Przygotowanie produkcji

Z Encyklopedia Zarządzania

Przygotowanie produkcji odnosi się do prac poprzedzających uruchomienie produkcji wyrobu lub wdrożenie procesu wytwórczego w przedsiębiorstwie. PP jest kluczowym elementem w procesie produkcji, mającym na celu zapewnienie optymalnej jakości wyrobu oraz efektywności produkcji. Przygotowanie produkcji odgrywa istotną rolę w osiąganiu sukcesu przedsiębiorstwa, ponieważ wpływa na jakość, koszty i terminowość produkcji.

Planowanie produkcji

Jedną z kluczowych faz przygotowania produkcji jest planowanie. Proces ten obejmuje ustalenie celów produkcyjnych, określenie ilości i rodzaju potrzebnych surowców oraz zasobów, oraz opracowanie harmonogramu produkcji. Planowanie produkcji ma na celu zoptymalizowanie procesu produkcyjnego, zapewniając równowagę pomiędzy dostępnością surowców, możliwościami technologicznymi oraz popytem na wyroby.

W ramach planowania produkcji, przedsiębiorstwo musi również uwzględnić czynniki zewnętrzne, takie jak zmieniające się trendy rynkowe, regulacje prawne oraz oczekiwania klientów. Warto również uwzględnić czynniki ekonomiczne, takie jak koszty produkcji, ceny surowców oraz prognozy sprzedaży. Dzięki odpowiedniemu planowaniu produkcji, przedsiębiorstwo może uniknąć niepotrzebnych opóźnień, nadpodaży lub niedoborów, co przekłada się na zadowolenie klientów i osiągnięcie większej efektywności produkcji.

Projektowanie procesu produkcyjnego

Kolejnym istotnym elementem przygotowania produkcji jest projektowanie procesu produkcyjnego. Proces ten polega na opracowaniu optymalnej sekwencji operacji, które prowadzą do wytworzenia danego wyrobu. Projektowanie procesu produkcyjnego obejmuje również określenie technologii, maszyn i narzędzi potrzebnych do wykonania poszczególnych operacji.

Ważne jest, aby projektowanie procesu produkcyjnego uwzględniało zarówno efektywność, jak i jakość. Przedsiębiorstwo musi znaleźć równowagę pomiędzy minimalizacją kosztów a zapewnieniem wysokiej jakości wyrobu. Współcześnie coraz większą rolę odgrywa również zrównoważony rozwój, dlatego projektowanie procesu produkcyjnego powinno uwzględniać również aspekty ekologiczne i społeczne.

Przygotowanie infrastruktury produkcyjnej

Kolejnym ważnym aspektem przygotowania produkcji jest odpowiednie przygotowanie infrastruktury produkcyjnej. Dotyczy to zarówno budynków i hal produkcyjnych, jak i maszyn, narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania procesu produkcyjnego.

Przedsiębiorstwo musi dbać o utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym oraz bezpieczeństwo infrastruktury produkcyjnej. Wymaga to regularnego przeglądu i konserwacji maszyn oraz zapewnienia odpowiednich środków ochrony pracy. Przygotowanie infrastruktury produkcyjnej ma kluczowe znaczenie dla efektywności produkcji, ponieważ nieprawidłowo działające maszyny czy niedostateczne zaplecze techniczne mogą prowadzić do opóźnień, awarii i obniżonej jakości wyrobu.

Przygotowanie zasobów ludzkich

Ostatnim, ale nie mniej istotnym elementem przygotowania produkcji jest odpowiednie przygotowanie zasobów ludzkich. Przedsiębiorstwo musi zapewnić odpowiednie kwalifikacje i wiedzę pracownikom, którzy będą odpowiedzialni za realizację procesu produkcyjnego.

Warto zainwestować w szkolenia i rozwój pracowników, aby zapewnić im niezbędne umiejętności i wiedzę techniczną. Pracownicy powinni być świadomi celów produkcyjnych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przygotowanie zasobów ludzkich ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia optymalnej jakości produkcyjnej oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia błędów i awarii.

Struktura i zakres prac przygotowania produkcji

 • Stopień skomplikowania wyrobu. Jednym z kluczowych czynników wpływających na strukturę i zakres prac przygotowawczych jest stopień skomplikowania wyrobu. Im wyższy stopień skomplikowania, tym większa liczba prac przygotowawczych jest wymagana. Przykładowo, produkcja wysokospecjalistycznego urządzenia medycznego będzie wymagała szczegółowej analizy technicznej, opracowania specjalistycznych dokumentacji technologicznych oraz przeprowadzenia testów i weryfikacji.
 • Stopień nowości i oryginalności wyrobu. Produkcja nowych i unikatowych wyrobów zwykle wymaga bardziej szczegółowych prac przygotowawczych. W przypadku wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu, konieczne jest przeprowadzenie badań i testów, projektowanie prototypów, a także opracowanie procesu technologicznego. Prace te są kluczowe dla zapewnienia jakości i skuteczności produkcji, jak również dla uzyskania niezbędnych zezwoleń i certyfikatów.
 • Wielkość produkcji. Wielkość produkcji ma istotny wpływ na strukturę prac przygotowawczych. W przypadku większych produkcji, proces przygotowania produkcji staje się bardziej rozbudowany i skomplikowany. Konieczne jest m.in. zaplanowanie efektywnego wykorzystania zasobów, takich jak maszyny, materiały i siła robocza, oraz opracowanie odpowiednich harmonogramów produkcyjnych.
 • Typ produkcji. Różne branże i typy produkcji mogą wymagać odmiennych prac przygotowawczych. Na przykład, produkcja samochodów będzie wymagała innych działań i procesów niż produkcja żywności. Prace przygotowawcze muszą być dostosowane do specyfiki danej branży, uwzględniając aspekty technologiczne, logistyczne i prawne.
 • Kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej. Wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna może mieć istotny wpływ na rozbudowany zakres prac przygotowawczych. Pracownicy posiadający odpowiednie umiejętności i doświadczenie są w stanie skutecznie przeprowadzić analizę techniczną, projektować procesy produkcyjne, opracowywać dokumentację technologiczną oraz nadzorować wykonywanie prac przygotowawczych.
 • Poziom techniczno-organizacyjny przedsiębiorstwa. Poziom techniczno-organizacyjny przedsiębiorstwa również ma wpływ na zakres prac przygotowawczych. Przedsiębiorstwa posiadające zaawansowane technologie i zaawansowane systemy zarządzania mogą mieć bardziej rozbudowane prace przygotowawcze. Wymagane jest m.in. opracowanie specjalistycznych procedur, zapewnienie odpowiednich narzędzi i środków technicznych oraz dostosowanie infrastruktury produkcyjnej.
 • Organizacja prac z zakresu przygotowania produkcji. Skuteczna organizacja prac z zakresu przygotowania produkcji ma istotne znaczenie dla efektywności i jakości procesu. Właściwe zaplanowanie i zintegrowanie działań, takich jak analiza techniczna, projektowanie procesów produkcyjnych, przygotowanie dokumentacji technologicznej oraz szkolenie personelu, przyczynia się do zminimalizowania ryzyka błędów i opóźnień.
 • Wymagania odnośnie do produkcji narzucane przez odbiorcę. Specyficzne wymagania klientów mogą mieć istotny wpływ na strukturę i zakres prac przygotowawczych. Produkcja wyrobów pod specjalne zamówienia lub zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów może wymagać dodatkowych prac, takich jak dostosowanie procesów produkcyjnych, opracowanie nowych rozwiązań technologicznych lub uzyskanie specjalnych certyfikatów jakości.
 • Nakłady finansowe. Dostępne środki finansowe są kolejnym czynnikiem wpływającym na zakres prac przygotowawczych. Ograniczenia budżetowe mogą wymagać dostosowania planu przygotowania produkcji, tak aby uwzględniał ograniczone zasoby finansowe. Konieczne jest zaplanowanie efektywnego wykorzystania dostępnych środków, minimalizacja kosztów oraz wybór optymalnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

Przygotowanie produkcji jest procesem wieloetapowym, który wymaga złożonych działań i analiz. Struktura i zakres prac przygotowawczych są zależne od szeregu czynników, takich jak stopień skomplikowania wyrobu, jego nowość, wielkość produkcji, typ produkcji, kwalifikacje kadry, poziom techniczno-organizacyjny przedsiębiorstwa, wymagania klientów oraz dostępne nakłady finansowe. Skuteczne przygotowanie produkcji jest kluczowe dla zapewnienia jakości, efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Faza przygotowania produkcji

Etap badawczo-projektowy

Etap badawczo-projektowy jest kluczowym etapem w procesie przygotowania produkcji. Jego celem jest opracowanie projektów opartych na wynikach badań. W tym etapie tworzone są projekty dotyczące wyrobu, procesów technologicznych, oprzyrządowania specjalnego, inwestycji, opakowania, organizacji systemów produkcyjnych, rozruchu produkcji, szkolenia pracowników, procesów użytkowania, obsługi i napraw, a także kampanii promocyjnej. Centralnym elementem projektowania w etapie badawczo-projektowym jest sam wyrob, którego jakość powinna odpowiadać prognozowanym i postulowanym wymaganiom we wszystkich fazach jego cyklu życia. W ramach tego etapu przeprowadza się badania i analizy mające na celu opracowanie projektów technicznych i organizacyjnych.

Proces projektowania wyrobu. Proces projektowania wyrobu jest niezwykle istotnym elementem etapu badawczo-projektowego. Obejmuje on szereg działań mających na celu opracowanie kompleksowego i szczegółowego projektu wyrobu. Poniżej przedstawiono główne etapy procesu projektowania wyrobu:

 • Badania i studia - w tym etapie przeprowadza się analizę wymagań, badania rynkowe oraz analizę konkurencji. Pozwala to na uzyskanie wiedzy na temat oczekiwań klientów, konkurencyjnych rozwiązań dostępnych na rynku oraz warunków panujących w branży.
 • Opracowanie szczegółowych założeń - na podstawie przeprowadzonych badań określa się funkcjonalność wyrobu oraz jego specyfikacje techniczne. W tym etapie uwzględnia się również obowiązujące normy i standardy.
 • Opracowanie projektu wstępnego - na podstawie ustalonych założeń tworzy się wstępną koncepcję wyrobu. W tym etapie uwzględnia się różne aspekty, takie jak funkcjonalność, ergonomia, estetyka czy koszty produkcji.
 • Opracowanie technicznego projektu konstrukcji - na podstawie koncepcji wstępnej przystępuje się do szczegółowego opracowania projektu konstrukcyjnego. W tym etapie uwzględnia się wszelkie niezbędne elementy, takie jak materiały, wymiary, tolerancje czy połączenia.
 • Doskonalenie konstrukcji - po stworzeniu prototypu wyrobu przeprowadza się badania, które pozwalają na identyfikację ewentualnych problemów lub niedoskonałości. Na tej podstawie dokonuje się modyfikacji projektu w celu jego ulepszenia.
 • Opracowanie projektu roboczego - na podstawie poprawionego projektu konstrukcyjnego, tworzy się finalną wersję projektu, która będzie wykorzystana w procesie produkcji.
 • Doskonalenie projektu roboczego - po rozpoczęciu produkcji, dystrybucji, eksploatacji lub likwidacji wyrobu, przeprowadza się dalsze analizy i badania. Na tej podstawie dokonuje się ewentualnych modyfikacji projektu, które pozwalają na poprawę jakości, funkcjonalności lub kosztów produkcji.

Projektowanie technologii produkcji. Kolejnym istotnym elementem etapu badawczo-projektowego jest projektowanie technologii produkcji. Ma ono na celu opracowanie efektywnych i optymalnych procesów technologicznych oraz oprzyrządowania specjalnego. Poniżej przedstawiono główne etapy procesu projektowania technologii produkcji:

 • Opracowanie koncepcji procesów technologicznych i pomocniczych - na podstawie założeń dotyczących wyrobu oraz wymagań jakościowych, określa się ogólne założenia dotyczące procesów technologicznych. W tym etapie uwzględnia się również niezbędne procesy pomocnicze, takie jak kontrola jakości, magazynowanie czy pakowanie.
 • Określenie jakości półfabrykatów wyjściowych - na podstawie wymagań jakościowych, określa się oczekiwane parametry wyjściowe półfabrykatów, które będą używane w procesie produkcyjnym.
 • Wyznaczenie sieci operacji technologicznych - na podstawie przyjętych założeń i wymagań, tworzy się hierarchię operacji technologicznych. Ustala się kolejność i zależności między poszczególnymi operacjami.
 • Zaprojektowanie konstrukcji i technologii oprzyrządowania specjalnego - na podstawie zaprojektowanych procesów technologicznych, określa się wymagania dotyczące oprzyrządowania specjalnego. Projektuje się odpowiednie narzędzia, maszyny lub urządzenia, które będą wykorzystywane w procesie produkcji.
 • Doskonalenie technologii na podstawie badań prototypu lub produkcji próbnej - po wykonaniu prototypu wyrobu lub przeprowadzeniu produkcji próbnej, przeprowadza się analizę wyników. Na tej podstawie dokonuje się modyfikacji technologii w celu optymalizacji procesów produkcji.

Poprzez przeprowadzenie kompleksowych badań i analiz oraz opracowanie odpowiednich projektów, etap badawczo-projektowy umożliwia skuteczne przygotowanie produkcji oraz zapewnienie wysokiej jakości i efektywności procesów produkcyjnych.

Etap przygotowania organizacyjno-materialnego

Etap przygotowania organizacyjno-materialnego ma na celu doprowadzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego do stanu gotowości rozpoczęcia przemysłowej produkcji wyrobu. W ramach tego etapu podejmuje się szereg kluczowych działań, które mają na celu zapewnienie sprawnego i efektywnego rozpoczęcia produkcji.

 • Pozyskanie odpowiednich zasobów. Pierwszym krokiem w procesie przygotowania produkcji jest pozyskanie odpowiednich zasobów. Obejmuje to zakup maszyn, urządzeń, surowców i materiałów niezbędnych do produkcji. Wybór odpowiednich zasobów jest kluczowy dla osiągnięcia wysokiej jakości wyrobu i efektywnego procesu produkcyjnego. Przedsiębiorstwo powinno dokładnie zbadać rynek i dostępne opcje, aby wybrać najlepsze rozwiązania pod względem technologicznym, jakościowym i kosztowym.
 • Szkolenie personelu. Kolejnym ważnym krokiem jest przeszkolenie personelu związane z produkcją. Pracownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni w obszarze obsługi maszyn, przeprowadzania operacji technologicznych oraz kontroli jakości. Przygotowanie szkoleń, które uwzględniają specyfikę produkcji oraz indywidualne potrzeby pracowników, jest kluczowym elementem osiągnięcia efektywności i wysokiej jakości w procesie produkcyjnym.
 • Przygotowanie infrastruktury. Przed rozpoczęciem produkcji konieczne jest dostosowanie infrastruktury. Obejmuje to dostosowanie pomieszczeń produkcyjnych, montaż linii produkcyjnych oraz przygotowanie stanowisk pracy. Optymalne zaplanowanie układu przestrzennego, ergonomiczne rozwiązania i odpowiednie wyposażenie pomieszczeń produkcyjnych są niezbędne dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego procesu produkcyjnego.
 • Planowanie produkcji. Kolejnym etapem jest planowanie produkcji. W ramach tego działa się ustala harmonogram produkcji, przydział zasobów oraz planuje zapasy. Odpowiednie planowanie produkcji pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów, minimalizację czasu przestoju oraz zapewnienie terminowej dostawy wyrobów. W tym celu można wykorzystać różnego rodzaju techniki i narzędzia, takie jak metoda just-in-time (JIT) czy system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).
 • Wdrożenie systemów zarządzania. Wprowadzenie systemów zarządzania jest kluczowym elementem etapu przygotowania organizacyjno-materialnego. Wprowadzenie systemów zarządzania jakością, zdrowiem i bezpieczeństwem pracy oraz środowiskiem stanowi integralną część procesu produkcji. Systemy te mają na celu zapewnienie wysokiej jakości produktów, bezpiecznych warunków pracy oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
 • Koordynacja działań. Ostatnim, ale nie mniej istotnym, elementem etapu przygotowania organizacyjno-materialnego jest zapewnienie efektywnej komunikacji i współpracy między różnymi działami przedsiębiorstwa. Koordynacja działań pomiędzy działami administracyjnymi, działem produkcji, dzialem zakupów oraz działem sprzedaży jest kluczowa dla osiągnięcia harmonijnego i sprawnego procesu produkcyjnego. W tym celu można wykorzystać narzędzia i techniki zarządzania projektami oraz metodyki takie jak Lean Manufacturing czy Six Sigma.

Podsumowując, etap przygotowania organizacyjno-materialnego jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu w produkcji. Poprzez odpowiednie pozyskanie zasobów, szkolenie personelu, przygotowanie infrastruktury, planowanie produkcji, wdrożenie systemów zarządzania oraz koordynację działań, przedsiębiorstwo może zapewnić sprawną i efektywną produkcję wyrobu.

Zarządzanie jakością i efektywnością produkcji

Jakość projektowana wyrobu odpowiada części uwarunkowań i wymagań, które występują w pierwszej fazie cyklu. Całość efektów prac fazy przygotowania produkcji zmierza do zapewnienia optymalnej jakości wyrobu w kolejnych fazach cyklu oraz warunkuje ich przebieg. Jakością fazy przygotowania produkcji zarządza przedsiębiorstwo produkcyjne, mimo że często wykonawcami tej fazy są podmioty zewnętrzne, takie jak biura projektowe, jednostki badawcze i realizatorzy inwestycji. W zarządzaniu jakością i efektywnością produkcji można również uwzględnić rolę innych podmiotów, takich jak dostawcy czy odbiorcy, którzy mogą mieć wpływ na jakość i efektywność przygotowania produkcji.


Przygotowanie produkcjiartykuły polecane
Controlling operacyjnySystem MRPPlanowanie logistyczneZlecenie produkcyjneMarszrutaSCORRodzaje planowaniaSystem MRP IIZarządzanie produkcją

Bibliografia

 • Hamrol A. (1998), Zarządzanie jakością, Teoria i praktyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 • Pająk E. (2013), Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Szatkowski K. (2008), Przygotowanie produkcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa