Andrzej Kozina

Z Encyklopedia Zarządzania

Urodził się i mieszka w Krakowie (nie chciałby i nie mógłby już mieszkać gdzie indziej…). Jest żonaty, ma dorosłą córkę.

Wykształcenie

W 1977 roku ukończył VI Liceum Ogólnokształcące im.A. Mickiewicza (klasę o profilu matematyczno-fizycznym). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Wydział Ekonomiki Obrotu, kierunek: Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka, specjalność: Ekonometria i Statystyka, 1982) - praca magisterska pt. Ekonometryczne metody predykcji długookresowej, pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Zeliasia.

Ukończył także podyplomowe studia menedżerskie w Harvard Business School - Program for Management Development (1993).

Stypendysta Fulbrighta - senior research grant pt. The Impact of Managerial Negotiations On Organizational Effectiveness (Oregon State University, College of Business, USA, 1996).

Doktor nauk ekonomicznych (AE w Krakowie, 1993) - praca pt. Analiza zależności w strukturze organizacyjnej, pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Stabryły. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (UEK, 2012) - praca pt. Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie.

Odbył szereg szkoleń i staży zawodowych, m.in.:

 • Stypendium dydaktyczne w The Sid Craig School of Business (California State University, USA, 1994),
 • Staż naukowy w Tilburg University (Holandia, 1994).
 • Corporate Governance Training Program For Central & Eastern Europe (Central European University & The Center For International Private Enterprise, Budapeszt, 1994),
 • Trening z zakresu kompleksowego zarządzania jakością i europejskich standardów jakości w ramach International Conference ISO 9000 & TQM (Politechnika Łódzka, 1995).

Działalność naukowo-badawcza

Kierunki zainteresowań:

Autor bądź współautor ponad 150 różnego rodzaju opracowań naukowych i naukowo-badawczych - monografii (16) i rozdziałów w monografiach (70), projektów (34), artykułów (36), referatów na konferencje (15), tłumaczeń i redakcji (6).

Uhonorowany nagroda Rektora UEK za osiągnięcia naukowe (1994, 2005, 2007, 2008, 2009, 2012).

Praca dydaktyczna

Posiada także znaczny dorobek w zakresie działalności dydaktycznej i szkoleniowej. Przez 30 lat prowadził wykłady, ćwiczenia, konserwatoria i seminaria na: studiach magisterskich i licencjackich w zakresie zarządzania i marketingu (stacjonarnych i niestacjonarnych), studiach Master of Business Administration (MBA), studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i treningach dla menedżerów. Prowadzi zajęcia z zakresu m.in. następujących zagadnień:

 • podstawy organizacji i zarządzania, proces zarządzania (oraz przedmioty zbliżone)
 • sztuka (zasady, techniki) negocjacji i negocjacje handlowe,
 • zarządzanie zmianami organizacyjnymi,
 • zarządzanie strategiczne,
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw,
 • doskonalenie struktur organizacyjnych, struktury organizacyjne przedsiębiorstw,
 • proseminarium, seminaria dyplomowe i magisterskie - promotor ok. 500 prac (licencjackich, dyplomowych, magisterskich, MBA)

Doświadczenie praktyczne

Ma także duże doświadczenie w zakresie działalności doradczej. Jest autorem bądź współautorem kilkudziesięciu wdrożonych prac badawczych - ekspertyz, projektów i analiz, opracowanych na zlecenie firm oraz jednostek sektora publicznego, głównie z regionu Polski Południowo-Wschodniej; m.in. w zakresie:

 • różnego rodzaju analiz organizacyjnych,
 • restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • diagnozowania i projektowania struktur organizacyjnych,
 • opracowywania dokumentacji organizacyjnej,
 • wartościowania pracy i projektowania zakładowych systemów wynagradzania,
 • analizy obsad etatowych w sferze zarządzania,
 • analizy systemów informacyjnych i opracowywania instrukcji obiegu dokumentów,
 • doboru i implementacji komputerowych systemów zarządzania.

Inne informacje

Jest Rzeczoznawcą Towarzystwa Naukowej Organizacji i Kierownictwa Nr 448, specjalność: Organizacja Zarządzania (od 1993).

Odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi (2005) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008).

Prywatnie interesuje się muzyką (przede wszystkim rockową), literaturą obyczajową i kuchnią egzotyczną.

Bibliografia

 • Kozina A. (2004), Negocjacje w procesach fuzji i przejęć. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, (3-4)