Wykres słupkowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Wykres słupkowy
Polecane artykuły


Wykres słupkowy (ang. bar chart, bar graph) - jedna z graficznych możliwości przedstawiania i prezentacji danych statystycznych. Należy do grupy wykresów powierzchniowych, które mają postać figur płaskich, zazwyczaj prostokątów (słupków). Stosuje się je do ilustracji struktury szeregów strukturalnych, przedziałowych, przestrzennych i czasowych. Wykresy słupkowe mają postać prostokątów (słupków) równoległych do siebie. Każdy z prostokątów przedstawia liczebność danego wariantu cechy. Im liczniej reprezentowany jest dany wariant cechy w zbiorowości, tym wyższy będzie słupek odpowiadający temu wariantowi. Za pomocą prostokątów (słupków) w dwuwymiarowym układzie kartezjańskim pokazuje się ilościowe dane, które służą albo ukazaniu struktury danego zjawiska (np. odsetek osób głosujących na daną partię polityczną), albo zmiany danej cechy statystycznej w czasie (np. dynamika sprzedaży w określonych latach). Wykres słupkowy używamy przy prezentacji badanej zbiorowości zarówno ze względu na cechę ilościową (mierzalną), jak i jakościową (niemierzalną). Używany jest jako podstawowa forma prezentacji.

Zastosowanie wykresu słupkowego

 • Inną formą wykresu słupkowego jest wykres kolumnowy, który może przybrać formę poziomych słupków, równoległych względem siebie, o długościach odpowiadających wielkości zjawiska.
 • Wykres słupkowy w zależności od zastosowania liczebności absolutnych lub względnych do ich sporządzania zwracają uwagę na wielkość lub na strukturę badanego zjawiska.[1]
 • Używany jest jako podstawowa forma prezentacji.
 • Wykres słupkowy niekiedy zwany jest histogramem[2].
  Zaś każdy histogram jest wykresem słupkowym, pozwala on ukazać strukturę rozkładu, gdyż dysproporcje pól wykreślanych prostokątów odzwierciadlają dysproporcje w liczebności rozkładu. [3]
 • Słupki (zarówno poziome jak i pionowe) najczęściej używane są w sytuacjach, gdy nie jest istotne jaki jest procentowy udział danych zaliczonych do poszczególnych kategorii w całości.[4]
 • Wykresy słupkowe konstruowane są niemal wyłącznie z użyciem skali arytmetycznej[5]

Historia wykresu słupkowego

Pierwszy raz w historii, wykres słupkowy został użyty przez Williama Playfaira w 1786 roku w "The Commercial and Political Atlas" Ukazywał on wielkość importu oraz eksportu pomiędzy Szkocją a jej partnerami handlowymi.

Przykłady wykresów słupkowych poniżej.

wykres kolumnowy

Rys. 1. Wykres kolumnowy

wykres słupkowy

Rys. 2. Wykres słupkowy

W arkuszu kalkulacyjnym Ms Excel wykres słupkowy traktowany jest jako 2 odrębne kategorie: wykres słupkowy (słupki poziome) i kolumnowy (słupki pionowe). Co więcej arkusz ten pozwala stworzyć wykres słupkowy, gdzie zamiast prostokątów występują prostopadłościany.

Zgodnie z teorią statystyki słupki muszą być dwuwymiarowe (być prostokątami), ich układ z kolei (poziomy lub pionowy) jest dowolny. Wykres, w którym słupki są trójwymiarowe określa się mianem wykresu bryłowego [6]

Wymagania wykresu

Każdy wykres powinien posiadać tytuł oraz źródło, a także zawierać legendę, czyli objaśnienie znaków, barw, skali czy sposobu kreskowania użytych na wykresie. Tytuł wykresu powinien zwięźle informować o przedmiocie, czasie i miejscu przedstawionego graficznie zjawiska. Pod wykresem należy podać źródło, na podstawie którego go sporządzono.Forma wykresu zależy zawsze od rodzaju szeregu statystycznego, oraz od charakteru prawidłowości które ma on ilustrować.

Bibliografia

 • Aczel A.D.,(2000) Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 • Bielecka A.,(2001) Statystyka w zarządzaniu - opis statystyczny, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa
 • Dusza D.,(2010) Podstawy statystyki dla studentów administracji, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej
 • Maksimowicz-Ajchel A.,(2007) Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Paradysz J., (2005) Statystyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
 • Roeske-Słomka I.,(2010) Statystyka Opisowa, Wydawnictwo uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań
 • Starzyńska W. i in.,(2004) Podstawy statystyki, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 • Zeliaś A.,(2000) Metody statystyczne, Wyd. PWE, Warszawa
 • Ziuziański P. Furmankiewicz M., (2014),"Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji", "Economics and Management " Nr 1/2015

Przypisy

 1. (Dominika Dusza (2010), Podstawy statystyki dla studentów administracji, Bielsko Biała)
 2. (Maksymowicz-Ajchel A., (2007) "Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego", s. 35)
 3. (Maksymowicz-Ajchel A., (2007) "Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego", s. 35)
 4. (A. Aczel (2000), "Statystyka w zarządzaniu" s. 39)
 5. (A. Zeliaś (2000), "Metody statystyczne" s. 31)
 6. (A. Bielecka 2001,"Statystyka w zarządzaniu - opis statystyczny" s. 54)

Autor: Łukasz Nowak, Michał Jurczak