Marszruta

Z Encyklopedia Zarządzania
Marszruta
Polecane artykuły

Marszruta - Inaczej plan pracy. Dokładny opis działań odpowiednio uporządkowany. Celem wprowadzenia marszruty jest skrócenie czasu pracy i optymalizację procesów.

Rodzaje marszrut ze względu na budowę:

  • Marszruta prosta - Zawiera jeden punkt początkowy i końcowy. Przy wielokrotnym zastosowaniu proces będzie przebiegał w identyczny sposób
  • Marszruta sieciowa - Zawiera jeden lub więcej punktów początkowych i jedną operacje końcową. Brakuje gwarancji, że operacje mające tą samą operację następującą będą wykonywane równolegle.
  • Operacje równoległe - Zazwyczaj operacja główna reprezentuje zasób w wąskim gardle i decyduje o czasie wykonywania operacji podrzędnych. Jednak podczas planowania obejmującego ograniczone zdolności produkcyjne zasoby, które są planowane zarówno dla operacji głównej, jak i operacji pomocniczych, muszą być dostępne i mieć wolne moce produkcyjne w tym samym czasie (S. V. Andersen 2017).

Rodzaje marszrut ze względu na stadia maszyn:

  • Marszruta sztywna - Do tego samego stadium maszyn przydzielany jest każdy typ operacji
  • Marszruta alternatywna - Maszyny mogą należeć do różnych stadiów, operacja jest przydzielana do conajmniej jednej maszyny (M. Magiera 2006)

Marszruta produkcyjna

Marszruta produkcyjna opisuje kolejność działań niezbędnych do wytworzenia produktu lub jego wariantu. Każda zawarta w marszrucie operacja zdefiniowane są zasoby operacyjne, czas konieczny do przezbrojenia, sposób obliczenia kosztów produkcji, narzędzia konieczne do wykonania operacji oraz czas potrzebny na wykonanie zadania. Można korzystać z jednej marszruty do produkcji wielu wyrobów bądź korzystać z jednej. Możliwe jest stworzenie wielu marszrut dla jednego produktu. Jest ona konieczna do produkcji skomplikowanych produktów, na przykład samolotów, okrętów lub statków kosmicznych. Marszruta nie zawiera szczegółowej ścieżki realizacji zadania, informacji o uruchomieniu następnej funkcji w danym procesie, przejrzystości całokształtu urzeczywistnienia procesu oraz sprzężeń zwrotnych w przypadku niejasności bądź sytuacji konfliktowych. Różne branże przemysłowe w rozmaity sposób realizują [...] marszruty. Celem tu jest poprawa jakości oraz zapewnienie bezpieczeństwa produktu i końcowego odbiorcy. Różnorodność realizacji systemów wynika ze specyfikacji produktów, procesów produkcyjnych, rynku oraz wymagań narzucanych przez właściwe normy i dyrektywy Unijne. (J. Chrobot 2018, s. 574).

Czasy zawarte w marszrucie:

  • Czas jednostkowy - Czas potrzebny na wykonanie jednej operacji
  • Czas przygotowawczo-zakończeniowy - Czas potrzebny na przygotowanie stanowiska do pracy oraz posprzątanie po zakończeniu czynności
  • Czas transportu - Czas potrzebny na przemieszczenie półproduktów między stanowiskami pracy (J. Brandt 2014)

Ważnym elementem w tworzeniu marszruty produkcyjnej jest karta technologiczna. Zawiera się w niej wszystkie niezbędne informacje do stworzenia marszruty. Zapisuje się w niej nazwę produktu, informacje o materiale, czyli rodzaj i wielkość zużycia, numer i opis operacji, informacje o stanowisku pracy, pomoce warsztatowe oraz czas przygotowania i wykonania działania. (A. Zych 2005, s. 16).

Elastyczność marszrutowa - Zdolność systemu do zmiany marszruty technologicznej produkowanych przedmiotów. Zdolność ta jest wynikiem zastosowania w ESP (Elastyczny system produkcyjny) wzajemnie zamiennych maszyn w taki sposób, że funkcje jednej maszyny może przejąć druga. Alternatywność może dotyczyć innych urządzeń, na przykład transportowych lub pomocniczych. Elastyczność marszrutowa pozwala na szybkie reagowanie w sytuacji wystąpienia zakłócenia, na przykład w przypadku awarii - maszyna przejmująca działanie jest jej równoważna funkcjonalnie, nie musi być taka sama. Elastyczność marszrutowa sprzyja zwiększeniu stopnia wykorzystania maszyn (L. Zawadzka 2007 s. 28).


Bibliografia

Autor: Julia Witana