Struktura konta

Z Encyklopedia Zarządzania
Struktura konta
Polecane artykuły


Wstęp

"Konto jest to dowolne w formie urządzenie księgowe służące do rejestracji jednorodnych co do rodzaju i treści operacji gospodarczych (zdarzeń księgowych)”. Forma konta powinna umożliwiać rejestrowanie zdarzeń zarówno zwiększających jak i zmniejszających dany składnik bilansu. Konta posiadają określoną strukturę, która ułatwia ewidencję księgową (S. Sojak, 1995, s. 27).

Formy konta

Wyróżniamy dwie podstawowe formy konta. Konta jednostronne, inaczej nazywane drabinkowymi, stosowane są rzadziej. Nie posiadają podziału na część służącą do rejestracji operacji zwiększających i zmniejszających stan składnika. Po zapisaniu każdej operacji obliczany jest aktualny stan określonego składnika. Przytoczony sposób zapisu stosuje się tylko wówczas, gdy zasadniczą rolę odgrywa informacja o bieżącym stanie przedmiotu ewidencji. Najczęściej stosowane są konta dwustronne, w których po jednej stronie księguje się operacje zwiększające, a po drugiej zmniejszające stan danego składnika (B. Gierusz,1998, s. 57-58).

Elementy konta

Strukturę konta tworzą następujące elementy:

 • Nazwa konta – informuje o przeznaczeniu konta oraz wskazuje, jakie operacje będą na nim ewidencjonowane.
 • Symbol cyfrowy – określa miejsce konta w zakładowym planie kont.
 • Dane identyfikacyjne operacji, a dokładniej:
  • Data zapisu.
  • Numer oraz rodzaj dowodu, który jest podstawą księgowania.
  • Treść operacji.
 • Dane wartościowe operacji, inaczej mówiąc kwota operacji (B. Gierusz, 1998, s. 58-59).
 • Lewa strona konta – nazywana inaczej stroną debet (Dt) lub Winien (Wn).

W kontach aktywnych przeznaczona do rejestracji zmian o charakterze zwiększającym. W kontach pasywnych przeznaczona do rejestracji zmian o charakterze zmniejszającym.

 • Prawa strona konta – nazywana inaczej stroną Credit (Cr) lub Ma.

W kontach aktywnych wskazuje zmiany stanu konta o charakterze ujemnym. W kontach pasywnych wskazuje zmiany stanu konta o charakterze dodatnim. Słowa Winien i Ma to umowne nazwy stron konta (E. Nowak, 2008, s. 71).

Konto Teowe

Konto Teowe jest to uproszczona postać konta, którą często stosuje się do celów dydaktycznych rachunkowości oraz do prezentacji schematów księgowań. Ten schemat konta składa się tylko z dwóch stron konta służących do rejestracji kwot operacji gospodarczych, pomija natomiast elementy występujące w innych, bardziej rozwiniętych postaciach graficznych kont księgowych. Nazwa konta wynika z podobieństwa jego postaci graficznej do litery T (E. Nowak, 2008, s. 72).

Konto Teowe.jpg

Rysunek 1. Konto Teowe.

Postacie graficzne konta

W praktyce, do prowadzenia ewidencji księgowej, stosowane są różne postacie graficzne konta. Najczęściej stosowane są dwa przedstawione poniżej. Jednak niezależnie od zastosowanej struktury graficznej każda forma ma taką samą zawartość informacji (E. Nowak, 2008, s. 72). Różnice w układach dotyczą głównie odmiennego sposobu rozmieszczenia konkretnych kolumn (B. Gierusz, 2008, s. 58).

Układ dwustronnej tabeli (Folio)

W tym układzie jedna strona tabeli jest przeznaczona do zapisywania całości operacji gospodarczych zwiększających stan konta, natomiast druga do operacji zmniejszających ten stan.

Konto w układzie dwustronnej tabeli (folio).jpg

Rysunek 2. Konto w układzie dwustronnej tabeli (folio). Źródło: E. Nowak, 2008, s. 72.

Jednostronny układ konta (Pagina)

W tym układzie występują dwie odrębne kolumny dotyczące odrębnych zapisów kwot po stronie Debet i po stronie Credit konta.

Konto w układzie jednostronnym (pagina).jpg

Rysunek 3. Konto w układzie jednostronnym (pagina).Źródło: E. Nowak, 2008, s. 73.

Bibliografia

 • Sojak S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, w: Podstawy rachunkowości, red. S. Sojak i J. Stankiewicz, TNOIK, Toruń 1995.
 • Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 1998.
 • Nowak E., Rachunkowość, kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2008.

Autor: Anna Baran