Środowisko realizacji projektu

Z Encyklopedia Zarządzania
Środowisko realizacji projektu
Polecane artykuły


Środowisko realizacji projektu bywa nazywane inaczej też otoczeniem projektu bądź kontekstem projektu. W środowisku projektu funkcjonuje coraz więcej różnych czynników mających wpływ na jego sukces lub porażkę. Są to m.in. takie elementy otoczenia projektu jak:

 • Otoczenie konkurencyjne- inni konkurenci na rynku, obiekty infrastrukturalne (głównie w projektach przemysłowych i handlowych)
 • Otoczenie ekonomiczne- trendy rozwojowe (szczególnie kraju w którym realizowany jest projekt), stopa procentowa, inflacja, polityka podatkowa, polityka gospodarcza rządu, możliwości uzyskania kapitału (np. dotacje, kredyty)
 • Otoczenie prawne- regulacje prawne regulacje kształtujące finansową efektywność projektu (np. prawo podatkowe, antymonopolowe pracy), regulacje kształtujące rzeczową realizację projektu (np. przepisy administracyjne, przepisy ochrony środowiska)
 • Otoczenie polityczne - zmiany w życiu danego kraju (np. wojny, terroryzm, zamieszki, konflikty z innymi państwami), działalność rządu państwa, która prowadzi do bezprawnego pozbawienia majątku podmiotów gospodarczych (np. nacjonalizacja, wywłaszczenie), działalność polityczna i rządowa kraju dyskryminująca zagranicznych inwestorów (np. uzyskanie pozwoleń)
 • Otoczenie społeczne - różnice kulturowe, społeczna akceptacja, deficyt wykwalifikowanych pracowników
 • Otoczenie technologiczne - innowacyjne technologie
 • Otoczenie przyrodnicze -zjawiska przyrodnicze (niektóre zjawiska mogą zagrozić realizacji projektu), zły wpływ projektu na środowisko (np. degradacja środowiska)
 • Otoczenie wykonawcze- selekcja wykonawców, podwykonawców, kontrakty

Wszystkie te otoczenia składają się na środowisko realizacji projektu i wpływają jedne w większym a drugie w mniejszym stopniu na projekt zarówno w w fazie planowania jak i realizacji. Trzeba także zaznaczyć, że projekt i otoczenie oddziałują na siebie dwukierunkowo na otoczenie tj. projekt powstaje w warunkach otoczenia (z różnymi ograniczeniami) ale również wpływa na nie.

Otoczenie wewnętrzne

Środowisko wewnętrzne w projekcie składa się z m.in. zarządu organizacji, pracowników, kierownika projektu oraz pozostałych członków zespołu projektowego, równie istotnymi elementami otoczenia wewnętrznego projektu są: misja organizacji, jej wartości strategia działania, kultura, procedury a także struktura organizacyjna.

Otoczenie zewnętrzne

Środowisko zewnętrzne projektu tworzą dostawcy, konkurenci, instytucje publiczne, samorządy lokalne, związki zawodowe, a w przypadku projektów realizowanych dla społeczeństwa (np. lokalnego) mieszkańcy oraz organizacje społeczne. Na Środowisko projektu składa się także branża, oraz makroekonomiczne, krajowe i kulturowe czynniki.

Elementy składowe projektu

Środowisko realizacji projektu stanowi wieloaspektowy, wielopłaszczyznowy i złożony zbiór czynników zależny od charakterystycznych cech projektu, takich tak:

 • koszt projektu,
 • rodzaj projektu,
 • wielkość projektu,
 • czas trwania projektu,
 • zakresu przedmiotowego,
 • organizacja w której jest realizowany.

Elementy środowiska realizacji projektu

Wykonanie projektu wymaga uwzględnienia specyfiki środowiska realizacji projektu. Projekt realizowany jest w określonym otoczeniu ze względu na różne grupy interesariuszy, mające wpływ na jego powodzenie. Każdy projekt wymaga innego układu i właściwie dobranej innej grupy osób. Interesariusze to instytucje, osoby bądź grupy, które w sposób uprawniony są zainteresowane ewaluacją i wynikiem projektu. Wynika to z:

 • kontraktu,
 • stosunku zależności służbowej,
 • obowiązującego prawa.

Do grupy interesariuszy projektu należą:

 • klienci,
 • dostawcy,
 • podwykonawcy,
 • sponsorzy projektu,
 • kierownictwo macierzystej firmy,
 • PARP i inne instytucje publiczne,
 • społeczności lokalne (jeśli projekt ich dotyczy),
 • instytucje Unii Europejskiej (jeśli projekt korzysta ze środków UE).

Wpływ na możliwość realizacji projektu mają także:

 • osoby niezainteresowane bezpośrednio jego ostatecznym wynikiem.
 • samorządy lokalne,
 • rząd,
 • prawo Unijne.

Bibliografia

Autor: Joanna Mrugała; Iwona Biegańska