Zarządzanie przez wyniki

Zarządzanie przez wyniki
Polecane artykuły


Zarządzanie przez wyniki (zarządzanie przez rezultaty) wykorzystują głównie duże firmy, które mają urozmaiconą produkcję. Sposób ten polega na skoncentrowaniu się na konkretnych celach i zadaniach dla poszczególnych komórek, które są źródłami największych zysków dla przedsiębiorstwa. Główny nacisk położony jest na osiągnięcie wyniku, a nie na sposób realizacji celów i zadań.

Etapy zarządzania przez wyniki

 • Analiza potencjału przedsiębiorstwa.
 • Wytypowanie produktów rokujących szansę na uzyskanie najlepszych wyników.
 • Koncentrację działań na tych produktach.
 • Tworzenie centrów zysku.
 • Systematyczna kontrola osiąganych wyników.

Założenia zarządzania przez wyniki

Centra kosztów - może być dowolna część przedsiębiorstwa, lecz pod warunkiem, że istnieje możliwość bezpośredniego naliczenie kosztów. Są zawierane umowy z kierownictwem centrów kosztów, które określają limit kosztów ogółem w obrębie którym dana komórka organizacyjna jest zobowiązana funkcjonować.

Centrum zysku - może być dowolną część przedsiębiorstwa mającą kontakt z rynkiem oraz mogącą sprzedawać. Tworzy się ją na bazie komórek organizacji. Są to ośrodki odpowiedzialne za koszty i zyski. Wyznaczony jest dla nich minimalny wynik, który powinny osiągnąć w danym okresie rozliczeniowym.

Powołuje się je w celach:

 • Poprawy poziomu gospodarowania,
 • Wzrostu efektywności i elastyczności,
 • Podniesienia konkurencyjności danej firmy.

Tworzenie celów dla komórek odbywa się w oparciu o procedurę zarządzania przez wyniki zawierającą:

 • Wyodrębnienie organizacyjne centrów,
 • Określenie celów i zadań centrów,
 • Wytyczenie zakresów odpowiedzialności i samodzielności,
 • Sprecyzowanie zasad i trybu oceny centrum,
 • Sporządzenie zasad powiązania wyników centrów z systemem wynagrodzeń.

Zalety zarządzania przez wyniki

 • konieczność zreformowania w skali przedsiębiorstwa rachunku kosztów w kierunku obiektywizacji kosztów rzeczywiście ponoszonych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 • wzrost osobistej odpowiedzialności kierowników za wyniki osiągane przez podlegle sobie komórki organizacyjne,
 • Silniejsze związanie plac i dochodów osobistych kierowników z wynikami podległych sobie komórek.

Wady zarządzania przez wyniki

 • tendencję do autokratycznego stylu zarządzania wyrażającą się w próbach narzucania kierownikom pożądanego poziomu wyników,
 • konfliktowość, zwłaszcza w stadium kontroli i oceny uzyskanych wyników, szczególnie podczas oddzielanie wyników obiektywnych od subiektywnych wpływających na wynik,
 • trudności związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania rachunku kosztów i wyników,
 • nadmierne zainteresowanie samymi wynikami kosztem pozycji człowieka. "

Bibliografia

 • Grzegorz Łukaszewicz, Kapitał ludzki organizacji, Warszawa 2008r. s. 58.
 • Jonathan Sutherland, Dianie Canwell, Klucz do zarządzanie|zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa 2007 r., s. 80.

Autor: Magdalena Lisowska