Diagnoza działalności przedsiębiorstwa

Diagnoza działalności przedsiębiorstwa
Polecane artykuły

W określeniu zakresu przedmiotowego diagnozy w działalności przedsiębiorstwa można wykorzystać propozycję definicji przedstawioną przez T. Pszczołowskiego w Małej encyklopedii prakseologii i teorii organizacji [1978]. Autor określił diagnozę jako rozpoznanie badanego stanu rzeczy przez zaliczenie go do znanego typu albo gatunku, przez przyczynowe i celowościowe wyjaśnienie tego stanu rzeczy, określenie jego fazy obecnej oraz przewidywanego dalszego rozwoju (tego stanu rzeczy). Zgodnie z ujęciem przedstawionym przez T. Pszczołowskiego diagnoza składa się z kilku powiązanych ze sobą faz (etapów):

  • rozpoznanie typu albo gatunku zastanego stanu rzeczy,
  • wyjaśnienie jego genezy z uwzględnieniem przyczyn,
  • wyjaśnienie znaczenia danego stanu rzeczy dla całości sytuacji, w której on występuje,
  • określenie fazy rozwojowej,
  • przewidywanie dalszego rozwoju.

Diagnoza powinna uwzględniać cechy specyficzne danego stanu rzeczy albo zmiany, pełne rozpoznanie typu, uwarunkowań i rozwoju badanego zdarzenia. Ocena ogólna jest możliwa natomiast dopiero po diagnozie wstępnej oraz po ocenie akcji prowadzącej do zmiany zastanego stanu rzeczy. Ocena ogólna wypadnie negatywnie, jeśli stan aktualny może być ulepszony, ale zmiana ta jest kosztowniejsza niż tolerowanie istniejących braków. Ocena ogólna wypada pozytywnie, gdy zmiana ta może zostać dokonana za cenę niższą, niż ta, którą pociąga za sobą tolerowanie występujących braków" [T. Pszczołowski, 1978, s. 48 - 49].

Bibliografia

Pszczołowski, Mała encyclopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1978

Autor: Tomasz Małkus