Rodzaje planowania

Z Encyklopedia Zarządzania
Rodzaje planowania
Polecane artykuły


Rodzaje planowanie według czasu, którego dotyczy plan

 • strategiczne (powyżej 5 lat) - plan przyszłości, dzięki któremu łatwiej wytyczyć ścieżki postępowania oraz przyszłe decyzje w zakresie zasobów i priorytetów,
 • długoterminowe (od 2 do 5 lat) - konkretne przedsięwzięcia służące realizacji celów strategicznych,
 • średnioterminowe (od kilku miesięcy do roku) – działania określające co należy zrobić, aby zrealizować plan długoterminowy,
 • krótkoterminowe (do trzech miesięcy) - krótkie zadania do wykonania w ramach projektów i planów o szerszym zakresie czasowym,
 • bieżące - codziennie lub w skali tygodnia (godziny i terminy spotkań, spraw do załatwienia).

Rodzaje planów ze względu na ich istotność dla organizacji

 • planowanie strategiczne (długofalowe), określające główne cele i kierunki działania firmy w dłuższej perspektywie.
 • planowanie taktyczne - pozwala określić zadania ogólne dla całej firmy, wytyczyć cele i kierunki działania ustalone w planie strategicznym, zaktualizować je oraz dostosować do warunków. Z reguły plany taktyczne obejmują projekty zmian i usprawnienia produktu oraz przedsiębiorstwa lub też plany dotyczące zmiany technologii wytwarzania, organizacji produkcji.
 • planowanie operacyjne - wynika z planu taktycznego i obejmuje krótsze okresy, np. miesiąc czy kwartał. Wskazuje się w nim konkretne zadania do realizacji. Powierza się je określonym osobom odpowiedzialnym za ich wykonanie wraz z odpowiedzialnością za realizację i powierzone zasoby.

Rodzaje planowanie ze względu na przedmiot planowania

 • planowanie kadrowe, zatrudnienia, rekrutacji
 • planowanie finansowe, preliminarze finansowe
 • budżetowanie, planowanie kosztów i przychodów
 • planowanie przepływów finansowych
 • planowanie produkcji
 • planowanie sprzedaży
 • planowanie w czasie (harmonogramowanie, PERT, CPM, wykresy Gantta, kamienie milowe)
 • planowanie zaopatrzenia
 • planowanie dystrybucji
 • planowanie inwestycji
 • planowanie prac badawczych
 • planowanie zapotrzebowania na informacje

Szczególne rodzaje planów

 • plan reagowania na ryzyko
 • plan postępowania w sytuacji kryzysowej.
 • polityka przestrzenna kraju, miasta,
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 • biznesplan
 • projekty
 • planowanie formalne i nieformalne,
 • mapa drogowa,
 • scenariusze rozwoju sytuacji (pesymistyczny, optymistyczny, najbardziej prawdopodobny)
 • planowanie eksperymentu naukowego
 • projekt architektoniczny
 • plan badań marketingowych
 • planowanie przebiegu kariery zawodowej
 • planowanie intuicyjne, planowanie symulacyjne
 • planowanie przyrostowe, planowanie zwinne
 • lista zadań do wykonania
 • plan architektoniczny
 • plan procesu (mapa procesu)
 • planowanie kryzysowe
 • wytyczne polityki

Autor: Krzysztof Woźniak