Kontrakt menedżerski

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kontrakt menedżerski to umowa cywilnoprawna, na mocy której przyjmujący zlecenie (zarządca) zobowiązuje się za wynagrodzeniem, do stałego wykonywania czynności zarządu przedsiębiorstwem zleceniodawcy (przedsiębiorcy) w jego imieniu i na jego rzecz. Jest umową mieszaną, zawierającą elementy różnych umów nazwanych. Często występują w nim zarówno zobowiązania starannego działania, jak i rezultatu. Kontrakty menedżerskie mogą zawierać elementy charakterystyczne dla umowy o pracę, co może sugerować prawno-pracowniczy stosunek zatrudnienia. W kontrakcie menedżerskim strony same mogą decydować, jak określić swoje prawa i obowiązki.

Elementy

Do elementów kontraktu menedżerskiego można zaliczyć:

 • przedmiot umowy,
 • obowiązki stron,
 • odpowiedzialność zarządzającego,
 • zadania do wykonania i kryteria oceny efektywności ich realizacji,
 • samodzielność zarządzającego,
 • czas trwania umowy,
 • wynagrodzenie i dodatki motywacyjne,
 • elementy socjalne,
 • złoty parasol, czyli odprawa.

Wśród kontraktów menedżerskich wyróżniamy:

 • kontrakty menedżerskie w przedsiębiorstwach państwowych - są one nastawione na poprawę kondycji przedsiębiorstwa,
 • kontrakty menedżerskie w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa - wymagają opracowania programu restrukturyzacji, przygotowania i przeprowadzenia prywatyzacji,
 • umowy o zarządzanie majątkiem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych,
 • kontrakty menedżerskie w przedsiębiorstwach prywatnych - głównym zadaniem jest sprawne prowadzenie przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami kupieckimi.

Zalety

Zalety kontraktu menedżerskiego:

 • duża swoboda w ich tworzeniu - jest to umowa pomiędzy dwoma równymi sobie partnerami i jej warunki można negocjować prawie dowolnie,
 • kontrakt menedżerski może być zawarty w formie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego,
 • menedżer negocjuje swoje przywileje i obowiązki,
 • pensja menedżera zwykle składa się z części stałej i zmiennej, uzależnionej od wyników,
 • "złote parasole" - w zamian za obietnicę wierności firmie menedżer może dostać odprawę w wysokości do 36-krotności swojej pensji.

Wady

Wady kontraktu menedżerskiego:

 • menedżerowie na kontraktach opodatkowani są tak samo jak zwykli pracownicy. Przy ich dochodach oznacza to, że płacą najwyższą stawkę podatku dochodowego,
 • zakaz konkurencji - przepis zakazujący pracy lub współpracy z konkurencyjnymi firmami, dotyczący okresu trwania umowy, ale również obowiązuje do trzech lat po jej zakończeniu,
 • odpowiedzialność menedżera z tytułu sprawowania zarządu opiera się na zasadzie winy - odpowiada za pełną szkodę, którą spowodował niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swego zobowiązania. Szkoda obejmuje nie tylko straty poniesione przez poszkodowanego, lecz również korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Bibliografia

 • Kozioł L., Motywacja w pracy, determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002, s. 199-209
 • Kozioł L., Doskonalenie systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie, wyd. Akademii Ekonomicznej, TNOiK, Kraków 1997, s. 117-131
 • Jak skutecznie wynagradzać pracowników, tworzenie i doskonalenie systemu wynagrodzeń, praca zbiorowa pod redakcją K. Sedlaka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997, s. 99-119
 • Ładny J., Kontrakt menedżerski, www.jobuniverse.pl, Data odczytu: 12.11.2006
 • Borowiec A., Wady i zalety kontraktu menedżerskiego, www.praca.gazeta.pl, Data odczytu: 12.11.2006

Autor: Jakub Dymek