Kluczowe wskaźniki efektywności

Z Encyklopedia Zarządzania
Kluczowe wskaźniki efektywności
Polecane artykułyKluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators-KPI, Key Performance Measures, Key Success Indicators) to finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji. Pozwalają one na bieżącą ocenę i poprawę wyników działalności firmy, a także poszerzenie wiedzy (Grycuk A. 2010, s.28,31). Co więcej, wskaźniki KPI mają na celu pomoc menedżerom w zdefiniowaniu i osiągnięciu celów zarówno operacyjnych jak i strategicznych. Według Petera Druckera, jeżeli coś da się zmierzyć, to tym da się też zarządzać. Jednakże KPI nie oznacza wszelkiego mierzenia informacji, a sprowadza się wyłącznie do wskaźników kluczowych z punktu widzenia organizacji, czyli takich których pomiar przynosi miarodajne wyniki odzwierciedlające stan faktyczny, w jakim znajduje się firma.(Grabowska S. 2017, s.106-107).

„Zgodnie z Normą ISO/WD 22400-2. ISO 2009 KPI są zdefiniowane jako policzalne i strategiczne pomiary, które odzwierciedlają krytyczne czynniki sukcesu organizacji. Kluczowe wskaźniki wydajności są bardzo ważne dla zrozumienia i poprawy wydajności produkcji, zarówno z perspektywy „odchudzonej” produkcji, umożliwiającej eliminację strat, jak i z perspektywy realizacji celów strategicznych” (Antczak A. 2016, s. 11-12).

KPI jako narzędzie znajdują zastosowanie m.in. w lean management oraz budżecie zadaniowym (Grycuk A. 2010, s.28)

Cechy wskaźników KPI

Według Davida Parmentera istnieje siedem cech poprawnie skonstruowanych wskaźników KPI:

 • nie powinny być wyrażone w pieniądzach (charakter niepieniężny),
 • są jasne i zrozumiałe dla pracowników, którzy korygują z ich pomocą swoje działania,
 • powinny być regularnie, najlepiej codziennie, mierzone,
 • powinny być koordynowane i kontrolowane przez kierownictwo,
 • mają znaczący wpływ na sukces organizacji,
 • w sposób pozytywny wpływają na pozostałe elementy oddziałujące na efektywność funkcjonowania organizacji,
 • służą do określenia zadań zespołów jak i pracowników (Parmenter D. 2015, s. 37-39).

Ponadto, Rydzewska- Włodarczyk podkreśla, że należy dobrać tylko takie wskaźniki, na wyniki których pracownicy mają rzeczywisty wpływ, większość wskaźników powinna koncentrować się na procesach zaspokajania potrzeb klientów oraz na pomiarze ich satysfakcji oraz koszty gromadzenia danych nie powinny być wyższe niż korzyści z wykorzystania wskaźników (Rydzewska- Włodarczyk M. 2015, s. 339).

Wdrażanie programu KPI

Zastosowanie i przykłady KPI

W zależności od rodzaju firmy, jej branży, wielkości czy cech specyficznych, różne będą zdefiniowane wskaźniki efektywności. Niezwykle istotne jest wyznaczenie docelowych wartości, jakie maja być z ich pomocą osiągnięte. Wskaźnik musi dotyczyć informacji, która jest kluczowa i zakładać cel możliwy do osiągnięcia (Grabowska S. 2017, s.106).

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki płynności finansowej

 • CR (ang. current ratio)- wskaźnik bieżącej płynności finansowej,
 • QR (ang. quick ratio)- tzw. wskaźnik szybki,
 • Kapitał obrotowy w dniach obrotu.

Wskaźniki sprawności działania

 • wskaźnik operacyjności (%),
 • wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych (%),
 • wskaźnik pokrycia kosztów kapitałem obrotowym (%),
 • wskaźnik rotacji należności,
 • wskaźnik cyklu konwersji gotówki,
 • wskaźnik globalnego obrotu aktywami (%),
 • produktywność środków trwałych (zł/zł),
 • stopień finansowania przyrostu środków trwałych z amortyzacji (%),
 • wydajność pracy na zatrudnionego (mln zł/os)

Wskaźniki rynku kapitałowego

 • P/E (ang. price/earnings ratio) – wskaźnik ceny do zysku,
 • EPS (ang. earnings per share)- zysk przypadający na jedną akcję (zł),
 • stopa dywidendy (%),
 • stopa zyskowności akcji (%),
 • stopa wypłaty dywidendy,
 • PER (ang. price earnings ratio)- cena rynkowa akcji,
 • PEQ- wskaźnik ceny do kapitału własnego
 • RNT-rentowność kapitałów własnych,
 • GR- szybkość wzrostu zysków (%) (Sierpińska M. 1997, s. 79-117).

Logistyka

 • OTIF (terminowość dostaw, kompletność dostaw i brak uszkodzeń przesyłki)
 • DIFOTAI (terminowość dostaw, kompletność dostaw, brak uszkodzeń przesyłki oraz bezbłędność fakturowania)
 • OT (terminowość dostaw)
 • AI (bezbłędność fakturowania)
 • DIF (kompletność dostaw) (Gajewska T. 2016, s. 1323-1325)

Marketing

 • udział w rynku,
 • wartość rynku,
 • CLV (ang. customer lifetime value)- pomiar wartości klienta,
 • NPS (ang. net promoter score)- ocena lojalności klienta,
 • penetracja rynku,
 • rentowność produktów,
 • GRP (ang. gross rating point)- miara intensywności kampanii,
 • dystrybucja numeryczna
 • dystrybucja ważona,
 • CPC (ang. cost per click)- współczynnik efektywności reklamy,
 • CTR (ang. click-through rate)- współczynnik "klikalności"(Kozielski R. 2016, s.85-86).

Jakość obsługi klienta

 • liczba napływających reklamacji,
 • poziom satysfakcji klienta
 • średni czas realizacji zamówień.


Bibliografia


Autor: Katarzyna Kolano