Negocjacje w ZZL - specyfika

Z Encyklopedia Zarządzania
L.p.
Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi
Zakres negocjacji
Cele zaangażowanych stron
Pracodawcy
Pracowników
1. Rekrutacja

personelu

- poziom kompetencji, - dostosowanie ilości i jakości personelu do zadań firmy, - pozyskanie zatrudnienia,
 • pozyskanie umowy na czas nieokreślony,
 • określenie warunków pracy,
 • ustalenie zakresu obowiązków,
 • ustalenie zakresu samodzielności decyzyjnej,
 • ustalenie zakresu odpowiedzialności,
2. Wynagradzanie pracowników - metody wartościowania pracy, - dostosowanie wysokości wynagrodzeń do wyników finansowych firmy, - maksymalizacja wysokości wynagrodzenia,
 • pozyskanie atrakcyjnych świadczeń rzeczowych,
3. Rozwój

personelu

- ustalenie metod rozwoju personelu,
 • wybór osób skierowanych na szkolenia,
- doskonalenie potencjału pracy zgodnie z celami i możliwościami finansowymi firmy, - podnoszenie poziomu kwalifikacji,
 • rozwój umiejętności,
 • wzrost prestiżu, autorytetu,
 • wzrost samodzielności decyzyjnej;
4. Kształtowanie warunków

i stosunków pracy

- ustalenie form organizacji czasu pracy, - optymalizacja warunków wykonywania pracy,
 • eliminacja konfliktów;
- poprawa materialnych warunków pracy (komfortu),
5. Ocenianie

personelu

- przedmiot oceny (zakres) - ustalenie bieżącej efektywności pracowników, - dostosowanie kryteriów ocen do specyfiki stanowiska pracy,
 • dobór właściwej techniki oceny,
 • uzyskanie pozytywnej oceny, dla możliwości awansu, podwyżki wynagrodzenia,
6. Derekrutacja personelu - ustalenie ilości zwalnianych, pracowników, - optymalizacja stanu i struktury zatrudnienia z punktu widzenia celów i wyników finansowych firmy. - zachowanie statusu pracownika,
 • zachowanie dotychczasowej pozycji zawodowej.


Negocjacje w ZZL - specyfikaartykuły polecane
Zadowolenie pracownikówNegocjacje w ZZL - orientacjeSystem ocenianiaSystem wynagrodzeńProces motywacji (firma produkcyjno-handlowa)Controlling personalnyStrategia personalnaProces zarządzania ścieżkami karierStrategia personalna - rodzaje

Bibliografia

 • Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Dąbrowski P. (1991), Praktyczna teoria negocjacji Sorbog, Warszawa
 • Fisher R., Ury W., Patton B. (2000), Dochodząc do tak - Negocjowanie bez poddawania się, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Jurkowski R. (2000), Negocjacje zbiorowe. Kiedy, o czym i jak rozmawia pracodawca z przedstawicielstwem pracowników, Difin, Warszawa
 • Kozina A. (2007), Teoria przedsiębiorstwa jako płaszczyzna charakterystyki negocjacji. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, (753)
 • Listwan T. (red.) (2004), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa
 • Nęcki Z. (2003), Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków
 • Pocztowski A. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Oficyna Wydawnicza ANTYKWA, Kraków
 • Stabryła A. (1997), Podstawy zarządzania firmą, Antykwa, Kluczbork
 • Stoner J., Wankel C. (1992), Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Winch A., Winch S. (1998), Techniki sprzedaży i negocjacji, Difin, Warszawa
 • Zbiegień-Maciąg L. (1996), Marketing personalny. Czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Business Press, Warszawa


Autor: Andrzej Kozina, Małgorzata Tyrańska