Planowanie wewnątrzwydziałowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Planowanie wewnątrzwydziałowe
Polecane artykuły


Zagadnienie planowania wewnątrzwydziałowe dotyczy wewnątrzwydziałowego przepływu produkcji. Związane jest z istnieniem planów kwartalnych i miesięcznych danego wydziału, które stanowią podstawę do planowania wewnątrzwydziałowego. Ten rodzaj planowania występuje w przedsiębiorstwach które posiadają wydziały złożone z poszczególnych komórek produkcyjnych. W przypadku istnienia wewnętrznej struktury podmiotowej to plany dla poszczególnych linii i gniazd stanowiących skład wydziału wynikają wprost z planu wydziałowego. Natomiast gdy wydział posiada wewnętrzną strukturę technologiczną podawane jest obciążenie poszczególnych grup urządzeń. Dodatkową dokumentacja w obu przypadkach jest dokumentacja warsztatowa upoważniająca do zużycia środków produkcji na wykonanie określonych pozycji planu.

W planowaniu wewnątrzoddziałowym wyznacza się szczegółowo zadania dla poszczególnych komórek produkcyjnych a także dla stanowisk robotniczych. Odstępstwa od planowanego przepływu produkcji muszą być wychwytywane na bieżąco w celu zlikwidowania ich negatywnych skutków w odpowiednich planach tygodniowych lub dziennych. Możliwe to jest jedynie w przypadku gdy prowadzona jest ewidencja wykonania której podstawowym narzędziem jest dokumentacja warsztatowa. W przedsiębiorstwach najczęściej stosuje się następujące sposoby planowania wewnątrzoddziałowego:

Planowanie według harmonogramów wzorcowych - zastosowanie znajduje w liniach potokowych:

  • stałych zsynchronizowanych,
  • stałych niezsynchronizowanych,
  • zmiennych,
  • gniazdach małoprzedmiotowych.

Przebieg procesu technologicznego przedstawiony jest w sposób graficzny za pomocą harmonogramów wzorcowych. Wymagają one odpowiednich warunków organizacyjnych takich jak:

  • przestrzeganie dyscypliny technologicznej,
dokładnych w czasie dostaw materiałów, przyrządów i narzędzi,
  • dbania o wysoki poziom sprawności maszyn,
  • utrzymywania przez pracowników norm pracy na założonym poziomie,

Planowanie według harmonogramów przebiegu produkcji - jest bardzo zbliżone w założeniach do poprzedniego sposobu lecz sposób sporządzania jak i obraz graficzny posiadają różnicę. Harmonogram sporządza się za każdym razem na konkretny przyjęty okres planowania. Planowanie to stosuje się w zakładach wraz z planowaniem międzywydziałowym opartym na cyklu produkcyjnym. Każda produkowana seria przedmiotów musi posiadać określone ramy czasowe rozpoczęcia i zakończenia produkcji wynikające wprost z opracowanych cyklogramów. Ważną rolę przy planowaniu odgrywa aspekt równomiernego obciążenia parku maszynowego. Harmonogram ten jest odwzorowaniem cyklogramów produkcji, jednakże uwzględnia nie ujęte w nich dodatkowe obciążenia stanowisk pracy.

Planowanie według stopnia pilności - w którym wykorzystuje się tak zwana teorie kolejek. Zakłada ona powstawanie (gromadzenie) przed każdym stanowiskiem roboczym pewnej ilości detali, które powinny zostać wykonane w odpowiedniej kolejności. Decyzje o wykonaniu takiej czy innej operacji technologicznej na zgromadzonej grupie detali podejmuje się np. na podstawie stopnia pilności lub liczby operacji danego detalu jaka została do wykonania. Ustalone na odpowiednim szczeblu zarządzania stopnie pilności wykonania poszczególnych elementów są przypisywane poszczególnym detalooperacjom i kierowane do produkcji w ustalonej kolejności.

Bibliografia

  • Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005 r. str. 273-275

Autor: Andrzej Kogut