityczno - punktowe metody wartościowania pracy,
 • postanowienia umów kontraktowych,
 • stosowanie zasady kształtowania wysokości wynagrodzeń według wartości rynkowej stanowiska pracy,
 • stosowanie zasady kształtowania wysokości wynagrodzeń według kompetencji
 • analiza efektywności wynagrodzeń,
3. Rozwój

personelu

- wykłady, konferencje, seminaria, studia, - instruktaż zaprogramowany,
4. Kształtowanie

warunków

i stosunków

pracy

- stałe godziny pracy,
 • pasywne formy partycypacji: prawo pracowników do otrzymywania informacji, prawo pracowników do wypowiadania się,
 • tradycyjny obieg dokumentacji;
- elastyczny czas pracy (ruchomy czas pracy, kafeterie, praca w domu, podział czasu pracy - job sharing),
 • aktywne formy partycypacji: prawo pracowników do zgłaszania Veta, prawo pracowników do zgłaszania propozycji,

prawo pracowników do decydowania,

grupowe i zespołowe formy organizacji prac,

5. Ocenianie

personelu

- zwykły zapis, - portfolio personalne,
6. Derekrutacja

personelu

- ograniczanie ilości godzin nadliczbowych,
 • praca w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • zwolnienia wymuszone,
 • blokada przyjęć,
 • nie przedłużanie umów na czas określony,
 • przemieszczenia poziome i pionowe pracowników.
- wypowiedzenie umów leasingowych,

Zarządzanie różnorodnością w ZZL

Różnorodność w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi oznacza różnice w cechach, umiejętnościach, doświadczeniach oraz perspektywach pracowników w organizacji. Jest to ważne dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ różnorodność wpływa na innowacyjność i zdolność do rozwiązywania problemów w organizacji. Dzięki różnorodności zespołów, organizacja może korzystać z różnych perspektyw i pomysłów, co sprzyja tworzeniu nowatorskich rozwiązań i lepszemu rozumieniu potrzeb klientów.

Wprowadzenie różnorodności w miejscu pracy przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim, organizacja staje się bardziej otwarta i inkluzywna, co przyczynia się do zwiększenia zadowolenia pracowników i redukcji rotacji. Różnorodność wpływa także na zdolność organizacji do przyciągania i zatrzymywania talentów, ponieważ oczekuje się, że organizacje, które promują różnorodność, będą bardziej atrakcyjne dla pracowników różnych grup. Ponadto, różnorodność może przyczynić się do poprawy wizerunku firmy i zwiększenia zadowolenia klientów, którzy mogą identyfikować się z organizacją, która reprezentuje różne grupy społeczne.

Korzyści wynikające z zarządzania różnorodnością w ZZL

Organizacja może osiągnąć wiele korzyści dzięki skutecznemu zarządzaniu różnorodnością. Przede wszystkim, różnorodność przyczynia się do zwiększenia kreatywności i innowacyjności w organizacji. Dzięki różnym perspektywom i pomysłom, zespoły mogą generować nowe rozwiązania i lepiej radzić sobie z wyzwaniami. Różnorodność wpływa także na zdolność organizacji do przyciągania i zatrzymywania talentów, ponieważ organizacje, które promują różnorodność, są postrzegane jako bardziej otwarte i inkluzywne.

Różnorodność w miejscu pracy przyczynia się także do zwiększenia zadowolenia klientów i poprawy wizerunku firmy. Klienci często identyfikują się z organizacjami, które reprezentują różne grupy społeczne i są bardziej skłonni do korzystania z ich usług. Ponadto, organizacje, które skutecznie wykorzystują różnorodność, mogą zyskać przewagę konkurencyjną, ponieważ są w stanie lepiej rozumieć i obsługiwać różnorodne grupy klientów.

Strategie i narzędzia wspierające zarządzanie różnorodnością w ZZL

Aby skutecznie zarządzać różnorodnością w ZZL, organizacje mogą zastosować różne strategie. Przede wszystkim, warto stworzyć politykę różnorodności, która będzie określać cele, wartości i działania związane z promowaniem różnorodności w organizacji. Polityka ta powinna być konsekwentnie wdrażana i monitorowana, aby zapewnić, że różnorodność jest rzeczywiście promowana i respektowana w miejscu pracy.

Narzędzia i praktyki mogą również wspierać zarządzanie różnorodnością. Przykłady takich narzędzi to programy szkoleń dotyczących świadomości różnorodności, które pomagają pracownikom zrozumieć i docenić różnice między ludźmi. Ważne jest również, aby organizacja miała zrównoważoną reprezentację różnych grup w różnych poziomach hierarchii, co może być realizowane poprzez politykę preferencyjną lub programy mentoringu.

Zarządzanie zmianami w ZZL

Zarządzanie zmianami w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi oznacza proces wprowadzania zmian w organizacji w celu poprawy jej wyników. Jest to ważne dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ zmiany w ZZL mogą przyczynić się do poprawy efektywności, innowacyjności i zdolności organizacji do osiągania celów.

Przyczynami zmian w ZZL mogą być różne czynniki, takie jak zmiany na rynku, nowe technologie, zmieniające się oczekiwania klientów lub kryzysy wewnętrzne. Organizacje muszą być elastyczne i gotowe do adaptacji, aby skutecznie reagować na te zmiany i zapewnić swoją konkurencyjność.

Niewłaściwe zarządzanie zmianami w ZZL może mieć negatywne konsekwencje dla organizacji. Przede wszystkim, brak odpowiedniego zarządzania zmianami może prowadzić do oporu pracowników i trudności w wdrożeniu nowych praktyk i procedur. Ponadto, niewłaściwe zarządzanie zmianami może prowadzić do spadku motywacji pracowników i obniżenia wyników organizacji.

Zarządzanie zmianami może przyczynić się do poprawy wyników organizacji. Poprzez wprowadzanie zmian, organizacja może dostosować się do zmieniającego się otoczenia i zwiększyć swoją konkurencyjność. Ponadto, zarządzanie zmianami może przyczynić się do poprawy efektywności i efektywności organizacji poprzez eliminację zbędnych procesów i poprawę komunikacji.

Etapy procesu zarządzania zmianami w ZZL

Proces zarządzania zmianami w ZZL składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem jest diagnoza, podczas której identyfikowane są obszary, w których potrzebne są zmiany oraz analizowane są przyczyny i skutki tych zmian. Następnie, organizacja opracowuje strategię zmian, która opisuje cele, plan działania i metody wdrażania zmian.

Kolejnym etapem jest wdrożenie zmian. W tym etapie organizacja wprowadza zmiany w praktyce i monitoruje ich postęp. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednie wsparcie i szkolenie pracowników, aby pomóc im przystosować się do nowych praktyk i procedur. Wdrożenie zmian może wymagać również dostosowania struktury organizacyjnej i systemów zarządzania.

Po wdrożeniu zmian, organizacja dokonuje oceny i monitoringu, aby ocenić skuteczność i efektywność wprowadzonych zmian. W tym etapie organizacja może dokonywać poprawek i dostosowań, aby zapewnić, że zmiany są wprowadzane w sposób zgodny z celami organizacji.

Kluczową rolą w zarządzaniu zmianami są liderzy i menedżerowie. To oni są odpowiedzialni za komunikację i zaangażowanie pracowników w procesie zmian. Liderzy i menedżerowie powinni być przykładem dla innych pracowników i aktywnie wspierać proces zmian poprzez udzielanie wsparcia i motywację.

Metody i narzędzia wspierające zarządzanie zmianami w ZZL

W zarządzaniu zmianami w ZZL można stosować różne metody i narzędzia. Przykładem takich metod i narzędzi są warsztaty i szkolenia, które pozwalają pracownikom na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy dotyczącej zmian. Ważne jest również, aby organizacja miała jasno określone cele i plan działania, które są komunikowane pracownikom.

Inne narzędzia, które mogą wspierać zarządzanie zmianami, to programy mentoringu i coachingowe. Takie programy pozwalają pracownikom na uzyskanie wsparcia i porad od bardziej doświadczonych pracowników, co pomaga im przystosować się do zmian i rozwijać swoje umiejętności.


Negocjacje w ZZL - orientacjeartykuły polecane
Negocjacje w ZZL - specyfikaSystem wynagrodzeńPrzechodzenie z wartościowania na płaceControlling personalny w zarządzaniu jakościąTest predyspozycji zawodowychDoradztwo personalneFormy wynagrodzeńProgram najlepszych praktykOrganizacja biurokratyczna

Bibliografia

 • Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Dąbrowski P. (1991), Praktyczna teoria negocjacji Sorbog, Warszawa
 • Fisher R., Ury W., Patton B. (2000), Dochodząc do tak - Negocjowanie bez poddawania się, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Jurkowski R. (2000), Negocjacje zbiorowe. Kiedy, o czym i jak rozmawia pracodawca z przedstawicielstwem pracowników, Difin, Warszawa
 • Listwan T. (red.) (2004), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa
 • Nęcki Z. (2003), Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków
 • Pocztowski A. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Oficyna Wydawnicza ANTYKWA, Kraków
 • Stabryła A. (1997), Podstawy zarządzania firmą, Antykwa, Kluczbork
 • Stoner J., Wankel C. (1992), Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Winch A., Winch S. (1998), Techniki sprzedaży i negocjacji, Difin, Warszawa
 • Zbiegień-Maciąg L. (1996), Marketing personalny. Czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Business Press, Warszawa


Autor: Andrzej Kozina, Małgorzata Tyrańska