Negocjacje w ZZL - orientacje

Z Encyklopedia Zarządzania
Negocjacje w ZZL - orientacje
Polecane artykuły


L.p.
Funkcje ZZL
Orientacje
Zachowawcza
Innowacyjna
1. Rekrutacja

personelu

- zgłoszenia samoistne, - rekrutacja poprzez agencje doradztwa personalnego,
2. Wynagradzanie pracowników - tradycyjne metody wartościowania pracy,
 • stosowanie zasady kształtowania wysokości wynagrodzeń wg wkładu pracy,
 • stosowanie zasady kształtowania wysokości wynagrodzeń wg efektów,
 • stosowanie zasady kształtowania wysokości wynagrodzeń wg potrzeb,
- zakładowe-analityczno - punktowe metody wartościowania pracy,
 • postanowienia umów kontraktowych,
 • stosowanie zasady kształtowania wysokości wynagrodzeń według wartości rynkowej stanowiska pracy,
 • stosowanie zasady kształtowania wysokości wynagrodzeń według kompetencji
 • analiza efektywności wynagrodzeń,
3. Rozwój

personelu

- wykłady, konferencje, seminaria, studia, - instruktaż zaprogramowany,
4. Kształtowanie

warunków

i stosunków

pracy

- stałe godziny pracy,
 • pasywne formy partycypacji: prawo pracowników do otrzymywania informacji, prawo pracowników do wypowiadania się,
 • tradycyjny obieg dokumentacji;
- elastyczny czas pracy (ruchomy czas pracy, kafeterie, praca w domu, podział czasu pracy - job sharing),
 • aktywne formy partycypacji: prawo pracowników do zgłaszania Veta, prawo pracowników do zgłaszania propozycji,

prawo pracowników do decydowania,

grupowe i zespołowe formy organizacji prac,

5. Ocenianie

personelu

- zwykły zapis, - portfolio personalne,
6. Derekrutacja

personelu

- ograniczanie ilości godzin nadliczbowych,
 • praca w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • zwolnienia wymuszone,
 • blokada przyjęć,
 • nie przedłużanie umów na czas określony,
 • przemieszczenia poziome i pionowe pracowników.
- wypowiedzenie umów leasingowych,

Bibliografia

 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Dąbrowski P.J., Praktyczna teoria negocjacji, Sorbog, Warszawa 1991.
 • Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 2000.
 • Jurkowski R., Negocjacje zbiorowe. Kiedy, o czym i jak rozmawia pracodawca z przedstawicielstwem pracowników, Difin, Warszawa 2000.
 • Listwan T., Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2003.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
 • Stabryła A., Podstawy zarządzanie firmą. Modele, metody, praktyka, Antykwa, Kraków - Kluczbork, 1997.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992
 • Winch A., Winch S., Techniki sprzedaży i negocjacji, Diffin, Warszawa 1998.
 • Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny. Czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Business Press, Warszawa 1996.

Autor: Andrzej Kozina, Małgorzata Tyrańska