Konto pozabilansowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Konto pozabilansowe
Polecane artykuły


Konta pozabilansowe są szczególnym rodzajem kont, ponieważ ewidencjonuje się za ich pomocą zdarzenia, które nie są operacjami gospodarczymi. Oznacza to, że zdarzenia te nie maja wpływu na strukturę bilansu danej jednostki gospodarczej (nie mają wpływu na stan aktywów, pasywów i wyników działalności). Jednak z powodu określonych potrzeb np. sprawozdawczych, rozliczeniowych czy kontrolnych zdarzenia te wymagają uwagi. Dane zawarte z ewidencji pozabilansowej nie są wykazywane w bilansie ani również w rachunku zysków i strat. Ich miejsce znajduje się jednak w sprawozdaniu finansowym, a dokładniej w informacji dodatkowej, która jest elementem sprawozdania finansowego.

Zasada jednostronnego zapisu

Konta pozabilnasowe są prowadzone na zasadzie jednostronnego zapisu. Zdarzenia ujmowane na tych kontach nie są księgowane tak jak w przypadku kont bilansowych, na przeciwstawnych stronach dwóch kont w takiej samej kwocie, lecz tylko po stronie Wn lub po stronie Ma jednego określonego konta. Problem może pojawić się w niektórych programach, które są wykorzystywane przez jednostki do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Mianowicie, dla niektórych z nich jest obligatoryjne prowadzenie podwójnego zapisu dla kont pozabilansowych. W takim przypadku, wprowadzane jest konto techniczne, na które są przypisywane drugostonne zapisy dla poszczególnych kont pozabilansowych.

Zdarzenia ujmowane w ewidencji pozabilansowej

Do zdarzeń gospodarczych, które zaliczają się do ewidencji pozabilansowej, najczęściej występujące to:

 • posiadanie obcych składników majątku takich jak środków trwałe czy zapasy,
 • środki trwałe jednostki w likwidacji,
 • zobowiązania i należności warunkowe,
 • zabezpieczenia rzeczowe na majątku własnym.

Przykłady kont pozabilansowych

Zdarzenia gospodarcze, które są ujmowane na kontach pozabilansowych są zazwyczaj w tym zespole kont, którego dotyczy dane zdarzenie. Dla przykładu, konto środki trwałe obce jest ujmowane w zespole 0 a zobowiązania warunkowe w zespole 2. Warto dodać, że konta pozabilansowe oznaczane są na drugim miejscu cyfrą 9.

Przykładami kont pozabilansowych są:

 • Środki trwałe w likwidacji
 • Środki trwałe u leasingobiorcy
 • Środki trwałe obce
 • Zapasy obce
 • Należności warunkowe
 • Zobowiązania warunkowe
 • Płatności ze środków europejskich
 • Wydatki strukturalne
 • Wzajemne rozliczenia między jednostkami
 • Planowane dochody budżetu
 • Planowane wydatki budżetu
 • Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
 • Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń
 • Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży

Celem tworzenia takich kont jest kontrola i ewidencja przedmiotów które są nie rejestrowane w strukturze bilansowej, np. środki własne przeznaczone do likwidacji.

Cecha charakterystyczną tego rodzaju kont jest to, że występuje tu zasada podwójnego zapisu.

Bibliografia

Autor: Anna Dorynek, Weronika Bielańska