Wymierny efekt

Z Encyklopedia Zarządzania

Wymierny efekt jest postrzegany jako rezultat działań, który przyczynia się do osiągnięcia założonych celów strategicznych organizacji. Wymierny efekt jest pojęciem, które można zmierzyć i ocenić. Jest to kluczowe dla podejmowania decyzji strategicznych i oceny skuteczności działań. Wymierny i mierzalny są synonimami, oznaczającymi coś, co daje się zmierzyć. W przypadku zarządzania, wymierny efekt odnosi się do obiektywnych i konkretnej oceny wyników osiągniętych przez organizację.

Dodatkowo, pojęcie "wymierny" może mieć inne znaczenia w różnych kontekstach. Na przykład, wymierne korzyści to korzyści znaczące i rzeczywiste, które można łatwo zmierzyć. Natomiast liczba wymierna to liczba, którą można przedstawić w postaci ułamka o liczniku i mianowniku będącym liczbą całkowitą.

Wymiary wymiernego efektu

Wymierny efekt można analizować i mierzyć pod różnymi wymiarami. Oto najważniejsze wymiary wymiernego efektu:

 • Efektywność. Efektywność odnosi się do stopnia, w jakim organizacja osiąga zamierzone cele i rezultaty przy wykorzystaniu dostępnych zasobów. Wymierny efekt dotyczy efektywności działań i procesów w organizacji, a także skuteczności w realizacji celów.
 • Finansowa wydajność. Wymierny efekt związany z finansową wydajnością dotyczy oceny osiąganych wyników finansowych organizacji. Pomiary takie jak rentowność, przychody ze sprzedaży, marża zysku czy zwrot z inwestycji służą do oceny finansowej wydajności i mierzenia wymiernego efektu.
 • Zadowolenie klienta. Wymierny efekt związany z zadowoleniem klienta dotyczy oceny satysfakcji i lojalności klientów. Mierzenie poziomu zadowolenia klientów, liczby powtarzających się klientów czy wskaźników rekomendacji można wykorzystać do oceny wymiernego efektu związanej z obsługą klienta.
 • Poziom zaangażowania pracowników. Wymierny efekt związany z poziomem zaangażowania pracowników odnosi się do oceny poziomu zaangażowania i motywacji pracowników w organizacji. Miarą tego efektu mogą być np. wskaźniki absencji, rotacji pracowników oraz wyniki ankiet zadowolenia i zaangażowania pracowników.

Wszystkie te wymiary są ściśle powiązane i wpływają na ogólny wymierny efekt organizacji. Ich analiza i pomiar są kluczowe dla skutecznego zarządzania oraz podejmowania decyzji strategicznych.

Przykłady mierzalnych efektów

Wymierne skutki lokalnych polityk

Wprowadzenie lokalnych polityk dotyczących licencjonowania alkoholu może mieć bezpośredni wpływ na zdrowie populacji w Anglii. Badania przeprowadzone w tej dziedzinie wykazały, że wprowadzenie bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu prowadzi do zmniejszenia spożycia alkoholu oraz liczby przypadków nadużywania alkoholu. Ten wymierny efekt przyczynia się do poprawy zdrowia mieszkańców i zmniejszenia obciążenia systemu opieki zdrowotnej. Liczba wizyt w szpitalach związanych z problemami związanymi z alkoholem, takimi jak uszkodzenia wątroby czy przewlekłe choroby alkoholowe, jest niższa w regionach, gdzie wprowadzono bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące licencjonowania alkoholu. Wykorzystanie danych liczbowych i statystycznych w analizie tych skutków pozwala na ocenę skuteczności takich polityk oraz podejmowanie odpowiednich decyzji w celu poprawy zdrowia publicznego.

Wymierne skutki nierówności płci

Występowanie nierówności płci w sektorze mediów ma mierzalne skutki, które mają szerokie konsekwencje społeczne i kulturowe. Badania wykazują, że nierówność płci w mediach prowadzi do ograniczenia dostępu kobiet do kluczowych stanowisk decyzyjnych i wpływowych ról, a także do promowania szkodliwych stereotypów i uprzedzeń. Mierzalne efekty tej nierówności obejmują mniejszą reprezentację kobiet w mediach, zarówno na ekranie, jak i za kulisami. Analizując dane dotyczące liczby kobiet pracujących w różnych sektorach mediów oraz ich reprezentacji w programach telewizyjnych czy filmach, można łatwo zauważyć brak równowagi płciowej. Wprowadzenie środków mających na celu redukcję nierówności płci w sektorze mediów, takich jak wprowadzenie kwot reprezentacji, może przyczynić się do zwiększenia liczby kobiet na wysokich stanowiskach oraz do bardziej równomiernej reprezentacji płci w treściach medialnych.

Wymierne skutki klimatu na liczbę turystów

Zmiany klimatu mają bezpośredni wpływ na liczbę turystów odwiedzających daną destynację, co jest istotne dla analizy efektywności ekonomicznej. Dane statystyczne pokazują, że ekstremalne warunki pogodowe, takie jak upały, susze lub powodzie, mogą znacznie zmniejszyć liczbę turystów odwiedzających dany region. Z drugiej strony, korzystne warunki klimatyczne, takie jak ciepłe lato czy obfite opady śniegu, mogą przyczynić się do wzrostu liczby turystów. Przejrzyste i dokładne pomiary liczby turystów oraz analiza ich zależności od warunków pogodowych pozwalają na ocenę wpływu klimatu na branżę turystyczną. W ten sposób można opracować strategie dotyczące adaptacji do zmian klimatycznych oraz zwiększenia efektywności działań ekonomicznych w sektorze turystycznym.

Mierzalne efekty przypisane do wcześniej zdefiniowanych celów

W ramach zarządzania projektami i działaniami biznesowymi, mierzalne efekty są przypisywane do wcześniej zdefiniowanych celów. Oznacza to, że cele określone na początku projektu muszą być sformułowane w sposób możliwy do zmierzenia. Mierzalne efekty stanowią konkretne wskaźniki, które można monitorować i oceniać w celu określenia, czy cele zostały osiągnięte. Na przykład, jeśli celem jest zwiększenie sprzedaży o 10%, mierzalny efekt będzie polegał na śledzeniu i analizowaniu wzrostu sprzedaży w celu oceny, czy cel został osiągnięty. Mierzalne efekty są niezbędne do skutecznego monitorowania postępów projektu oraz podejmowania decyzji dotyczących jego dalszego rozwoju.

Mierzalny wpływ hałasu na sen

Mierzalny wpływ hałasu na sen można zidentyfikować przy pomocy określonych wskaźników, takich jak poziom hałasu tła. Badania wykazały, że mierzalny wpływ hałasu na sen zaczyna się przy poziomie hałasu tła wynoszącym około 30 dB LAeq (długotrwały poziom hałasu równoważny). Pomiary poziomu hałasu oraz ocena jego skutków na jakość snu i zdrowie mogą dostarczyć informacji niezbędnych do opracowania odpowiednich strategii zarządzania hałasem w celu ochrony zdrowia publicznego. Mierzalne efekty w tej dziedzinie obejmują ocenę wpływu różnych źródeł hałasu, takich jak ruch uliczny czy sąsiedzi, na jakość snu oraz opracowanie rozwiązań technicznych lub politycznych mających na celu ograniczenie hałasu w środowisku mieszkaniowym.

Znaczenie wymiernego efektu w zarządzaniu

Wymierne efekty gospodarowania strategicznymi zasobami ludzkimi odnoszą się do osiągnięcia strategicznych celów organizacji poprzez skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Mierzalne efekty obejmują takie wskaźniki jak efektywność pracowników, rotacja personelu, wyniki finansowe czy wskaźniki satysfakcji pracowników. Współczesne organizacje coraz bardziej doceniają znaczenie mierzenia efektów działań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ pozwala to na ocenę skuteczności strategii HR oraz podejmowanie decyzji dotyczących dalszego rozwoju organizacji. Wymierne efekty gospodarowania strategicznymi zasobami ludzkimi są ważnym narzędziem zarządzania i oceny efektywności działań HR.

Mierzenie wyników osiągniętych przez dział kadr jest istotne dla oceny wpływu działań HR na jakość usług świadczonych przez firmę. Mierzalne efekty obejmują takie wskaźniki jak koszt zatrudnienia, czas trwania procesów rekrutacyjnych czy wskaźniki rotacji pracowników. Analiza tych mierzalnych efektów pozwala na ocenę efektywności działań HR i identyfikację obszarów wymagających udoskonalenia. Współczesne organizacje coraz bardziej polegają na mierzalnych efektach w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, aby podejmować dobrze uzasadnione decyzje w celu poprawy jakości usług i osiągnięcia strategicznych celów firmy.

Wymierne efekty w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi są gwarantowanymi rezultatami pracy działu kadr, które tworzą nową jakość dla organizacji. Mierzalne efekty obejmują takie wskaźniki jak wzrost wydajności, efektywność kosztowa czy poprawa satysfakcji pracowników. Dział kadr, poprzez swoje działania, ma bezpośredni wpływ na osiąganie tych mierzalnych efektów, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności i sukcesu organizacji. Wymierne efekty są ważnym narzędziem oceny skuteczności działań HR oraz umożliwiają podejmowanie decyzji dotyczących dalszego rozwoju organizacji.

Metody pomiaru i oceny wymiernego efektu

Balanced Scorecard

Balanced Scorecard (zbalansowana karta wyników) to metoda pomiaru i oceny wyników organizacji, która uwzględnia zarówno wskaźniki finansowe, jak i niefinansowe. Metoda ta opiera się na założeniu, że sukces organizacji nie powinien być oceniany tylko na podstawie wyników finansowych, ale także na podstawie innych aspektów, takich jak: zadowolenie klientów, procesy wewnętrzne oraz rozwój i uczenie się organizacji.

Zbalansowana karta wyników składa się z czterech perspektyw: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz rozwoju i uczenia się. Dla każdej perspektywy ustala się konkretne wskaźniki, które są mierzone i monitorowane w celu oceny efektywności organizacji.

Przykładowe wskaźniki finansowe to np. przychody ze sprzedaży, marża, zysk netto. Wskaźniki klienta mogą obejmować np. wskaźniki satysfakcji klienta, udział w rynku. Wskaźniki procesów wewnętrznych mogą dotyczyć np. czasu realizacji zamówień, kosztów produkcji. Natomiast wskaźniki rozwoju i uczenia się mogą odnosić się do np. wskaźników szkoleń pracowników, innowacyjności organizacji.

Metoda Balanced Scorecard umożliwia organizacjom kompleksową ocenę ich efektywności, uwzględniając różne aspekty działalności. Jest szczególnie przydatna w przypadku organizacji, które dążą do zrównoważonego rozwoju i uwzględniają zarówno cele finansowe, jak i cele związane z interesariuszami zewnętrznymi.

Key Performance Indicators (KPI)

Key Performance Indicators, czyli kluczowe wskaźniki efektywności, są jednym z najpopularniejszych narzędzi pomiaru i oceny wymiernego efektu. Są to konkretne wskaźniki, które pozwalają organizacjom monitorować swoje osiągnięcia w stosunku do celów strategicznych.

KPI są ustalane na podstawie wymiernych efektów, które organizacja chce osiągnąć. Mogą to być zarówno wskaźniki finansowe, jak i niefinansowe. Ważne jest, aby KPI były mierzalne, konkretnie określone, osiągalne, istotne dla organizacji oraz czasem ograniczone.

Przykłady KPI mogą obejmować takie wskaźniki jak przychody, marża, wskaźniki satysfakcji klienta, wskaźniki efektywności operacyjnej, wskaźniki dotyczące innowacyjności organizacji. Wskaźniki te są regularnie monitorowane i analizowane, co pozwala organizacji na śledzenie postępów w osiąganiu swoich celów oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu poprawy efektywności.

KPI są szczególnie przydatne w celu skoncentrowania uwagi organizacji na najważniejszych obszarach działalności oraz umożliwiają określenie priorytetów i podejmowanie decyzji na podstawie danych i faktów.

Metoda SMART

Metoda SMART jest narzędziem, które pozwala organizacjom opracować i ocenić cele, które są mierzalne, osiągalne, realistyczne i czasowe. Jest skrótem od: Specyficzne (Specific), Mierzalne (Measurable), Osiągalne (Achievable), Realistyczne (Realistic) i Czasowe (Time-bound).

Przy użyciu metodyki SMART organizacja precyzuje cele, określając je w sposób jak najbardziej konkretne i jasne. Cele powinny być mierzalne, czyli możliwe do oceny i pomiaru. Powinny również być osiągalne i realistyczne, zgodne z dostępnymi zasobami i możliwościami organizacji. Wreszcie, cele powinny być czasowe, czyli powinny mieć określony termin realizacji.

Metodyka SMART jest szczególnie przydatna w celu uniknięcia ogólnikowych i niejasnych celów oraz pomaga organizacji w skoncentrowaniu się na konkretnych i mierzalnych rezultatach. Jest również narzędziem, które ułatwia monitorowanie postępów w realizacji celów oraz ocenę efektywności działań.

Metoda ROI (Return on Investment)

Metoda ROI, czyli zwrot z inwestycji, jest jedną z najbardziej popularnych metod oceny opłacalności inwestycji. Polega na porównaniu wartości zysków lub korzyści wynikających z inwestycji do kosztów jej realizacji.

Metoda ROI pozwala organizacjom ocenić, czy inwestycja przyniosła oczekiwane korzyści finansowe. Jest szczególnie przydatna w przypadku projektów inwestycyjnych, gdzie można precyzyjnie określić zarówno koszty, jak i korzyści.

ROI jest wyrażane jako procentowy wskaźnik zwrotu z inwestycji. Im wyższy wskaźnik, tym większe korzyści finansowe przynosi inwestycja. Warto jednak zauważyć, że metoda ROI ma pewne ograniczenia, szczególnie w przypadku inwestycji, które przynoszą również korzyści niemierzalne, takie jak poprawa wizerunku marki czy zwiększenie lojalności klientów.

Metoda ROI jest popularna, ponieważ pozwala organizacjom na ocenę opłacalności inwestycji oraz porównanie różnych projektów pod względem zwrotu z inwestycji.

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem to proces planowania, organizowania, monitorowania i kontrolowania działań mających na celu osiągnięcie zamierzonych rezultatów w określonym czasie i przy zdefiniowanych zasobach.

W kontekście wymiernego efektu, zarządzanie projektem jest istotne, ponieważ umożliwia skuteczne planowanie i realizację działań mających na celu osiągnięcie wymiernych rezultatów. Zarządzanie projektem obejmuje takie aspekty, jak: identyfikacja celów projektu, opracowanie planu projektu, alokacja zasobów, monitorowanie postępów i kontrola realizacji projektu.

Metody zarządzania projektem, takie jak metodyka Prince2 czy Scrum, dostarczają organizacjom narzędzi i technik, które pomagają osiągnąć wymierne efekty projektu. Poprzez skuteczne zarządzanie projektem organizacja może zwiększyć efektywność swoich działań oraz zapewnić terminową i zgodną z założeniami realizację projektów.

Związane pojęcia

 • Efektywność. Pojęcie efektywności odnosi się do osiągania zamierzonych celów przy minimalnym zużyciu zasobów. W kontekście wymiernego efektu, efektywność odnosi się do mierzenia i oceny osiągniętych rezultatów w stosunku do zaangażowanych zasobów. Wydajność organizacji można oceniać na różnych poziomach, takich jak: efektywność operacyjna, efektywność strategiczna, efektywność finansowa itp. Pomiar efektywności jest kluczowy dla organizacji, które dążą do optymalnego wykorzystania zasobów i osiągania jak największych rezultatów.
 • Planowanie strategiczne. Planowanie strategiczne to proces, w którym organizacja określa swoje cele długoterminowe i opracowuje strategie i działania, które pozwolą jej osiągnąć te cele. W kontekście wymiernego efektu, planowanie strategiczne jest kluczowe, ponieważ umożliwia określenie oczekiwanych wyników i wskaźników, które będą mierzone w celu monitorowania postępów i oceny efektywności. Planowanie strategiczne pomaga organizacji skoncentrować się na kluczowych obszarach działalności oraz dostosować swoje działania do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencyjnych.
 • Benchmarking. Benchmarking to proces porównywania własnych wyników, praktyk i procesów z najlepszymi w branży lub innymi organizacjami, w celu identyfikacji obszarów do ulepszenia i osiągnięcia wyższej wydajności. W kontekście wymiernego efektu, benchmarking jest ważnym narzędziem, które pozwala organizacji porównać swoje wyniki z innymi, aby ocenić swoją efektywność i identyfikować możliwości poprawy. Benchmarking dostarcza organizacji informacji o najlepszych praktykach i umożliwia wprowadzenie odpowiednich zmian w celu osiągnięcia lepszych wyników.
 • KPI (Key Performance Indicators). Key Performance Indicators (KPI), czyli kluczowe wskaźniki efektywności, są używane do mierzenia i monitorowania osiągnięć organizacji w stosunku do jej celów strategicznych. KPI są zwykle ustalane na podstawie wymiernych efektów i odzwierciedlają najważniejsze cele organizacji. Mogą obejmować takie wskaźniki jak przychody, marżę, wskaźniki satysfakcji klienta, wskaźniki efektywności operacyjnej itp. KPI są szczególnie przydatne w celu skoncentrowania uwagi organizacji na najważniejszych obszarach działalności oraz umożliwiają określenie priorytetów i podejmowanie decyzji na podstawie danych i faktów.
 • Analiza kosztów i korzyści. Analiza kosztów i korzyści to metoda oceny, która polega na porównaniu wartości korzyści wynikających z podjętych działań lub inwestycji z kosztami ich realizacji. W kontekście wymiernego efektu, analiza kosztów i korzyści jest narzędziem, które pozwala ocenić opłacalność działań oraz zmierzyć i porównać wartość osiągniętych korzyści w stosunku do poniesionych kosztów. Analiza kosztów i korzyści uwzględnia zarówno korzyści finansowe, jak i niefinansowe, takie jak poprawa wizerunku marki czy zwiększenie efektywności. Jest to ważne narzędzie, które pomaga organizacjom podejmować racjonalne decyzje inwestycyjne oraz oceniać efektywność działań.

Wyzwania i problemy związane z wymiernym efektem

 • Brak standardowych definicji i miar efektów. Wprowadzenie wymiernego efektu jako narzędzia oceny i pomiaru osiągnięć organizacji wiąże się z pewnymi trudnościami i wyzwaniami. Jednym z głównych problemów jest brak standardowych definicji i miar efektów. Wymierny efekt może być interpretowany na różne sposoby, co utrudnia jednoznaczne porównanie wyników między różnymi organizacjami. Brak jednolitych definicji i miar utrudnia również porównanie efektów w czasie, co może prowadzić do błędnych wniosków i nieprawidłowych decyzji.
 • Trudności w precyzyjnym określeniu i pomiarze niektórych efektów. Innym wyzwaniem związanym z wymiernym efektem jest precyzyjne określenie i pomiar niektórych efektów, takich jak zadowolenie klienta czy zaangażowanie pracowników. Te efekty są często subiektywne i trudne do uchwycenia w sposób ilościowy. Pomiar takich efektów wymaga stosowania odpowiednich narzędzi i metod, które mogą być czasochłonne, kosztowne i skomplikowane. Dodatkowo, subiektywność tych efektów może prowadzić do różnych interpretacji i wyników, co może być problematyczne przy porównywaniu wyników między różnymi organizacjami.
 • Konieczność posiadania odpowiednich narzędzi i systemów do pomiaru i oceny wymiernego efektu. W celu skutecznego pomiaru i oceny wymiernego efektu, organizacje muszą posiadać odpowiednie narzędzia i systemy. Jednak nie zawsze jest to łatwe do osiągnięcia. Często organizacje napotykają na trudności związane z dostępem do odpowiednich narzędzi i systemów, które są dostosowane do ich specyficznych potrzeb i celów. Brak takich narzędzi i systemów może utrudniać skuteczne monitorowanie i ocenę efektów oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu ich poprawy.
 • Brak świadomości i umiejętności w zakresie mierzenia i oceny wymiernego efektu w niektórych organizacjach. Wprowadzenie wymiernego efektu jako narzędzia oceny i pomiaru osiągnięć organizacji wymaga pewnej wiedzy i umiejętności. Niestety, nie wszystkie organizacje są świadome istoty i korzyści płynących z mierzenia i oceny wymiernego efektu. Brak świadomości może wynikać z braku dostępu do odpowiednich informacji i szkoleń, co utrudnia skuteczne wdrożenie tego narzędzia. Dodatkowo, brak umiejętności w zakresie mierzenia i oceny wymiernego efektu może prowadzić do błędów i nieprawidłowych wyników, co może zniechęcać organizacje do dalszego stosowania tej metody.

Mierzenie i ocena wymiernego efektu wymaga odpowiedniego zarządzania danymi i informacjami. Organizacje muszą być w stanie zbierać, przechowywać i analizować odpowiednie dane w celu skutecznego pomiaru i oceny efektów. Jednak często organizacje nie posiadają odpowiednich systemów i procesów zarządzania danymi, co utrudnia skuteczne mierzenie i ocenę efektów. Dodatkowo, nieumiejętne zarządzanie danymi może prowadzić do błędów i nieprawidłowych wyników, co negatywnie wpływa na wiarygodność i użyteczność wymiernego efektu jako narzędzia zarządzania.

Przeciwwskazania dla stosowania wymiernego efektu

Jednym z głównych przeciwwskazań dla stosowania wymiernego efektu jest brak odpowiednich danych i informacji, które umożliwiają pomiar i ocenę efektu. W przypadku braku dostępu do odpowiednich danych i informacji, organizacje nie są w stanie dokładnie określić i ocenić efektów swoich działań. Brak danych może wynikać z różnych przyczyn, takich jak brak odpowiednich systemów i procesów zbierania danych, brak odpowiednich wskaźników czy niewłaściwe zarządzanie informacjami.

Innym przeciwwskazaniem dla stosowania wymiernego efektu może być zbyt skomplikowane lub kosztowne metody i narzędzia do mierzenia i oceny efektu. Niektóre organizacje mogą nie być w stanie zastosować tych metod i narzędzi ze względu na ich złożoność lub wysokie koszty. W takich przypadkach, organizacje mogą decydować się na inne metody oceny efektów, które są bardziej dostępne i tańsze.

Brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie mierzenia i oceny wymiernego efektu może również stanowić przeciwwskazanie dla stosowania tej metody. Organizacje, które nie posiadają odpowiednich umiejętności w zakresie mierzenia i oceny efektów, mogą napotykać na trudności i błędy w procesie pomiaru i oceny. Brak wiedzy może również prowadzić do niewłaściwego interpretowania wyników i podejmowania nieprawidłowych decyzji.

Ostatnim przeciwwskazaniem dla stosowania wymiernego efektu może być brak wsparcia i zaangażowania zarządu. Jeśli zarząd organizacji nie jest przekonany o wartości i korzyściach płynących z mierzenia i oceny efektu, to proces ten może być utrudniony lub nawet niemożliwy do przeprowadzenia. Zaangażowanie zarządu jest kluczowe, ponieważ to on ma wpływ na alokację zasobów i podejmowanie decyzji na podstawie wyników oceny efektu. Brak tego wsparcia może zniechęcać organizacje do stosowania wymiernego efektu jako narzędzia zarządzania.


Wymierny efektartykuły polecane
Bezpieczeństwo energetyczneKonsumpcja zrównoważonaSurowce wtórneBadania i rozwójPolityka spójnościDane statystyczneAgenda 21Miasto przyszłościStrategia Europa 2020

Bibliografia

 • Ulrich D. (2001), Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków