Rodzaje planowania

Z Encyklopedia Zarządzania

Rodzaje planowanie według czasu, którego dotyczy plan

 • strategiczne (powyżej 5 lat) - plan przyszłości, dzięki któremu łatwiej wytyczyć ścieżki postępowania oraz przyszłe decyzje w zakresie zasobów i priorytetów,
 • długoterminowe (od 2 do 5 lat) - konkretne przedsięwzięcia służące realizacji celów strategicznych,
 • średnioterminowe (od kilku miesięcy do roku) - działania określające co należy zrobić, aby zrealizować plan długoterminowy,
 • krótkoterminowe (do trzech miesięcy) - krótkie zadania do wykonania w ramach projektów i planów o szerszym zakresie czasowym,
 • bieżące - codziennie lub w skali tygodnia (godziny i terminy spotkań, spraw do załatwienia).

Rodzaje planów ze względu na ich istotność dla organizacji

 • planowanie strategiczne (długofalowe), określające główne cele i kierunki działania firmy w dłuższej perspektywie.
 • planowanie taktyczne - pozwala określić zadania ogólne dla całej firmy, wytyczyć cele i kierunki działania ustalone w planie strategicznym, zaktualizować je oraz dostosować do warunków. Z reguły plany taktyczne obejmują projekty zmian i usprawnienia produktu oraz przedsiębiorstwa lub też plany dotyczące zmiany technologii wytwarzania, organizacji produkcji.
 • planowanie operacyjne - wynika z planu taktycznego i obejmuje krótsze okresy, np. miesiąc czy kwartał. Wskazuje się w nim konkretne zadania do realizacji. Powierza się je określonym osobom odpowiedzialnym za ich wykonanie wraz z odpowiedzialnością za realizację i powierzone zasoby.

Rodzaje planowanie ze względu na przedmiot planowania

 • planowanie kadrowe, zatrudnienia, rekrutacji
 • planowanie finansowe, preliminarze finansowe
 • budżetowanie, planowanie kosztów i przychodów
 • planowanie przepływów finansowych
 • planowanie produkcji
 • planowanie sprzedaży
 • planowanie w czasie (harmonogramowanie, PERT, CPM, wykresy Gantta, kamienie milowe)
 • planowanie zaopatrzenia
 • planowanie dystrybucji
 • planowanie inwestycji
 • planowanie prac badawczych
 • planowanie zapotrzebowania na informacje

Szczególne rodzaje planów

 • plan reagowania na ryzyko
 • plan postępowania w sytuacji kryzysowej.
 • polityka przestrzenna kraju, miasta,
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 • biznesplan
 • projekty
 • planowanie formalne i nieformalne,
 • mapa drogowa,
 • scenariusze rozwoju sytuacji (pesymistyczny, optymistyczny, najbardziej prawdopodobny)
 • planowanie eksperymentu naukowego
 • projekt architektoniczny
 • plan badań marketingowych
 • planowanie przebiegu kariery zawodowej
 • planowanie intuicyjne, planowanie symulacyjne
 • planowanie przyrostowe, planowanie zwinne
 • lista zadań do wykonania
 • plan architektoniczny
 • plan procesu (mapa procesu)
 • planowanie kryzysowe
 • wytyczne polityki

Rodzaje planowania ze względu na skalę przedsiębiorstwa

 • Planowanie strategiczne dla korporacji międzynarodowych . Planowanie strategiczne dla korporacji międzynarodowych to proces, który obejmuje analizę globalnego otoczenia i czynników wpływających na działalność korporacji. Jest to długoterminowe planowanie, które ma na celu określenie celów i strategii rozwoju na rynkach międzynarodowych. W ramach tego rodzaju planowania istotne jest zarządzanie ryzykiem i adaptacja do zmieniających się warunków międzynarodowych. Koordynacja działań pomiędzy różnymi jednostkami i oddziałami korporacji oraz monitorowanie i ocena osiągniętych wyników na poziomie globalnym są również kluczowymi elementami planowania strategicznego.
 • Planowanie operacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw . Planowanie operacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw koncentruje się na zarządzaniu codziennymi operacjami i procesami w firmie. W ramach tego rodzaju planowania należy uwzględnić planowanie produkcji i zarządzanie zapasami, które są dostosowane do wielkości produkcji i skali działalności. Planowanie sprzedaży i marketingu powinno być dostosowane do specyfiki rynku lokalnego. Zarządzanie finansami i budżetowanie uwzględniające ograniczone zasoby, planowanie kadrowe i rozwój pracowników w małym zespole, a także monitorowanie wydajności i doskonalenie procesów operacyjnych w celu osiągnięcia efektywności są również istotnymi elementami planowania operacyjnego.
 • Planowanie taktyczne dla działów wewnątrz organizacji . Planowanie taktyczne jest realizowane na poziomie działów wewnątrz organizacji. W ramach tego rodzaju planowania wyróżnia się kilka obszarów, takich jak planowanie logistyczne, planowanie marketingowe, planowanie HR, planowanie finansowe oraz planowanie operacyjne. Planowanie logistyczne obejmuje optymalizację procesów dostaw, magazynowania i dystrybucji. Planowanie marketingowe dotyczy opracowywania kampanii reklamowych, strategii promocji i analizy rynku. Planowanie HR obejmuje rekrutację, szkolenia, motywację pracowników i planowanie sukcesji. Planowanie finansowe dotyczy budżetowania, zarządzania kosztami i analizy rentowności. Natomiast planowanie operacyjne polega na koordynacji działań związanych z produkcją, obsługą klienta, IT itp.

Rodzaje planowania ze względu na branżę działalności

 • Planowanie logistyczne w sektorze transportu i logistyki . Planowanie logistyczne w sektorze transportu i logistyki jest kluczowe dla efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw. Obejmuje ono planowanie tras i harmonogramów przewozów, zarządzanie magazynami i kontrolę stanów zapasów, optymalizację sieci dystrybucji oraz zarządzanie łańcuchem dostaw. W ramach tego rodzaju planowania istotne jest również planowanie obsługi klienta i monitorowanie jakości usług logistycznych, a także zarządzanie ryzykiem i zabezpieczenie przed awariami w dostawach.
 • Planowanie marketingowe w sektorze usług i handlu . Planowanie marketingowe w sektorze usług i handlu dotyczy analizy rynku, identyfikacji grup docelowych oraz opracowywania strategii marketingowej i promocji produktów/usług. W ramach tego rodzaju planowania istotne jest planowanie kampanii reklamowych i działań PR, monitorowanie efektywności działań marketingowych i analiza konkurencji, a także badanie i analiza potrzeb klientów oraz opracowywanie nowych ofert.
 • Planowanie operacyjne w sektorze produkcji i przemysłu . Planowanie operacyjne w sektorze produkcji i przemysłu jest niezbędne do zapewnienia efektywności procesów produkcyjnych. Obejmuje ono planowanie produkcji i zarządzanie procesami technologicznymi, kontrolę jakości i zarządzanie ryzykiem w produkcji, zarządzanie zapasami i dostawami surowców, planowanie utrzymania ruchu i konserwacji maszyn, a także optymalizację procesów produkcyjnych i doskonalenie efektywności.

Specjalistyczne rodzaje planowania

 • Planowanie zasobów ludzkich i rozwoju pracowników . Planowanie zasobów ludzkich i rozwoju pracowników jest istotne dla efektywnego zarządzania personelem w organizacji. Obejmuje ono planowanie rekrutacji i selekcji pracowników, opracowywanie programów szkoleniowych i planów rozwoju kariery, zarządzanie wynagrodzeniem i motywacją pracowników, planowanie sukcesji oraz monitorowanie wydajności i ocenę pracowników.
 • Planowanie inwestycyjne i zarządzanie projektami . Planowanie inwestycyjne i zarządzanie projektami są nieodłącznymi elementami rozwoju organizacji. Obejmuje ono analizę inwestycyjną i ocenę opłacalności projektów, opracowywanie biznesplanów i wniosków inwestycyjnych, zarządzanie projektami i harmonogramami działań, kontrolę kosztów i monitorowanie postępów projektu, a także ocenę ryzyka i planowanie działań korygujących.
 • Planowanie rozwoju technologicznego i innowacji . Planowanie rozwoju technologicznego i innowacji jest niezwykle istotne w erze dynamicznego rozwoju technologicznego. Obejmuje ono analizę trendów technologicznych i badanie potrzeb innowacyjnych, planowanie strategii rozwoju technologicznego i wprowadzanie innowacji, zarządzanie własnością intelektualną i ochronę wynalazków, planowanie działań badawczych i współpracę z instytucjami naukowymi, a także monitorowanie rynku i adaptację do zmian technologicznych.

Autor: Krzysztof Woźniak

Disambig.png

To jest strona ujednoznaczniająca.

Ze względu na wieloznaczność hasła, proponujemy wybranie któregoś z poniższych znaczeń.